Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. novembra 2012

Je čas dobudovať vnútorný trh s energiou

Účinný, prepojený a transparentný európsky vnútorný trh s energiou ponúkne občanom a podnikom bezpečné a udržateľné dodávky energie za najnižšiu možnú cenu. Prostredníctvom dnešného oznámenia o tom, ako zaistiť fungovanie vnútorného trhu s energiou, Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri transpozícii a vykonávaní existujúcich predpisov EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou. Komisia bude spolu s členskými štátmi posilňovať práva spotrebiteľov a postupne znižovať štátne zásahy, ktoré narúšajú trhy.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger povedal: „Keď ide o plyn a elektrinu, občanov a podniky zaujímajú dve veci – zabezpečenie nepretržitých dodávok a prijateľná cena. To sa dá najlepšie dosiahnuť s fungujúcim európskym trhom s energiou.“

Zatiaľ čo v súvislosti s ponukou širšieho výberu pre spotrebiteľov, udržiavaním veľkoobchodných cien energie pod kontrolou a zabezpečením nepretržitých a dostatočných dodávok sa už dosiahol pokrok, treba podniknúť viac krokov na to, aby sa začal v plnej miere využívať potenciál skutočne integrovaného európskeho trhu. Na dobudovanie vnútorného trhu s energiou v EÚ do roku 2014 Komisia predpokladá uskutočnenie niekoľkých akcií. Medzi ne patrí:

– Vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu a presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Ani 20 mesiacov po konečnom termíne na transpozíciu v marci 2011 niektoré členské štáty ešte v plnej miere netransponovali tretí balík pre trh s energiou. Komisia bude viesť aj naďalej konania vo veci porušovania predpisov, aby zaistila riadne vykonávanie príslušných európskych predpisov. Na zaistenie rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov trhu sa musia dôrazným spôsobom presadzovať predpisy o hospodárskej súťaži.

Posilnenie práv spotrebiteľov. Zo štúdií vyplýva, že iba každý tretí spotrebiteľ porovnáva ponuky služieb. Odhaduje sa, že spotrebitelia EÚ by mohli ročne ušetriť až 13 miliárd EUR, keby prešli na najlacnejšie dostupné sadzby za elektrinu. Komisia zaistí, aby sa práva spotrebiteľov zakotvené v legislatíve EÚ zviditeľnili vo vnútroštátnom práve a aby ich náležite rešpektovali všetky subjekty na trhu. To zahŕňa právo zmeniť dodávateľa bez akýchkoľvek finančných nákladov v lehote troch týždňov. Komisia bude takisto podporovať zavedenie inteligentných meracích systémov, vďaka ktorým budú môcť spotrebitelia regulovať svoju spotrebu v reálnom čase a lepšie kontrolovať svoje účty za energiu. Zvláštny dôraz sa bude klásť na ochranu zraniteľných spotrebiteľov. V správe o transparentnosti maloobchodných trhov s energiou v EÚ sa okrem toho uvádzajú odporúčania týkajúce sa jasnej prezentácie cien, sadzieb a ponúk.

Okrem toho iba 9 členských štátov (Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Fínsko, Luxembursko, Holandsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) v súčasnosti nemá zavedené regulované maloobchodné ceny energie. Štátom stanovené ceny neposkytujú spotrebiteľom najlepšie podmienky. Môžu vzbudzovať falošný dojem ochrany, ktorý spotrebiteľov odradí od aktívneho hľadania lepších možností vrátane energeticky účinných služieb. Regulované ceny koncového používateľa okrem toho sťažujú investovanie. Odrádzajú spoločnosti od vstupu na trh a investovania do novej výroby. Regulované ceny pod úrovňou nákladov vedú k dlhom, ktoré nakoniec aj tak musia zaplatiť daňovníci.

- Zaistenie flexibilnej podoby trhu. Niektoré členské štáty plánujú podporiť výrobcov elektriny v tom, aby si udržali svoje výrobné kapacity s cieľom zaistiť dostatočnú kapacitu aj vtedy, keď elektrinu nevyrábajú variabilné zdroje ako veterná a slnečná energia. To sa nazýva kapacitný mechanizmus. Predčasne zavedené a zle navrhnuté kapacitné mechanizmy však môžu viesť k roztrieštenosti vnútorného trhu a brániť investovaniu. Pred zavedením takýchto mechanizmov by členské štáty mali analyzovať, či sú investície do výroby nedostatočné a z akého dôvodu. Predtým, ako členské štáty zasiahnu na trhu na vnútroštátnej úrovni, mali by zohľadniť cezhraničné riešenia, pretože európske riešenia bývajú obyčajne nákladovo efektívnejšie.

Komisia ďalej predloží usmernenia týkajúce sa systémov podpory pre obnoviteľné zdroje energie, ktorými sa posilní účinnosť vnútorného trhu.

Súvislosti

Vo februári 2011 najvyšší predstavitelia štátov EÚ prehlásili, že do konca roku 2014 treba dokončiť vnútorný trh s energiou.

Základom integrácie trhu s plynom a elektrinou je tretí balík pre trh s energiou (smernice 2009/72/ES a 2009/73/ES). Zahŕňa tieto opatrenia: i) oddelenie sietí (oddelenie činností týkajúcich sa elektriny a plynu v rámci sietí) od výroby a dodávok; ii) otázky ochrany spotrebiteľa (najmä vzhľadom na povinnosť členských štátov chrániť zraniteľných spotrebiteľov, poskytovať spotrebiteľom transparentné informácie týkajúce sa vyúčtovania a zmluvných podmienok, zriadiť jednotné kontaktné miesto a alternatívny mechanizmus na riešenie sporov pre mimosúdne riešenie sporov); ako aj iii) nezávislosť a právomoci vnútroštátnych regulačných orgánov.

Ďalšie informácie

Oznámenie Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu

Pracovný dokument útvarov Komisie Trhy s energiou v Európskej únii v roku 2011

Pracovný dokument útvarov Komisie Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry

Webová stránka Komisie o vnútornom trhu s energiou:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

Správa o transparentnosti maloobchodných trhov s energiou v EÚ:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Kontaktné osoby:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar