Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 14 d., Briuselis

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. Komisija teikia Europos anglies dioksido rinkos reformos variantus

Europos Komisija žengia du svarbius žingsnius siekdama grąžinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos apyvartinių taršos leidimų pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą. Visų pirma, siekdama mažinti sparčiai augantį apyvartinių taršos leidimų perteklių Komisija oficialiai pasiūlė persvarstyti aukcionų tvarkaraštį ir kitąmet prasidedančiame trečiajame minėtos sistemos etape atidėti 900 milijonų apyvartinių taršos leidimų pardavimą vėlesniam laikui. Be to, šiandien Komisija priėmė Europos anglies dioksido rinkos būklės ataskaitą, kurioje išdėstytos įvairios struktūrinės priemonės, galinčios padėti sumažinti apyvartinių taršos leidimų perteklių.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Komisija nori, kad Europos anglies dioksido rinka būtų dar tvirtesnė/būtų dar efektyvesnė ir kad jos veikla dar labiau paskatintų kurti kitas anglies dioksido rinkas. Mūsų anglies dioksido rinka padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tačiau dėl apyvartinių taršos leidimų pertekliaus rinkoje ši sistema nepakankamai skatina didinti energijos vartojimo efektyvumą ir plėtoti ekologiškas technologijas. Tai daro neigiamą poveikį Europos inovacijoms ir konkurencingumui. Todėl pirmiausia siūlome per ateinančius trejus metus atidėti 900 milijonų apyvartinių taršos leidimų pardavimą aukcionuose. Turime neužtvindyti rinkos, kurioje jau ir taip yra perteklius. Rinkos dalyviai turi būti aiškiai apie tai informuoti iki metų pabaigos. Kartu Komisija siūlo galimas struktūrines priemones, kuriomis būtų galima tinkamai sumažinti perteklių ilguoju laikotarpiu.''

Apyvartinių taršos leidimų perteklius susidarė daugiausia dėl to, kad ištikus ekonominei krizei pramonėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo daugiau negu tikėtasi, todėl įmonių poreikis įsigyti apyvartinius taršos leidimus taip pat sumažėjo. Manoma, kad perteklius bus ir trečiajame sistemos įgyvendinimo etape nuo 2013 iki 2020 m.

Aukcionų atidėjimas – būtinas pirmasis žingsnis

Nuo 2013 m. sausio 1 d., kai prasidės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos trečiasis etapas, prekyba aukcionuose taps pagrindiniu apyvartinių taršos leidimų paskirstymo įmonėms būdu. Liepos mėn. Komisija paskelbė ES Aukcionų reglamento pakeitimo projektą, kuriame numatyta tam tikro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus pardavimą aukcionuose atidėti (žr. IP/12/850) Pasikonsultavusi su valstybių narių atstovais ES klimato kaitos komitete ir surengusi viešas konsultacijas, Komisija siūlo 2013–2015 m. aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičių sumažinti 900 milijonų ir tokiu pačiu skaičiumi padidinti trečiojo etapo pabaigoje aukcionuose siūlomą apyvartinių taršos leidimų skaičių.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu paklausa labai maža, artimiausiu metu apyvartinių taršos leidimų aukcionuose numatoma parduoti mažiau, o vėliau, paklausai atsigavus, jų bus pateikiama daugiau. Daugiau informacijos apie poveikį pateikiama poveikio vertinime (žr. toliau)

Pradedamos plačios diskusijos apie galimas struktūrines priemones

Šiandienos anglies dioksido rinkos ataskaitoje pateiktos šešios tinkamiausios galimos struktūrinės priemonės ir suinteresuotosios šalys raginamos išreikšti nuomonę. Europos Parlamentas ir Taryba paprašė Komisijos išanalizuoti struktūrinių priemonių, kurias būtų galima kuo greičiau priimti, variantus, įskaitant perteklinio apyvartinių taršos leidimų skaičiaus panaikinimą visam laikui.

Dėl struktūrinių priemonių teisės akto pasiūlymo, kurį Komisija pateiks atsižvelgdama į viešas diskusijas, bus konsultuojamasi su visuomene, be to, bus visapusiškai įvertintas jo poveikis.

Pagrindiniai faktai apie ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir jos trečiąjį etapą

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema šiuo metu taikoma apie 11 000 pramonės įrenginių ir 40 proc. ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Nuo šių metų ji taikoma ir aviacijos sektoriui.

Per trečiąjį etapą iki 2020 m. pramonės ir energijos gamybos įrenginių išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas 21 %, palyginti su 2005 m. lygiu. Pagrindinės trečiojo etapo ypatybės:

  • visai ES nustatomas vienas bendras didžiausias išmesti leidžiamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis vietoj 27 nacionalinių ribinių kiekių;

  • nemokamą apyvartinių taršos leidimų paskirstymą keičia prekyba aukcionuose, kuri tampa pagrindiniu jų paskirstymo būdu. 2013 m. daugiau kaip pusė visų apyvartinių taršos leidimų bus parduota aukcionuose, ir kasmet ši dalis didės;

  • tie apyvartiniai taršos leidimai, kurie vis dar paskirstomi nemokamai, turi būti paskirstyti pagal darnias paskirstymo taisykles, pagrįstas griežtais ES santykiniais taršos rodikliais.

Daugiau informacijos apie ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistemą pateikiama

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Su aukcionų atidėjimo pasiūlymu susiję dokumentai, įskaitant poveikio vertinimą, pateikiami

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/12/861 (klausimai ir atsakymai).

Contacts :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar