Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. novembra 2012

Čas je za boljše delovanje notranjega energetskega trga

Učinkovit, povezan in pregleden notranji energetski trg v Evropi bo državljanom in podjetjem zagotavljal varno in trajnostno oskrbo z energijo po najnižjih možnih cenah. Z današnjim sporočilom o boljšem delovanju notranjega energetskega trga Komisija poziva države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za prenos in izvajanje obstoječih predpisov o notranjem energetskem trgu EU. Komisija bo z državami članicami sodelovala, da bodo potrošniki imeli pomembnejšo vlogo in da se bo zmanjšalo posredovanje držav, ki izkrivlja trge.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je dejal: „Pri plinu in elektriki državljane in podjetja zanimata predvsem dve stvari – trajna varnost oskrbe in dostopne cene. Tega ne bomo dosegli brez delujočega evropskega energetskega trga.“

Medtem ko je napredek že bil dosežen v zvezi z večjo izbiro za potrošnike, obvladovanjem veleprodajnih cen energije in trajnim zagotavljanjem zadostne oskrbe, je treba storiti več, da se izkoristi potencial resnično integriranega evropskega trga. Za dokončno vzpostavitev notranjega energetskega trga EU do leta 2014 Komisija predvideva več ukrepov, med katere spadajo:

Izvajanje zakonodaje na področju notranjega trga in uveljavljanje pravil o konkurenci. Tudi 20 mesecev po roku za prenos, ki je bil marca 2011, nekatere države članice še vedno niso v celoti prenesle tretjega svežnja ukrepov za energetski trg. Komisija bo še naprej izvajala postopke za ugotavljanje kršitev ter s tem zagotovila, da se zadevni evropski predpisi pravilno izvajajo. Predpisi o konkurenci se morajo izvajati odločno, da se bodo zagotovili enaki pogoji za vse udeležence na trgu.

Krepitev vloge potrošnikov. Študije kažejo, da samo eden od treh potrošnikov primerja različne ponudbe storitev. Ocenjuje se, da bi lahko potrošniki v EU prihranili do 13 milijard EUR letno, če bi se odločili za prehod na najcenejšega obstoječega ponudnika električne energije. Komisija bo zagotovila, da se bodo pravice potrošnikov, ki jih zagotavlja zakonodaja EU, odražale tudi v nacionalnih predpisih in da jih bodo spoštovali vsi tržni akterji. To vključuje pravico do zamenjave dobavitelja v treh tednih brez dodatnih finančnih stroškov. Komisija bo tudi spodbujala uvedbo pametnih merilnih sistemov, saj bodo potrošniki tako lahko porabo spremljali v realnem času in imeli večji nadzor nad računi za energijo. Posebna pozornost bo namenjena varstvu ranljivih potrošnikov. V Poročilu o preglednosti maloprodajnih energetskih trgov v EU so podana tudi priporočila za jasno predstavitev cen, tarif in ponudb.

Poleg tega trenutno le v devetih državah članicah (Avstrija, Češka republika, Nemčija, Finska, Luksemburg, Nizozemska, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo) maloprodajne cene energije niso regulirane. Cene, ki se določajo s posredovanjem države, potrošnikom ne zagotavljajo najugodnejše ponudbe. Dajejo lahko lažen vtis varnosti, zaradi česar potrošniki manj dejavno iščejo boljše možnosti, vključno s storitvami energetske učinkovitosti. Poleg tega regulirane cene za končne uporabnike ovirajo naložbe. Podjetja odvračajo od vstopanja na trg in vlaganja v novo generacijo. Kadar so regulirane cene nižje od stroškov, privedejo do dolgov, ki jih na koncu spet nosijo davkoplačevalci.

Zagotavljanje prožnega trga. Nekatere države članice nameravajo zagotoviti podporo proizvajalcem električne energije za ohranjanje razpoložljivosti njihove proizvodne zmogljivosti, tako da bi se zagotovila zadostna zmogljivost tudi v primerih, ko variabilni viri električne energije (na primer vetrne in sončne elektrarne) te trenutno ne morejo proizvajati. To se imenuje mehanizem zmogljivosti. Vendar lahko prehitro uvedeni in slabo zasnovani mehanizmi zmogljivosti privedejo do razdrobljenosti notranjega trga in ovirajo naložbe. Pred uvedbo takšnih mehanizmov bi morale države članice analizirati, ali se v proizvodnjo vlaga premalo in zakaj. Preden države članice posredujejo na nacionalnem trgu, bi morale razmisliti o čezmejnih rešitvah. Rešitve na evropski ravni običajno prinašajo manjše stroške.

Poleg tega bo Komisija predlagala smernice za programe podpore na področju obnovljivih virov energije, ki bodo povečali učinkovitost notranjega trga.

Ozadje

Februarja 2011 so voditelji držav EU izjavili, da je treba do leta 2014 dokončno vzpostaviti notranji energetski trg.

Tretji sveženj ukrepov za energetski trg (Direktivi 2009/72/ES in 2009/73/ES) predstavlja temelj integracije trga s plinom in električno energijo. Sveženj vključuje naslednje ukrepe: (i) ločevanje omrežij (ločitev omrežnih aktivnosti za električno energijo in plin od pridobivanja, proizvodnje in dobave); (ii) vprašanja varstva potrošnikov (zlasti v zvezi obveznostmi držav članic glede zaščite ranljivih potrošnikov, preglednega obračunavanja in pogodbenih informacij za potrošnike, vzpostavitve enotne kontaktne točke in mehanizma alternativnega reševanja sporov za izvensodno reševanje sporov); in (iii) neodvisnost in pooblastila nacionalnih regulativnih organov.

Več informacij

Sporočilo Za boljše delovanje notranjega trga.

Delovni dokument osebja Energetski trgi v Evropski uniji v letu 2011.

Delovni dokument osebja Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture.

Spletna stran Komisije o notranjem energetskem trgu:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

Poročilo o preglednosti maloprodajnih energetskih trgov v EU:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Kontakt:

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Marlene Holzner (+32 22960196)


Side Bar