Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. november 2012

On aeg energia siseturg välja kujundada

Euroopa tõhus, läbipaistev ja ühendatud energia siseturg võimaldab varustada kodanikke ja ettevõtteid energiaga kindlalt ja jätkusuutlikult ning võimalikult madala hinnaga. Tänases teatises selle kohta, kuidas energia siseturg toimivaks muuta, kutsub komisjon liikmesriike üles tegema suuremaid pingutusi kehtivate ELi energia siseturu eeskirjade ülevõtmiseks ja rakendamiseks. Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et parandada tarbijate võimalusi ja vähendada konkurentsi moonutavat riigi sekkumist.

Euroopa Komisjoni energiavolinik Günther Oettinger sõnas: „Gaasi ja elektri puhul on kodanikele ja äriühingutele olulised kaks asja – pidev varustuskindlus ja soodne hind. Seda saab kõige paremini saavutada vaid siis, kui Euroopa energiaturg toimib.”

Tarbijate valikuvõimaluste suurendamise, energia hulgimüügihindade vaoshoidmise ja pideva energiavarustuse tagamise näol on edusamme juba tehtud, kuid Euroopa täiesti lõimitud turu kõigi võimaluste ärakasutamiseks on vaja rohkem ära teha. Selleks et ELi energia siseturg 2014. aastaks välja kujundada, näeb komisjon ette mitu meedet, sealhulgas järgmised:

- Siseturuõiguse rakendamine ja konkurentsieeskirjade jõustamine. Veel 20 kuud pärast märtsis 2011 möödunud üleminekutähtaega ei ole teatavad liikmesriigid kolmandat energiaturu paketti täielikult üle võtnud. Komisjon jätkab rikkumismenetlusi, et kindlustada asjakohaste Euroopa eeskirjade õige rakendamine. Kõigile turuosalistele võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb konkurentsieeskirju rangelt jõustada.

- Tarbijate võimaluste parandamine. Uuringute järgi võrdleb vaid iga kolmas tarbija teenusepakkumisi. Hinnangute kohaselt võiksid ELi tarbijad odavaimale olemasolevale elektritariifile üle minnes säästa kuni 13 miljardit eurot aastas. Komisjon tagab, et ELi õigusnormidega ette nähtud tarbijaõigused on riikide õiguses selgelt sätestatud ja et kõik turuosalised neid nõuetekohaselt järgivad. Üks selline õigus on vahetada kolme nädala jooksul tasuta tarnijat. Samuti soodustab komisjon nutikate mõõtmissüsteemide kasutuselevõttu, mis võimaldab tarbijatel jälgida oma tarbimist reaalajas ja energiaarveid paremini kontrollida. Erilist tähelepanu pööratakse vähekindlustatud tarbijate kaitsele. Peale selle antakse ELi energia jaeturgude läbipaistvust käsitlevas aruandes soovitusi selle kohta, kuidas hindu, tariife ja pakkumisi selgelt esitada.

Praegu ei reguleerita energia jaemüügihindasid vaid üheksas liikmesriigis (Austria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Soome, Luksemburg, Madalmaad, Sloveenia, Rootsi ja Suurbritannia). Kui riik sekkub hindade määramisse, ei saa tarbijad parimaid tingimusi. Sellised hinnad võivad jätta vale mulje kaitstusest ja tarbijatel ei ole stiimulit paremaid võimalusi, sh energiatõhususteenuseid otsida. Pealegi kammitsevad reguleeritud lõpptarbijahinnad investeeringuid – nad takistavad ettevõtetel turule pääsemist ja uude tootmisvõimsusesse investeerimist. Omahinnast madalamal tasemel reguleeritud hindade tagajärjel tekivad puudujäägid, mis jäävad lõpuks maksumaksjate kanda.

- Paindlik turu kujundamine. Mõnes liikmesriigis on kavas toetada elektritootjaid tootmisvalmiduse eest, et tagada piisav tootmisvõimsus ka siis, kui muid allikaid (nt tuule- ja päikeseenergia) ei saa kasutada. Seda nimetatakse võimsuse tagamise mehhanismiks. Ennatlikult kasutuselevõetud ja halvasti väljatöötatud võimsuse tagamise mehhanismid võivad aga killustada siseturgu ja pidurdada investeeringuid. Enne selliste mehhanismide kasutuselevõtmist peaksid liikmesriigid hindama, kas ja miks puuduvad investeeringud elektritootmisse. Lisaks peaksid liikmesriigid kaaluma piiriüleseid lahendusi enne kui nad riigi turule sekkuvad. Tavaliselt on Euroopa tasandi lahendused kulutõhusamad.

Lisaks esildab komisjon suunised siseturgu tõhustavate taastuvenergia toetuskavade kohta.

Taust

ELi riigipead teatasid 2011. aasta veebruaris, et energia siseturg on vaja 2014. aastaks välja kujundada.

Kolmas energiaturu pakett (direktiivid 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ) on gaasi- ja elektrituru lõimimise nurgakivi. Pakett hõlmab järgmisi meetmeid: i) võrkude eraldamine (elektri- ja gaasivõrgu haldamise eraldamine tootmis- ja tarnetegevusest); ii) tarbijakaitsemeetmed (eelkõige seoses liikmesriikide kohustusega kaitsta vähekindlustatud tarbijaid, esitada tarbijatele arveid ja lepingutega seotud teavet läbipaistvalt ning luua üksainus kontaktpunkt ja alternatiivne mehhanism vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks) ning iii) riikide reguleerivate asutuste sõltumatuse ja volitustega seotud meetmed.

Lisateave

Teatis Making the Internal Market Work

Komisjoni talituste töödokument Energy Markets in the European Union in 2011

Komisjoni talituste töödokument Investment Projects in Energy Infrastructure

Komisjoni veebisait energia siseturu kohta:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

ELi energia jaeturgude läbipaistvust käsitlev aruanne: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Kontaktisikud:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar