Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 14. marraskuuta 2012

Päästökauppa: Komissio esittää vaihtoehtoja EU:n hiilimarkkinoiden uudistamiseksi

Euroopan komissio ottaa kaksi merkittävää askelta, joilla pyritään puuttumaan tarjonnan ja kysynnän lisääntyvään epätasapainoon EU:n päästökauppajärjestelmässä. Komission ensimmäisellä, välittömällä toimenpiteellä pyritään pysäyttämään päästöoikeuksien ylijäämän nopea muodostuminen. Kyseessä on komission ehdotus huutokauppa-aikataulun tarkistamisesta sekä 900 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamisen siirtämisestä myöhemmäksi (”takapainottaminen”) ensi vuonna alkavassa päästökauppajärjestelmän vaiheessa 3. Lisäksi komissio antoi tänään kertomuksen EU:n hiilimarkkinojen tilasta. Kertomuksessa esitetään useita erilaisia rakenteellisia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua ylijäämään.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard totesi seuraavaa: “Komissio pyrkii siihen, että voimme aiempaakin enemmän vahvistaa EU:n hiilimarkkinoita, jotka antavat pontta hiilimarkkinoiden kehittymiselle myös muualla. EU:n hiilimarkkinoiden avulla saadaan aikaan päästövähennyksiä. Mutta koska markkinoille on muodostunut päästöoikeuksien ylijäämä, EU:n päästöjärjestelmä ei riittävän vahvasti edistä energiatehokkuutta ja ympäristöystävällistä teknologiaa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti innovointiin ja kilpailukykyyn EU:ssa. Tämän vuoksi ensimmäisenä toimenpiteenä ehdotamme, että 900 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamista siirrettäisiin myöhemmäksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Meidän ei tule lisätä markkinoilla jo vallitsevaa ylitarjontaa. Markkinatoimijoille on saatava tästä selvyys ennen vuoden loppua. Samaan aikaan komissio esittää vaihtoehtoja mahdollisiksi rakenteellisiksi toimenpiteiksi, joiden avulla voidaan löytää kestävä ratkaisu ylijäämäkysymyksen ratkaisemiseksi pitkällä aikavälillä.”

Päästöoikeuksien ylijäämä on muodostunut pääasiassa siksi, että talouskriisin johdosta kasvihuonekaasujen päästöt ovat vähentyneet odotettua enemmän ja yrityksillä on vähemmän kysyntää päästöoikeuksille. Ylijäämän odotetaan jatkuvan päästökauppajärjestelmän vaiheessa 3 vuosina 2013–2020.

Päästöoikeuksien huutokauppojen siirtäminen myöhemmäksi

EU:n päästökauppajärjestelmän vaihe 3 alkaa 1. tammikuuta 2013. Siitä alkaen huutokaupasta tulee pääasiallinen tapa jakaa päästöoikeuksia yrityksille. Viime heinäkuussa komissio julkaisi luonnoksen EU:n huutokauppa-asetuksen tulevasta muutoksesta, jolla lykättäisiin tietyn päästöoikeusmäärän huutokauppaamista (katso IP/12/850). Jäsenvaltioiden kanssa EU:n ilmastonmuutoskomiteassa käytyjen alustavien keskustelujen ja julkisen kuulemisen jälkeen komissio ehdottaa, että huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää vähennettäisiin vuosina 2013–2015 900 miljoonalla ja että sitä lisättäisiin kauden 3 myöhemmässä vaiheessa samalla määrällä.

Tämän “takapainottamiseen” pohjautuvan lähestymistavan seurauksena huutokaupoissa tarjotaan vähemmän päästöoikeuksia lyhyellä aikavälillä, kun kysyntä on alhainen, ja päästöoikeuksien määrää lisätään myöhemmin, kun kysyntä todennäköisesti kasvaa. Toimenpiteen vaikutuksista on lisätietoja vaikutusten arvioinnissa (katso jäljempänä).

Käyntiin laaja keskustelu mahdollisista rakenteellisista toimenpiteistä

Tänään annettavassa hiilimarkkinoita koskevassa kertomuksessa esitetään kuusi vaihtoehtoa ja pyydetään sidosryhmiä ilmaisemaan kantansa. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat pyytäneet komissiota tarkastelemaan eri vaihtoehtoja rakenteellisiksi toimiksi, jotka voitaisiin hyväksyä mahdollisimman pian, mukaan lukien ylijäämän poistamiseksi tarvittavan päästöoikeusmäärän epääminen.

Mikäli komissio tekee julkisen keskustelun perusteella säädösehdotuksen, siitä järjestetään julkinen kuuleminen ja laaditaan kattava vaikutusten arviointi.

Tausta: EU:n päästökauppajärjestelmän vaihe 3

EU:n päästökauppajärjestelmä kattaa noin 11 000 teollisuuslaitosta ja noin 40 prosenttia EU:n päästöistä. Tästä vuodesta alkaen EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluu myös ilmailu.

EU:n päästökauppajärjestelmän vaiheessa 3 teollisuuslaitosten ja voimaloiden päästöjä on vähennettävä siten, että ne ovat vuoteen 2020 mennessä 21 prosenttia alle vuoden 2005 tasojen. Vaiheessa 3 suurimmat muutokset ovat:

  • siirtyminen 27 jäsenvaltion tasolla asetetuista kansallisista päästökatoista yhteen yhtenäiseen EU:n laajuiseen päästökattoon;

  • siirtyminen päästöoikeuksien jaosta pääasiassa ilmaiseksi siihen, että päästöoikeudet pääsääntöisesti huutokaupataan. Vuonna 2013 yli puolet päästöoikeuksista huutokaupataan ja tämä osuus nousee asteittain joka vuosi;

  • niitä päästöoikeuksia varten, jotka edelleen jaetaan ilmaiseksi, otetaan käyttöön ilmaisjakosäännöt, jotka perustuvat kunnianhimoisiin EU:n laajuisiin tehokkuuden vertailuarvoihin.

Lisätietoja EU:n päästökauppajärjestelmästä on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Aihetta koskevia asiakirjoja, kuten vaikutusten arviointi huutokauppojen siirtämisestä myöhemmäksi, on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Ks. myös MEMO/12/861 (kysymyksiä ja vastauksia)

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar