Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 15. novembrī

Ir pienācis laiks pabeigt iekšējā enerģijas tirgus izveidi

Efektīvs, savstarpēji savienots un pārredzams Eiropas iekšējais enerģijas tirgus piedāvās pilsoņiem un uzņēmumiem drošu un ilgtspējīgu energoapgādi ar viszemākajām iespējamajām izmaksām. Ar šodienas paziņojumu par to, kā uzlabot iekšējā tirgus darbību, Komisija aicina dalībvalstis pastiprināt centienus transponēt un īstenot pašreizējos ES iekšējā enerģijas tirgus noteikumus. Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai uzlabotu patērētāju iespējas un samazinātu valsts iejaukšanos, kas kropļo tirgu.

Par enerģētiku atbildīgais Komisijas loceklis Ginters Etingers saka: "Gāzes un elektroenerģijas sakarā pilsoņus un uzņēmumus interesē divas lietas: droša apgāde jebkurā laikā un pieņemama cena. Vislabāk tas sasniedzams ar darbotiesspējīgu Eiropas enerģijas tirgu."

Lai gan jau ir gūti panākumi, piedāvājot plašāku izvēli patērētājiem, ierobežojot enerģijas vairumtirdzniecības cenas un vienmēr nodrošinot pietiekamu apgādi, vēl ir darāms daudz, lai pilnībā izmantotu patiesi integrēta Eiropas tirgus iespējas. Lai pabeigtu ES iekšējo enerģijas tirgu līdz 2014. gadam, Komisija ir paredzējusi vairākus pasākumus. Starp tiem minami šādi:

- Iekšējā tirgus tiesību aktu īstenošana un konkurences noteikumu izpilde. Pat 20 mēnešus pēc transponēšanas termiņa beigām 2011. gada martā dažas dalībvalstis vēl nav pilnībā transponējušas trešo enerģijas tirgus tiesību aktu paketi. Komisija turpinās piemērot pienākumu neizpildes procedūras, lai panāktu Eiropas noteikumu pareizu īstenošanu. Konkurences noteikumi ir jāizpilda stingrāk, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem.

- Patērētāju iespēju palielināšana. Pētījumi liecina, ka tikai viens no trim patērētājiem salīdzina pakalpojumu piedāvājumus. Tiek lēsts, ka ES patērētāji varētu ietaupīt līdz 13 miljardiem eiro gadā, ja pārietu uz vislētāko pieejamo elektroenerģijas tarifu. Komisija gādās par to, lai patērētāju tiesības, kas iekļautas ES tiesību aktos, būtu saskatāmas arī attiecīgo valstu tiesību aktos un tās pienācīgi ievērotu visi tirgus dalībnieki. Te ietilpst arī tiesības trīs nedēļu laikā pāriet no viena piegādātāja pie otra bez jebkādām finansiālām izmaksām. Komisija veicinās arī viedo uzskaites sistēmu ieviešanu, jo tas ļaus patērētājiem pārvaldīt savu patēriņu reāllaikā un labāk kontrolēt savus enerģijas rēķinus. Īpaša uzmanība tiks veltīta mazaizsargāto patērētāju aizsardzībai. Turklāt ES enerģijas mazumtirdzniecības tirgu pārredzamības ziņojumā ir sniegti ieteikumi par cenu, tarifu un piedāvājumu skaidru izklāstu.

Pašlaik tikai 9 dalībvalstīs (Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Čehijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Slovēnijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā) nenotiek enerģijas mazumtirdzniecības cenu regulēšana. Valsts iejaukšanās rezultātā noteiktās cenas nesniedz patērētājiem labāko piedāvājumu. Tās var radīt aplamu priekšstatu par aizsardzību un rezultātā atturēt no aktīvas labāku iespēju meklēšanas, tostarp energoefektivitātes pakalpojumiem. Turklāt galapatērētāju cenu regulēšana ir šķērslis ieguldījumiem. Šīs cenas attur uzņēmumus no ienākšanas tirgū un ieguldīšanas jaunās enerģijas ražošanas iekārtās. Regulētās cenas, kas ir zemākas par izmaksām, galu galā atsaucas uz nodokļu maksātājiem.

- Elastīgas tirgus struktūras nodrošināšana. Dažas dalībvalstis plāno atbalstīt elektroenerģijas ražotājus, kuri uztur tādas ģenerēšanas jaudas, ka tiek nodrošināta pietiekama jauda arī tajos brīžos, kad neražo nepastāvīgie elektroenerģijas avoti, piemēram, vēja un saules enerģija. To sauc par "jaudas mehānismu". Tomēr priekšlaicīgi ieviesti un slikti izplānoti jaudas mehānismi var izraisīt iekšējā tirgus sadrumstalotību un kavēt ieguldījumus. Pirms šādu mehānismu ieviešanas dalībvalstīm būtu jāanalizē, vai trūkst ieguldījumu ģenerēšanā un kāpēc to trūkst. Pirms dalībvalstis iejaucas savā iekšējā tirgū, ir jāapsver pārrobežu risinājumi. Eiropas risinājumi parasti izmaksu ziņā ir lietderīgāki.

Turklāt Komisija ierosinās vadlīnijas par atjaunojamo enerģijas avotu atbalsta shēmām, kas uzlabos iekšējā tirgus efektivitāti.

Vispārīga informācija

2011. gada februārī ES valstu vadītāji paziņoja, ka iekšējā enerģijas tirgus izveidi nepieciešams pabeigt līdz 2014. gadam.

Trešā enerģijas tirgus tiesību aktu pakete (Direktīvas 2009/72/EK un 2009/73/EK) ir gāzes un elektroenerģijas tirgus integrācijas stūrakmens. Tas ietver šādus pasākumus: 1) tīklu atsaiste (elektroenerģijas un gāzes tīkla darbību nodalīšana no ģenerēšanas, ražošanas un piegādes); 2) patērētāju aizsardzības jautājumi (jo īpaši attiecībā uz dalībvalstu pienākumu aizsargāt mazaizsargātos patērētājus, sniegt patērētājiem pārredzamu rēķinā un līgumā iekļaujamo informāciju, izveidot vienotu kontaktpunktu un alternatīvu strīdu izšķiršanas mehānismu strīdu ārpustiesas risināšanai); 3) valstu regulējošo iestāžu neatkarība un pilnvaras.

Plašāka informācija

Paziņojums "Kā uzlabot iekšējā tirgus darbību"

Dienestu darba dokuments Enerģētikas tirgi Eiropas Savienībā 2011. gadā

Dienestu darba dokuments Enerģētikas infrastruktūras investīciju projekti

Komisijas vietne par iekšējo enerģijas tirgu http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

ES enerģijas mazumtirdzniecības tirgu pārredzamības ziņojums

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Kontaktpersonas:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar