Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Perscommuniqué

Brussel, 15 november 2012

Hoog tijd om de interne energiemarkt te voltooien

Een efficiënte, onderling gekoppelde en transparante Europese interne energiemarkt biedt burgers en bedrijven een zekere en duurzame energievoorziening tegen de laagst mogelijke kosten. Met haar vandaag gepubliceerde mededeling over de goede werking van de interne energiemarkt roept de Commissie de lidstaten op hun inspanningen op te voeren om de bestaande EU-regels voor die markt in nationale wetgeving om te zetten en ten uitvoer te leggen. De Commissie zal samenwerken met de lidstaten om de inbreng van de consumenten te vergroten en staatsinterventies die de werking van de markt verstoren, geleidelijk uit te bannen.

Het voor energiebeleid bevoegde Commissielid Günther Oettinger verklaarde: "Wanneer het om gas en elektriciteit gaat, stellen burgers en bedrijven belang in twee dingen: een permanente voorzieningszekerheid en betaalbare tarieven. We kunnen dit het best garanderen met een goed werkende Europese energiemarkt."

Hoewel er al vooruitgang is geboekt bij het aanbieden van meer keuze voor de consument, het beheersen van de groothandelsenergietarieven en het waarborgen van een permanente voorzieningszekerheid, moet er nog veel gebeuren om het potentieel van een daadwerkelijk geïntegreerde Europese markt ten volle te benutten. Om de interne EU-energiemarkt tegen 2014 te voltooien, plant de Commissie verschillende acties. Dat zijn onder meer:

- Tenuitvoerlegging van de wetgeving betreffende de interne markt en handhaving van de mededingingsregels. Zelfs 20 maanden na de uiterste datum voor de omzetting van de wetgeving (maart 2011) hebben sommige lidstaten het derde energiepakket nog altijd niet volledig in nationale wetgeving omgezet. De Commissie zal inbreukprocedures blijven inleiden en voortzetten om erover te waken dat de desbetreffende Europese regels op correcte wijze ten uitvoer worden gelegd. De mededingingsregels moeten vastberaden worden gehandhaafd om een gelijk speelveld voor alle marktpartijen tot stand te brengen.

- De consument meer zeggenschap geven. Studies tonen aan dat slechts één op drie consumenten de aangeboden diensten vergelijkt. Naar raming zouden EU-consumenten tot 13 miljard EUR per jaar kunnen besparen door over te stappen op het goedkoopste beschikbare elektriciteitstarief. De Commissie zal erover waken dat de in de EU-wetgeving vervatte consumentenrechten ook worden opgenomen in de nationale wetgeving en naar behoren in acht worden genomen door alle marktpartijen. Dit omvat het recht om zonder financiële kosten en binnen een termijn van drie weken over te stappen van één leverancier naar een andere. De Commissie zal ook de brede verspreiding van slimme meters bevorderen waarmee consumenten hun verbruik in realtime beter kunnen beheren en hun energiefacturen beter kunnen controleren. Bijzondere aandacht zal gaan naar de bescherming van kwetsbare consumenten. Bovendien zijn in het verslag betreffende de transparantie van de kleinhandelsenergiemarkten in de EU aanbevelingen opgenomen inzake een duidelijke presentatie van prijzen, tarieven en aanbiedingen.

Voorts moet worden opgemerkt dat de energietarieven op kleinhandelsniveau slechts in negen lidstaten (Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Finland, Luxemburg, Nederland, Slovenië, Zweden en het VK) niet van overheidswege zijn gereguleerd. Tarieven die via staatsinterventie worden vastgelegd geven consumenten doorgaans niet de beste deal. Het risico bestaat dat zij daardoor een valse indruk van bescherming krijgen die hen ervan weerhoudt actief op zoek te gaan naar betere opties, inclusief diensten ter bevordering van energie-efficiëntie. Bovendien vormen gereguleerde tarieven voor de eindgebruiker een belemmering voor investeringen. Zij schrikken ondernemingen af om de markt te betreden en te investeren in nieuwe productiecapaciteit. Tarieven die via regelgeving tot onder de kosten zakken, resulteren in schulden die uiteindelijk toch door de belastingsbetaler moeten worden gedragen.

- Zorgen voor een goede marktopzet. Bepaalde lidstaten zijn voornemens elektriciteitsproducenten te ondersteunen wanneer zij hun opwekkingscapaciteit beschikbaar houden om zo te waarborgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar is, ook wanneer variabele bronnen van elektriciteit zoals wind‑ en zonne-energie niet kunnen produceren. Zoiets wordt een capaciteitsmechanisme genoemd. Vroegtijdig opgezette en slecht ontworpen capaciteits­mechanismen kunnen echter resulteren in een versnippering van de interne markt en in belemmeringen voor investeringen. Alvorens dergelijke mechanismen te introduceren, moeten de lidstaten analyseren of het aan investeringen in opwekkingscapaciteit ontbreekt en waarom dat is. Voordat lidstaten op nationale basis tussenkomen op de markt, moeten zij denken aan grensoverschrijdende oplossingen. Doorgaans zijn Europese oplossingen kosteneffectiever.

Ten slotte zal de Commissie richtsnoeren inzake steunregelingen voor hernieuwbare energie opstellen die de doeltreffendheid van de interne markt zullen vergroten.

Achtergrond

In februari 2011 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU verklaard dat de interne energiemarkt uiterlijk in 2014 moet zijn voltooid.

Het derde pakket betreffende de energiemarkt (Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG) is de hoeksteen van de integratie van de gas- en elektriciteitsmarkt. Het behelst de volgende maatregelen: (i) ontvlechting van de netwerken (de scheiding van de netwerkactiviteiten voor elektriciteit en gas van de activiteit van opwekking, productie en levering; (ii) consumentenbeschermingskwesties (met name wat de verplichting voor de lidstaten betreft om kwetsbare consumenten te beschermen, een transparante facturering voor en contractuele informatieverstrekking aan de consument te waarborgen, een contactpunt voor consumenten op te richten en alternatieve geschillen­beslechtings­mechanismen voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen in te voeren); en (iii) de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van de nationale regulerende instanties.

Meer informatie

Mededeling De interne energiemarkt doen werken

Werkdocument van de Commissiediensten: Energy Markets in the European Union in 2011

Werkdocument van de Commissiediensten: Investment Projects in Energy Infrastructure

Webpagina van de Commissie over de interne energiemarkt:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

Verslag betreffende de transparantie van de kleinhandelsenergiemarkten in de EU: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Contact:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar