Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 14. novembrī

Emisiju tirdzniecība. Komisija iepazīstina ar Eiropas oglekļa emisiju tirgus reformas variantiem

Eiropas Komisija veic divus svarīgus pasākumus, lai mazinātu pieaugošo emisiju kvotu piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotību ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS). Kā tūlītēju pirmo pasākumu, lai ierobežotu emisiju kvotu pārpalikuma ātru uzkrāšanos, Komisija iesniedza oficiālu priekšlikumu pārskatīt izsoles laika profilu un atlikt ("back-load") 900 miljonu emisiju kvotu izsolīšanu ES ETS trešajā posmā, kas sākas nākamajā gadā. Komisija šodien arī pieņēma ziņojumu par situāciju Eiropas oglekļa dioksīda emisiju tirgū, kurā izklāstīta virkne iespējamo strukturālo pasākumu, ko var veikt, lai mazinātu pārpalikumu.

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: "Komisija vēlas vēl spēcīgāku Eiropas oglekļa dioksīda emisiju tirgu, kas būtu virzītājspēks oglekļa dioksīda emisiju tirgos citur pasaulē. Mūsu oglekļa dioksīda emisiju tirgū tiek panākta emisiju samazināšanās. Bet pārmērīgais piedāvājums tirgū ir iemesls tam, kāpēc ETS neveicina energoefektivitāti un "zaļās" tehnoloģijas, tik spēcīgi, cik tas vajadzīgs. Tas negatīvi ietekmē Eiropas inovācijas un konkurētspēju. Tāpēc kā pirmo tūlītējo pasākumu mēs ierosinām turpmākajos trīs gados atlikt 900 miljonu kvotu izsolīšanu. Nedrīkst ar kvotām pārplūdināt tirgu, kas jau tā ir pārsātināts. Par šo tirgus operatoriem līdz gada beigām jābūt skaidrībai. Tajā pašā laikā Komisija piedāvā variantus iespējamiem strukturāliem pasākumiem, kurus ilgtermiņā varētu izmantot kā ilgtspējīgu risinājumu pārpalikumam. ''

Emisiju kvotu pārpalikums galvenokārt ir izveidojies tāpēc, ka ekonomikas krīzes dēļ rūpnieciskās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājās vairāk nekā prognozēts, un tas savukārt mazināja uzņēmumu pieprasījumu pēc emisiju kvotām. Paredzams, ka pārpalikums būs arī sistēmas trešajā posmā, kas ilgs no 2013. gada līdz 2020. gadam.

Pirmais nepieciešamais pasākums — daļu kvotu izsolīs vēlāk

No 2013. gada 1. janvāra, kad sākas ES ETS trešais posms, izsolīšana kļūs par galveno metodi emisiju kvotu piešķiršanai uzņēmumiem. Pagājušā gada jūlijā Komisija publicēja gaidāmā ES ETS izsoles regulas grozījuma projektu, ar kuru atliktu zināma daudzuma kvotu izsolīšanu (sk. IP/12/850). Pēc sākotnējām apspriedēm ar dalībvalstīm ES klimata pārmaiņu komitejā un pēc sabiedriskas apspriešanas Komisija ierosina 2013.–2015. gadā samazināt izsolāmo kvotu skaitu par 900 miljoniem un vēlāk par tādu pašu daudzumu palielināt izsolīto kvotu skaitu vēlāk trešajā posmā.

Izmantojot šo atlikšanas pieeju, īstermiņā, kamēr pieprasījums ir ļoti zems, izsolēs tiks piedāvāts mazāk kvotu, un vairāk tiks piedāvāts vēlāk, kad pieprasījums varētu būt atjaunojies. Sīkāka informācija par ietekmi ir sniegta ietekmes novērtējumā (skatīt turpmāk).

Plašu apspriežu uzsākšana par iespējamiem strukturālajiem pasākumiem

Šodien publicētajā ziņojumā par oglekļa dioksīda emisiju tirgu ir ieskicēts saraksts ar sešiem atlasītajiem rīcības variantiem un ieinteresētās personas ir aicinātas izteikt savu viedokli. Eiropas Parlaments un Padome lūdza Komisiju izskatīt strukturālo pasākumu variantus, kurus varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk, tostarp pastāvīgu kvotu daudzuma ieturēšanu, kas vajadzīga, lai likvidētu kvotu pārpalikumu.

Jebkurš tiesību akta priekšlikums par strukturāliem pasākumiem, ko Komisija ierosina, ņemot vērā publiskas debates, tiks piedāvāts sabiedriskai apspriešanai un tiks veikts pilnīgs tā ietekmes novērtējums.

Konteksts: ES ETS un trešais posms

ES ETS šobrīd ietilpst aptuveni 11 000 rūpniecisko iekārtu, un tā aptver gandrīz 40 % no ES emisijām. Sākot ar šo gadu, ir ietverta arī aviācijas nozare.

Trešajā posmā emisijas no rūpniecības un elektroenerģijas ražošanas iekārtām līdz 2020. gadam ir jāsamazina par 21 % salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni. Galvenās izmaiņas trešajā posmā ir šādas:

  • pašreizējās sistēmas, kurā ir 27 nacionālie emisiju maksimālie apjomi, aizstāšana ar vienu kopīgu maksimālo emisiju apjomu visā Eiropā;

  • izsolīšana kļūs par galveno metodi, lai piešķirtu kvotas, un tā aizstāj bezmaksas kvotu piešķiršanu. 2013. gadā vairāk nekā pusi no visām kvotu pārdos izsolē, un šis īpatsvars pakāpeniski pieaugs katru gadu;

  • attiecībā uz kvotām, kas joprojām tiek piešķirtas bez maksas — saskaņotu piešķiršanas noteikumu ieviešana, balstoties uz prasīgām ES emisiju rādītāju līmeņatzīmēm.

Plašāka informācija par ES ETS:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenti, tajā skaitā arī atlikšanas priekšlikumu ietekmes novērtējums, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Sk. arī MEMO/12/861 (Jautājumi un atbildes)

Kontaktpersonas:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar