Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 november 2012

Det är dags att fullborda den inre marknaden för energi

Med en effektiv, sammanhängande och transparent europeisk inre marknad för energi får invånare och företag en trygg och hållbar energiförsörjning till lägsta möjliga kostnad. I sitt meddelande i dag om hur den inre energimarknaden ska fås att fungera väl uppmanar EU-kommissionen EU-länderna att öka sina ansträngningar att införliva och genomföra EU:s gällande regler för den inre energimarknaden. EU-kommissionen kommer att tillsammans med medlemsländerna arbeta för att stärka konsumenternas ställning och minska statliga interventioner som snedvrider marknaderna.

– När det gäller gas och el vill privatpersoner och företag ha två saker, nämligen en trygg försörjning till ett överkomligt pris. Vi kommer att åstadkomma detta på bästa sätt med en välfungerande europeisk energimarknad, säger energikommissionär Günther Oettinger.

Framsteg har redan gjorts vad gäller att erbjuda fler valmöjligheter för konsumenterna, hålla grossistenergipriserna i schack och trygga försörjningen, men mer behöver åstadkommas för att förverkliga hela den inneboende potentialen hos en verkligt integrerad europeisk marknad. För att EU:s inre marknad för energi ska fullbordas fram till 2014 planerar EU-kommissionen ett antal åtgärder, bl.a. följande:

Genomförande av inremarknadslagstiftningen och säkerställande av att konkurrenslagstiftningen efterlevs. Trots att det nu gått tjugo månader sedan tidsfristen för införlivandet löpte ut i mars 2011 har vissa EU-länder fortfarande inte helt införlivat det tredje energipaketet för den inre marknaden. EU-kommissionen kommer att fortsätta att driva överträdelseförfaranden för att se till att EU-reglerna genomförs korrekt. Konkurrensreglerna måste upprätthållas strikt så att lika villkor garanteras för alla marknadsaktörer.

Stärkt ställning för konsumenterna. Studier visar att bara en av tre konsumenter jämför tjänster. Konsumenterna i EU kan spara upp till 13 miljarder euro per år om de byter till billigast tillgängliga eltariffer. Kommissionen kommer att se till att konsumenternas rättigheter enligt EU:s lagstiftning kommer fram i den nationella lagstiftningen och respekteras på korrekt sätt av alla marknadsaktörer. Häri ingår rätten att byta från en leverantör till en annan inom tre veckor utan några finansiella kostnader. Kommissionen kommer också att främja införandet av system för smarta mätare så att konsumenterna kan styra sin förbrukning i realtid och få bättre kontroll över sina energiräkningar. Särskilda satsningar kommer att göras för att skydda utsatta konsumenter. Vidare innehåller rapporten om transparensen på EU:s energimarknader i detaljledet rekommendationer för en tydlig presentation av priser, tariffer och erbjudanden.

I nuläget är det bara nio EU-länder (Österrike, Tjeckien, Tyskland, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Slovenien, Sverige och Storbritannien) som inte har reglerade priser på energi för slutanvändaren. Priser som sätts genom statliga ingripanden ger inte konsumenterna de bästa villkoren. Risken är att de invaggas i en falsk trygghet som gör att de inte aktivt undersöker om det finns bättre alternativ och tjänster som främjar energieffektivitet. Reglerade slutanvändarpriser är dessutom ett hinder för investeringar. De avhåller företag från att gå in på marknaden och hämmar investeringar i ny produktionskapacitet. Reglerade priser som inte täcker kostnaderna leder till skulder som i slutänden hamnar hos skattebetalaren.

Flexibel marknadsstruktur. Vissa medlemsländer planerar att stödja elproducenter som håller sin produktionskapacitet tillgänglig så att kapaciteten ska räcka även när det inte kan produceras någon el från föränderliga elkällor, t.ex. vind- och solenergi. Detta kallas kapacitetsmekanismer. Kapacitetsmekanismer som införs i förtid och är bristfälligt utformade kan emellertid leda till en fragmentering av den inre marknaden och hindra investeringar. Innan medlemsländerna inför sådana mekanismer bör man analysera om det råder brist på investeringar i energiproduktion och i så fall varför. Innan länderna ingriper på marknaden på nationell basis bör lösningar över nationsgränserna sökas. För det mesta är europeiska lösningar mer kostnadseffektiva.

EU-kommissionen kommer vidare att föreslå riktlinjer för stödsystem för förnybar energi för att effektivisera den inre marknaden.

Bakgrund

I februari 2011 fastställde EU:s stats- och regeringschefer behovet av att fullborda den inre energimarknaden senast 2014.

Tredje energipaketet för den inre marknaden (direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG) utgör hörnstenen för integreringen av gas- och elmarknaden. Paketet innehåller följande åtgärder: i) åtskillnad av näten (åtskillnad mellan å ena sidan nätverksamhet för el och gas och å andra sidan produktion och leverans), ii) konsumentskyddsfrågor (särskilt när det gäller medlemsländernas skyldighet att skydda utsatta konsumenter, sörja för klar och tydlig konsumentinformation om fakturor och avtal, upprätta en enda kontaktpunkt och ett system för alternativ tvistlösning så att tvister kan lösas utanför domstol) och iii) de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende och befogenheter.

Mer information

Meddelandet För en välfungerande inre marknad för energi

Arbetsdokumentet Energy Markets in the European Union in 2011

Arbetsdokumentet Investment Projects in Energy Infrastructure

Kommissionens webbplats om den inre energimarknaden:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

Rapporten om transparensen på EU:s energimarknader i detaljledet:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Kontaktpersoner:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar