Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. november 2012

Tiden er inde til at fuldføre det indre energimarked

Et effektivt, sammenhængende og gennemsigtigt indre energimarked i Europa vil betyde, at borgere og erhvervsliv får en sikker og bæredygtig energiforsyning så billigt som muligt. Kommissionen opfordrer med sin nye meddelelse om et fungerende indre energimarked medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at omsætte EU's regler for det indre energimarked i national ret og gennemføre dem i praksis. Kommissionen vil samarbejde med medlemsstaterne om at styrke forbrugernes stilling og begrænse de statsindgreb, der forvrider markedet.

Energikommissær Günther Oettinger udtaler: "Når det drejer sig om gas og elektricitet, er borgerne og erhvervslivet interesseret i to ting: konstant forsyningssikkerhed og en overkommelig pris. Det opnår vi bedst med et velfungerende indre energimarked i Europa."

Der er allerede sket fremskridt med hensyn til at give forbrugerne flere valgmuligheder, holde engrosenergipriserne nede og løbende sikre tilstrækkelig forsyning, men der er brug for en større indsats, for at vi kan udnytte fordelene ved et reelt integreret europæisk marked fuldt ud. Kommissionen har flere planer for at fuldføre det indre energimarked i Europa inden 2014, der bl.a. består i at:

- Gennemføre lovgivningen om det indre marked og håndhæve konkurrencereglerne. Visse medlemsstater har her 20 måneder efter fristen for gennemførelse af den tredje pakke vedrørende energimarkedet, som var i marts 2011, endnu ikke gennemført bestemmelserne fuldt ud. Kommissionen vil fortsætte med at indlede traktatbrudsprocedurer for at sikre, at de pågældende EU-regler bliver korrekt gennemført. Konkurrencereglerne skal håndhæves strengt for at sikre lige vilkår for alle aktører på markedet.

- Styrke forbrugernes handlekraft. Undersøgelser viser, at blot én ud af tre forbrugere sammenligner tjenesteydelser. Det anslås, at EU's forbrugere vil kunne spare op til 13 mia. EUR om året, hvis de skifter til den billigste eludbyder. Kommissionen vil sikre, at de forbrugerrettigheder, som er forankret i EU-lovgivningen, bliver afspejlet i de nationale love og respekteret af alle aktører på markedet. Der er bl.a. tale om retten til gratis at skifte udbyder inden for tre uger. Kommissionen vil ligeledes fremme indførelsen af intelligente målesystemer, som gør det muligt for forbrugerne at styre deres forbrug i realtid og dermed holde deres energiregninger nede. Der vil blive lagt særlig vægt på beskyttelse af sårbare forbrugere. EU's rapport om gennemsigtighed på detailmarkedet for energi indeholder endvidere anbefalinger om gennemskuelige priser, tariffer og tilbud.

Det er i dag kun ni medlemsstater (Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Finland, Luxembourg, Nederlandene, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige), som ikke har regulerede detailpriser for energi. Priser, der er fastlagt af staten, giver ikke forbrugerne de bedste vilkår men derimod en falsk tryghedsfølelse, som er demotiverende for en aktiv undersøgelse af bedre muligheder, herunder energieffektivitetstjenester. Regulerede slutbrugerpriser kan endvidere hæmme investeringer på området. De afholder virksomheder fra at komme ind på markedet og investere i ny energiproduktion. Priser, som er reguleret, så de er lavere end omkostningerne, fører desuden til gæld, der i sidste ende havner hos skatteyderne.

- Sikre en fleksibel markedsstruktur. Visse medlemsstater planlægger at støtte elproducenterne, så disse holder produktionskapaciteten til rådighed for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet, også når variable energikilder såsom vind- og solenergi ikke producerer el. Det kaldes en kapacitetsmekanisme. Kapacitetsmekanismer, som indføres i utide, kan imidlertid føre til en fragmentering af det indre marked og hindre investeringer. Medlemsstaterne bør undersøge eventuelle manglende investeringer i elproduktion og årsagerne hertil, før de indfører sådanne mekanismer. Grænseoverskridende løsninger bør overvejes, før medlemsstaterne griber ind på de nationale markeder, da løsninger på europæisk plan som regel er de mest omkostningseffektive.

Endelig vil Kommissionen vil foreslå retningslinjer for støtteordninger for vedvarende energikilder, som vil gøre det indre marked mere effektivt.

Baggrund

I februar 2011 erklærede EU's stats- og regeringschefer, at der er behov for at fuldføre det indre energimarked inden 2014.

Den tredje pakke vedrørende energimarkedet (direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF) er hjørnestenen i integreringen af markedet for gas og elektricitet. Pakken indeholder følgende foranstaltninger: 1) adskillelse af net (adskillelse af netaktiviteter for elektricitet og gas fra produktion og forsyning, 2) forbrugerbeskyttelse (især medlemsstaternes forpligtelse til at beskytte sårbare forbrugere, sørge for gennemskuelig fakturering og kontraktoplysninger samt etablere et kontaktknudepunkt og en alternativ konfliktløsningsmekanisme for udenretslige løsninger på tvister), og 3) de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed og beføjelser.

Yderligere oplysninger

Meddelelse Et fungerende indre energimarked

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Energy Markets in the European Union in 2011

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Investment Projects in Energy Infrastructure

Kommissionens websted for det indre energimarked http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

The EU Retail Energy Markets Transparency Report http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

Kontaktpersoner:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar