Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. november 2012

Heitkogustega kauplemine: Euroopa Komisjon esitab Euroopa CO2-turu reformimise võimalused

Euroopa Komisjon võtab täna vastu kaks olulist meedet, et kõrvaldada üha suurenev tasakaaluhälve ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (ELi HKS) seoses saastekvootide pakkumise ja nõudlusega. Komisjoni esimene eesmärk on kõrvaldada saastekvootide ülejäägi kiire tekkimine ja seepärast esitati ametlik ettepanek vaadata läbi enampakkumiste ajakava ja viivitada 900 miljoni saastekvoodi enampakkumisel müümisega ELi HKSi kolmandas etapis, mis algab järgmisel aastal. Samuti võttis komisjon täna vastu aruande Euroopa CO2-turu olukorra kohta, milles esitatakse mitu võimalikku struktuurimeedet, mille abil likvideerida ülejääk.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard märkis järgmist: „Komisjon soovib näha veelgi tugevamat Euroopa CO2-turgu, mis käivitaks sellised turud ka mujal. Tänu meie CO2-turule väheneb ka CO2-heide. Ent kuna turul on pakkumine nõudlusest suurem, ei taga HKS piisaval määral energiatõhusust ega toeta keskkonnasäästlikke tehnoloogialahendusi. See aga mõjub halvasti Euroopa innovatsioonile ja konkurentsivõimele. Seepärast teeme esimese vahetu sammuna ettepaneku viivitada 900 miljoni saastekvoodi enampakkumisel müümisega järgmisel kolmel aastal. Me ei tohi üle ujutada turgu, kus pakkumine on niigi nõudlusest suurem. Turuosalistel peaks olema selles suhtes selgus enne aasta lõppu. Samal ajal esitab komisjon erinevad võimalikud struktuurimeetmed, mille abil oleks võimalik jätkusuutlikult lahendada ülejäägiprobleem pikemas perspektiivis.

Saastekvootide ülejäägi tekkimise esmane põhjus on majanduskriis, mille tõttu vähenes tööstuses kasvuhoonegaaside heide eeldatust rohkem ja langes ettevõtete nõudlus saastekvootide järele. Tõenäoliselt tekib ülejääk ka süsteemi kolmandas etapis aastatel 2013–2020.

Esimese asjana tuleb lükata edasi saastekvootide enampakkumisi

Alates 1. jaanuarist 2013, kui algab ELi HKSi kolmas etapp, muutub enampakkumine põhiliseks ettevõtetele saastekvootide eraldamise viisiks. Juulis avaldas komisjon ELi HKSi enampakkumiste määruse edasiste muudatuste eelnõu, mille kohaselt lükataks edasi teatava hulga saastekvootide müümine enampakkumistel (vt IP/12/850). Pärast esialgseid arutelusid liikmesriikidega, mis peeti ELi kliimamuutuste komitees, ja pärast üldsusega konsulteerimist teeb komisjon ettepaneku vähendada aastatel 2013–2015 enampakkumisel müüdavate saastekvootide arvu 900 miljoni võrra ja samavõrra suurendada kolmandas etapis hiljem enampakkumisel müüdavate kvootide arvu.

Tänu sellisele viivitusele pannakse vähem saastekvoote enampakkumistel müügiks lähemal ajal, kui nõudlus on endiselt väike, ja rohkem hiljem, kui eeldatakse nõudluse suurenemist. Täpsem teave mõju kohta on esitatud mõjuhinnangus (vt allpool).

Võimalike struktuurimeetmete alase laialdase arutelu käivitamine

Täna CO2-turu kohta avaldatud aruandes loetletakse kuus võimalikku struktuurimeedet ja kutsutakse sidusrühmi üles oma seisukohti välja ütlema. Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu palusid komisjonil uurida erinevaid struktuurimeetmeid, mida võiks võimalikult kiiresti vastu võtta, sh ülejäägi kõrvaldamiseks vajaliku arvu saastekvootide alaline kinnihoidmine.

Pidades silmas vajadust avaliku arutelu järele, tuleb kõik struktuurimeetmeid käsitlevate õigusaktide ettepanekud esitada ka üldsusele konsulteerimiseks ja nende mõju tuleb hinnata.

Taust: ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kolmas etapp

Praegu hõlmab ELi HKS ligikaudu 11 000 tööstusettevõtet ja umbes 40% ELi heitest. Alates sellest aastast on hõlmatud ka lennundussektor.

Süsteemi kolmandas etapis tuleb 2020. aastaks vähendada tööstusettevõtetest ja elektrijaamadest pärinevat heidet 21% võrra allapoole 2005. aasta taset. Kolmandas etapis tehakse järgmised põhilised muudatused:

  • praegu kehtiva 27 riikliku heitkoguste ülemmäära asemel võetakse kasutusele kogu ELi hõlmav üks heite ülemmäär;

  • saastekvootide tasuta eraldamise asemel saab põhimeetodiks enampakkumine; 2013. aastal pannakse enampakkumisele üle poole saastekvootidest ja enampakkumisel müüdavate saastekvootide osakaal suureneb järk-järgult igal aastal;

  • praegu veel tasuta eraldatavate saastekvootide suhtes kehtestatakse ühtlustatud eraldamiseeskirjad, mille aluseks on kogu ELi hõlmavad heite võrdlusnäitajad.

Üksikasjalikum teave ELi HKSi kohta on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumendid, sh mõjuhinnang ettepaneku kohta lükata edasi saastekvootide müüki enampakkumistel, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Vt ka MEMO/12/861 (küsimused ja vastused)

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar