Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. november 2012

Emissionskvotehandel: Kommissionen fremlægger reformløsninger for det europæiske CO2-marked

Europa-Kommissionen tager to vigtige skridt for at imødegå den voksende ubalance mellem udbud og efterspørgsel efter emissionskvoter i EU's emissionshandelssystem (EU ETS). For at stoppe den hurtige stigning i overskuddet af emissionskvoter har Kommissionen som et umiddelbart første skridt stillet formelt forslag om at revidere tidsplanen for auktioner og udskyde ("back-loade") bortauktioneringen af 900 mio. emissionskvoter i den tredje fase af EU ETS, der starter næste år. Kommissionen vedtog i dag ligeledes en rapport om situationen på det europæiske CO2-marked, som opstiller en række mulige strukturelle foranstaltninger, der kan gennemføres for at nedbringe overskuddet.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, siger: "Kommissionen ønsker et endnu mere robust europæisk CO2-marked, som kan være en stærkere drivkraft for CO2-markeder andre steder i verden. Vores CO2-marked giver en reduktion i emissionerne, men på grund af overforsyning med kvoter, kan emissionshandelsordningen ikke drive energieffektivitet og grønne teknologier stærkt nok frem. Det er dårligt nyt for innovationen og konkurrenceevnen i Europa. Derfor foreslår vi som et umiddelbart første skridt at udskyde bortauktioneringen af 900 millioner kvoter de næste tre år. Vi må ikke oversvømme et marked, der allerede er overforsynet. Markedsaktørerne bør have klar besked på dette punkt inden årets udgang. Samtidig fremlægger Kommissionen mulige strukturelle foranstaltninger, der kan løse problemet med kvoteoverskuddet på langt sigt."

Overskuddet af emissionskvoter er primært opstået, fordi den økonomiske krise har reduceret industriens udledning af drivhusgasser mere end forventet. Det har ført til lavere efterspørgsel blandt virksomhederne. Der forventes et fortsat overskud i ordningens tredje fase, som løber fra 2013 til 2020.

Udskydelse af bortauktionering et nødvendigt første skridt

Fra den 1. januar 2013, når tredje fase af kvotehandelssystemet starter, bliver bortauktionering den primære metode for tildelingen af emissionskvoter til virksomhederne. I juli offentliggjorde Kommissionen et udkast til en kommende ændring af EU ETS' auktioneringsforordning, som skulle udskyde bortauktioneringen af en vis mængde kvoter (se IP/12/850). Efter indledende drøftelser med medlemsstaterne i EU's Udvalg for Klimaændringer og en offentlig høring foreslår Kommissionen at reducere antallet af bortauktionerede kvoter med 900 mio. i perioden 2013 til 2015 og at øge antallet sidst i 3. fase tilsvarende.

Med sin udskydelsesstrategi opnår Kommissionen et mere begrænset udbud af emissionskvoter på kort sigt, mens efterspørgslen er meget lav, og et større udbud senere, når efterspørgslen er steget igen. Der findes yderligere oplysninger i en konsekvensanalyse (se nedenfor).

En bred debat om potentielle strukturelle foranstaltninger

Rapporten om CO2-markedet, der offentliggøres i dag, indeholder en kort liste med seks mulige foranstaltninger og indbyder interessenterne til at give deres synspunkter til kende. Både Europa-Parlamentet og Rådet havde bedt Kommissionen undersøge mulighederne for at træffe strukturelle foranstaltninger, der kunne vedtages så hurtigt som muligt, herunder en permanent tilbageholdelse af det antal kvoter, der er nødvendigt for at fjerne overskuddet.

Alle lovforslag, som Kommissionen fremsætter på baggrund af den offentlige debat, vil blive genstand for en offentlig høring og en fuldstændig analyse af konsekvenserne.

Baggrund: EU's emissionshandelsordning og fase 3

EU's emissionshandelsordning omfatter for øjeblikket omkring 11 000 industrianlæg og ca. 40 % af EU's udledninger. Fra i år vil luftfartssektoren også være dækket.

I den tredje fase skal udledningerne fra industrien og elværkerne i 2020 nedbringes til 21 % under niveauet for 2005. De største ændringer i den tredje fase omfatter følgende:

  • Der vil blive indført et enkelt loft for emissioner, der dækker hele EU, i stedet for det nuværende system med 27 nationale lofter.

  • Bortauktionering bliver hovedmetoden til tildeling af kvoter i stedet for gratis tildeling. I 2013 vil mere end halvdelen af kvoterne blive bortauktioneret, og denne andel vil stige gradvist hvert år.

  • Reglerne for gratis tildeling vil blive harmoniseret baseret på ambitiøse EU-dækkende referenceværdier for emissioner.

Yderligere oplysninger om EU's emissionshandelsordning findes på:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenter, herunder konsekvensanalysen af udskydelsesforslaget, findes på

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Se også MEMO/12/861 (spørgsmål og svar)

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar