Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 14. novembra 2012

Trgovanje z emisijami: Komisija predstavila možnosti za reformo evropskega trga ogljika

Evropska komisija je danes naredila dva pomembna koraka k obravnavanju naraščajočega neravnovesja med ponudbo pravic do emisije in povpraševanjem po njih v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS). Kot prvi takojšen ukrep za obravnavanje hitrega kopičenja presežnih pravic do emisije je Komisija podala uradni predlog za pregled časovnega profila dražb in odložitev („zamrznitev“) prodaje 900 milijonov pravic do emisije na dražbi v tretji fazi sistema EU ETS, ki se začne naslednje leto. Komisija je danes sprejela tudi poročilo o stanju evropskega trga ogljika, ki določa vrsto možnih strukturnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo za rešitev vprašanja presežkov.

Connie Hedegaard, evropska komisarka, pristojna za podnebne ukrepe, je povedala: „Komisija si želi še bolj trden evropski trg ogljika, ki bo še močnejše gibalo za druge trge ogljika. Na našem trgu ogljika se je doseglo zmanjšanje emisij. Vendar zaradi previsoke ponudbe na trgu ETS ne spodbuja dovolj energetske učinkovitosti in zelenih tehnologij. To slabo vpliva na evropsko inovativnost in konkurenčnost. Zato kot prvi takojšnji ukrep predlagamo, da se v naslednjih treh letih odloži prodaja 900 milijonov pravic na dražbi. Ne smemo oskrbovati trga, na katerem je ponudba že tako previsoka. Udeleženci na trgu potrebujejo jasnost glede tega, in to še pred koncem leta. Istočasno Komisija predstavlja možnosti za morebitne strukturne ukrepe, ki bi lahko pomenili trajnostno rešitev za presežek na dolgi rok.

Presežek pravic do emisije je prvotno nastal, ker je gospodarska kriza zmanjšala industrijske emisije toplogrednih plinov za več, kot je bilo pričakovati, kar je povzročilo manjše povpraševanje podjetij po pravicah do emisije. Presežek se bo po pričakovanjih še naprej večal v tretji fazi sistema v obdobju med letoma 2013–2020.

Zamrznitev količin za prodajo na dražbi kot nujen prvi korak

Od 1. januarja 2013, ko se bo začela tretja faza sistema EU ETS, bo prodaja na dražbi postala glavni način dodeljevanja pravic do emisije podjetjem. Komisija je julija objavila osnutek prihodnje spremembe uredbe o dražbi pravic v okviru sistema EU ETS, ki bo odložila prodajo določene količine pravic do emisije na dražbi (glej IP/12/850). Po začetnih razpravah z državami članicami v Odboru EU za podnebne spremembe in javnem posvetovanju Komisija predlaga, da se za 900 milijonov zmanjša število pravic, ki bodo prodane na dražbi v letih 2013–2015, in za enako število poveča število pravic, ki bodo prodane na dražbi pozno v tretji fazi.

S takšno „zamrznitvijo“ bo v kratkoročnem obdobju, ko povpraševanje ostaja zelo nizko, na dražbi ponujenih manj pravic, pozneje, ko se bo povpraševanje verjetno povečalo, pa več pravic. Dodatne informacije o učinkih so na voljo v oceni učinka (glej spodaj).

Začetek obsežne razprave o morebitnih strukturnih ukrepih

Današnje poročilo o trgu ogljika navaja seznam šestih možnosti in poziva zainteresirane strani, da izrazijo svoje mnenje. Evropski parlament in Svet sta Komisijo pozvala, naj preuči možnosti za čimprejšnje sprejetje strukturnih ukrepov, vključno s trajnim zadrževanjem količine pravic do emisije, potrebnim za izkoreninjenje presežka.

O vseh zakonodajnih predlogih za strukturne ukrepe, ki jih je Komisija predstavila na podlagi javne razprave, bo treba opraviti javno posvetovanje in celovito oceno učinkov.

Ozadje: EU ETS in tretja faza

Sistem EU ETS trenutno zajema okoli 11 000 industrijskih obratov in pokriva približno 40 % emisij EU. Od letos je v sistem vključen tudi letalski sektor.

V tretji fazi bo do leta 2020 treba zmanjšati emisije industrijskih obratov in obratov za pridobivanje energije, in sicer za 21 % pod ravnjo iz leta 2005. Glavne spremembe v tretji fazi so:

  • uvede se enotna zgornja meja emisij na ravni EU namesto sedanjega sistema 27 nacionalno določenih zgornjih meja;

  • prodaja na dražbi bo postala glavni način za dodelitev pravic, kar bo nadomestilo brezplačne dodelitve; v letu 2013 bo več kot polovica vseh pravic prodanih na dražbi in ta delež se bo vsako leto postopoma večal;

  • za pravice, ki se bodo še vedno dodelile brezplačno, se uvedejo usklajena pravila za dodeljevanje, ki temeljijo na ambicioznih referenčnih vrednostih na ravni EU.

Več podatkov o EU ETS je na voljo na:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenti, vključno z oceno učinka predloga za zamrznitev, so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Glej MEMO/12/861 (vprašanja in odgovori)

Kontakta:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar