Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. novembra 2012

Obchodovanie s emisnými kvótami: Komisia predstavuje varianty reformy európskeho trhu s uhlíkom

Európska komisia podniká dva dôležité kroky na riešenie rastúcej nerovnováhy medzi ponukou emisných kvót a dopytom po nich v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS). Bezprostredným prvým krokom na riešenie rýchleho tvorenia nadbytku emisných kvót bol formálny návrh Komisie na revíziu časového harmonogramu aukcií a odloženie („back-load“) aukcií 900 miliónov emisných kvót do tretej fázy EU ETS, ktorá sa začne budúci rok. Komisia dnes prijala správu o stave európskeho trhu s uhlíkom, v ktorej sa stanovuje rozsah možných štrukturálnych opatrení, ktoré možno prijať na riešenie problému s nadbytkom kvót.

Európska komisárka zodpovedná za oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Komisia si želá ešte väčší európsky trh s uhlíkom, ktorý bude silnejšou hnacou silou pre ostatné trhy s uhlíkom inde vo svete. Náš trh s uhlíkom vedie k zníženiu emisií. Kvôli nadmernej ponuke na trhu však ETS nepresadzuje energetickú účinnosť a zelené technológie dostatočne intenzívne. To nie je dobré pre inovácie a konkurencieschopnosť v Európe. Preto ako prvý bezprostredný krok navrhujeme odložiť aukciu 900 miliónov kvót v nasledujúcich troch rokoch. Nemôžeme zaplavovať trh, ktorý je už presýtený. Subjekty na trhu musia mať v tejto otázke jasno ešte do konca roka. Komisia zároveň predkladá varianty možných štrukturálnych opatrení, ktoré môžu priniesť udržateľné riešenie nadbytku kvót z dlhodobého hľadiska. ''

Nadbytok emisných kvót sa primárne zvýšil z toho dôvodu, že ekonomická kríza viedla k zníženiu priemyslových emisií skleníkových plynov viac, ako sa očakávalo, čo zase viedlo k nižšiemu dopytu podnikov po kvótach. Očakáva sa, že nadbytok bude pretrvávať aj v tretej fáze systému, ktorá bude prebiehať od roku 2013 do roku 2020.

Odloženie niektorých objemov kvót určených na aukciu ako nevyhnutný prvý krok

Od 1. januára 2013, keď sa systém EU ETS dostane do tretej fázy, sa aukcie stanú hlavnou metódou prideľovania emisných kvót podnikom. V júli 2012 Komisia uverejnila návrh budúceho zmeneného a doplneného nariadenia EU ETS o aukciách kvót, na základe ktorého by sa odložila aukcia určitého množstva kvót (pozri IP/12/850). Po úvodných rokovaniach s členskými štátmi vo výbore EÚ pre zmenu klímy a po verejnej konzultácii Komisia navrhuje znížiť počet kvót, ktoré budú v rokoch 2013 až 2015 obchodované formou aukcie, o 900 miliónov a o rovnaké množstvo zvýšiť počet kvót, ktoré budú obchodované formou aukcie, v tretej fáze.

Vďaka tomuto prístupu „odloženia“ sa bude v aukciách krátkodobo ponúkať menšie množstvo kvót, kým bude dopyt stále veľmi nízky, a neskôr, keď sa dopyt obnoví, sa toto množstvo kvót zvýši. Ďalšie informácie o dôsledkoch sú uvedené v posúdení vplyvu (pozri nižšie).

Začatie rozsiahlej diskusie o možných štrukturálnych opatreniach

V dnešnej správe o trhu s uhlíkom sa predkladá zoznam šiestich variant a zúčastnené strany sa vyzývajú k tomu, aby vyjadrili svoje stanoviská. Európsky parlament a Rada požiadali Komisiu, aby preskúmala možnosti štrukturálnych opatrení, ktoré by sa mohli čo najskôr prijať, vrátane trvalého zadržania nevyhnutného množstva kvót, aby sa odbúral nadbytok.

Každý právny návrh na štrukturálne opatrenia, ktorý Komisia predloží po verejnej diskusii, bude predmetom verejných konzultácií a úplného posúdenia vplyvu.

Súvislosti: EU ETS a tretia fáza

EU ETS sa v súčasnosti vzťahuje približne na 11 000 priemyselných zariadení a približne 40 % emisií EÚ. Od tohto roku sa vzťahuje aj na odvetvie leteckej dopravy.

V tretej fáze sa budú musieť emisie z priemyselných a energetických zariadení znížiť do roku 2020 o 21 % oproti úrovniam z roku 2005. Hlavné zmeny v tretej fáze sú:

  • Zavedenie jednotného stropu pre emisie v celej EÚ, namiesto súčasného systému 27 vnútroštátnych stropov,

  • Aukcie sa stanú hlavnou metódou prideľovania kvót, ktorá nahradí bezplatne pridelené kvóty. V roku 2013 sa bude viac ako polovica všetkých kvót obchodovať formou aukcie a tento podiel sa bude postupne každým rokom zvyšovať.

  • V prípade kvót, ktoré budú aj naďalej prideľované bezplatne, sa zavedú harmonizované pravidlá prideľovania, ktoré budú založené na ambicióznych referenčných hodnotách v celej EÚ týkajúcich sa výkonnosti v oblasti znižovania emisií.

Viac informácií o EU ETS nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenty, vrátane posúdenia vplyvu návrhu na odloženie aukcií, nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Pozri aj MEMO/12/861 (otázky a odpovede)

Kontaktné osoby :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar