Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. marraskuuta 2012

Energian sisämarkkinat vihdoinkin toimiviksi

Tehokkaat, yhteenliitetyt ja läpinäkyvät eurooppalaiset energian sisämarkkinat tarjoavat kuluttajille ja yrityksille varmaa ja kestävää energiahuoltoa mahdollisimman pienin kustannuksin. Komissio antaa tänään energiamarkkinoiden toiminnasta tiedonannon, jossa se kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan energian sisämarkkinoita koskevien nykyisten EU-sääntöjen täytäntöönpanoa. Komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vahvistamaan kuluttajien asemaa ja vähentämään valtion toimenpiteitä, jotka vääristävät markkinoita.

”Kaasu- ja sähkökysymyksissä kuluttajia ja yrityksiä kiinnostaa kaksi asiaa: toimitusvarmuus kaikkina aikoina ja kohtuullinen hinta. Ne ovat parhaiten saavutettavissa toimivien eurooppalaisten energiamarkkinoiden avulla”, totesi energiakomissaari Günther Oettinger.

Vaikka kuluttajien valinnanvaran lisäämisessä, energian tukkuhintojen kurissa pitämisessä ja toimitusvarmuuden turvaamisessa kaikkina aikoina on jo edistytty, lisätoimia tarvitaan vielä, jotta oikeasti yhdentyneiden eurooppalaisten markkinoiden kaikki mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää. Komissio suunnittelee useita toimia, joiden tavoitteena on toteuttaa EU:n energiasisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä. Niitä ovat muun muassa:

- Sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano ja kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta. Määräaika kolmannen energiapaketin saattamiselle osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä oli maaliskuussa 2011. Vaikka tästä on kulunut jo 20 kuukautta, jotkin jäsenvaltiot eivät ole vieläkään panneet kaikkia paketin osia täytäntöön. Komissio aikoo jatkaa rikkomismenettelyjä, joilla varmistetaan EU-sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano. Kilpailusääntöjen noudattamista on valvottava tiukasti, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille markkinatoimijoille.

- Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Tutkimukset osoittavat, että ainoastaan yksi kolmesta kuluttajasta vertailee tarjolla olevia palveluja. On arvioitu, että valitsemalla halvimman sähkötariffin EU:n kuluttajat voisivat säästää jopa 13 miljardia euroa vuodessa. Komissio varmistaa, että EU-lainsäädännössä vahvistetut kuluttajien oikeudet sisällytetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ja että kaikki markkinatoimijat noudattavat niitä. Tämä koskee myös oikeutta vaihtaa energiantoimittajaa kolmessa viikossa ilman kustannuksia. Lisäksi komissio haluaa edistää älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönottoa, koska niiden avulla voidaan tarjota kuluttajille mahdollisuus hallita omaa kulutustaan reaaliaikaisesti ja seurata paremmin energiakustannuksia. Huomiota kiinnitetään erityisesti muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojeluun. EU:n energian vähittäismarkkinoiden avoimuutta koskevassa raportissa suositetaan hintojen, tariffien ja tarjousten esittämistä selkeästi.

Tällä hetkellä vain yhdeksässä jäsenvaltiossa (Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Yhdistynyt kuningaskunta) ei ole energian vähittäishintojen sääntelyä. Valtion toimenpiteillä säännellyt hinnat eivät tarjoa kuluttajille edullisinta vaihtoehtoa. Ne voivat luoda kuluttajien suojelusta vääränlaisen mielikuvan, joka estää parempien ratkaisujen – esimerkiksi energiatehokkuuspalvelujen – etsimisen. Lisäksi säännellyt loppukäyttäjähinnat ehkäisevät investointeja. Ne estävät yrityksiä pääsemästä markkinoille ja investoimista uuteen sähköntuotantoon. Kustannukset alittavalle tasolle säännellyt hinnat johtavat vajeeseen, joka päätyy lopulta veronmaksajien kustannettavaksi.

- Markkinoiden joustava suunnittelu. Jotkin jäsenvaltiot suunnittelevat tukevansa sähköntuottaja, jotta nämä pitäisivät tuotantokapasiteettiaan saatavilla. Tällä pyritään varmistamaan, että kapasiteettia olisi käytettävissä myös silloin, kun muihin sähköenergian lähteisiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, perustuva tuotanto ei ole mahdollista. Tätä sanotaan kapasiteettimekanismiksi. Ennenaikaisesti käyttöön otetut ja huonosti suunnitellut kapasiteettimekanismit voivat kuitenkin johtaa sisämarkkinoiden pirstaloitumiseen ja haitata investointeja. Ennen tällaisten mekanismien käyttöönottoa jäsenvaltioiden olisi analysoitava, onko investointi energiantuotantoon liian vähäistä ja mikä siihen voi olla syynä. Ennen kuin jäsenvaltiot puuttuvat markkinoiden toimintaan kansallisesti, niiden olisi harkittava valtioiden rajat ylittäviä ratkaisuja Euroopan laajuiset ratkaisut ovat yleensä kustannustehokkaampia.

Komissio esittää myös uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmien suuntaviivoja, joilla tehostetaan sisämarkkinoiden toimintaa

Tausta

EU:n valtionpäämiehet totesivat helmikuussa 2011, että energian sisämarkkinat on tarpeen toteuttaa vuoteen 2014 mennessä.

Kolmas energiamarkkinapaketti (Direktiivit 2009/72/EY ja 2009/73/EY) on kaasu- ja sähkömarkkinoiden yhdentämisen kulmakivi. Se sisältää seuraavat toimenpiteet: i) verkkojen eriyttäminen (kaasu- ja sähköverkkotoiminnan erottaminen energian tuotannosta ja toimittamisesta); ii) kuluttajansuoja (erityisesti jäsenvaltioiden velvollisuus suojella muita heikommassa asemassa olevia kuluttajia, turvata läpinäkyvä laskutus ja sopimusehdoista tiedottaminen kuluttajille, perustaa yksi yhteyspiste sekä tuomioistuimen ulkopuolinen vaihtoehtoinen riitojenratkaisumekanismi) ja iii) kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus ja valtuudet.

Lisätietoja

Tiedonanto Sisämarkkinat toimiviksi

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Energy Markets in the European Union in 2011

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Investment Projects in Energy Infrastructure

Energian sisämarkkinoita koskeva komission verkkosivu:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

EU:n energian vähittäismarkkinoiden avoimuutta koskeva raportti:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Nicole Bockstaller (+32 2) 295 25 89

Marlene Holzner (+32 2) 296 01 96


Side Bar