Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. listopadu 2012

Obchodování s emisemi: Komise představuje varianty reformy evropského trhu s uhlíkem

Evropská komise podniká dva důležité kroky k řešení narůstající nerovnováhy mezi nabídkou emisních povolenek v systému EU obchodování s emisemi (EU ETS) a poptávkou po nich. Bezprostředně prvním krokem ke snížení velkého přebytku emisních povolenek byl formální návrh Komise na revizi časového harmonogramu dražeb a odložení dražeb („back-load“) 900 milionů dražebních povolenek až do třetí fáze EU ETS, která bude zahájena příští rok. Komise dnes také přijala zprávu o stavu evropského trhu s uhlíkem, v níž je stanoven rozsah možných strukturálních opatření, která mohou být přijata v zájmu řešení přebytku.

Komisařka Connie Hedegaardová, odpovědná za oblast klimatu, k tomu uvedla: „Komise si přeje dokonce ještě větší evropský trh s uhlíkem, který bude silnější hnací silou pro jiné trhy s uhlíkem jinde ve světě. Náš trh s uhlíkem přináší snížení emisí. Kvůli přesycení trhu však systém obchodování s emisemi neprosazuje energetickou účinnost a zelené technologie dostatečně intenzivně. To není dobré pro inovace a konkurenceschopnost v Evropě. Proto jako první bezprostřední krok navrhujeme odložit dražbu 900 milionů povolenek v příštích třech letech. Nesmíme zaplavovat trh, který je již přesycený. Účastníci trhu musí mít v této otázce jasno ještě před koncem roku. Komise současně předkládá varianty možných strukturálních opatření, které mohou přinést udržitelné řešení nadbytku povolenek z dlouhodobého pohledu. ''

Hlavním důvodem vzniku přebytku emisních povolenek je ekonomická krize, kvůli níž se průmyslové emise skleníkových plynů snížily více, než se očekávalo, což na druhé straně vedlo k nižší poptávce po povolenkách u podniků. Očekává se, že přebytek přetrvá až do třetí fáze systému, která bude probíhat v letech 2013–2020.

Odložení dražeb je prvním nezbytným krokem

Od 1. ledna 2013, kdy se systém EU pro obchodování s emisemi dostane do třetí fáze, se dražby stanou hlavní metodou přidělování emisních povolenek podnikům. V červenci letošního roku zveřejnila Komise předlohu budoucího pozměněného nařízení o dražbě povolenek, na jehož základě by se dražba určitého množství povolenek zpozdila (IP/12/850). Po úvodních jednáních s členskými státy ve výboru EU pro změnu klimatu a po veřejné konzultaci navrhuje Komise snížit počet povolenek dražených v letech 2013 až 2015 o 900 milionů a o stejné množství zvýšit počet povolenek dražených ve třetí fázi.

Díky tomuto odložení bude v dražbách krátkodobě nabídnuto méně povolenek, dokud bude poptávka zůstávat velmi nízká, a později, až se poptávka obnoví, bude nabídnuto více povolenek. Další informace o dopadech jsou uvedeny v posouzení dopadů (viz níže).

Zahájení rozsáhlé diskuse o možných strukturálních opatřeních

Dnes předložená zpráva o trhu s uhlíkem obsahuje seznam šesti možných variant a vyzývá zúčastněné strany, aby vyjádřily své stanovisko. Evropský parlament a Rada požádaly Komisi, aby prozkoumala možnosti strukturálních opatření, která by mohla být co nejdříve přijata, a to včetně trvalého zadržení určitého množství povolenek nutného k odstranění přebytků.

Právní návrh na strukturální opatření, který Komise předloží po veřejné diskusi, bude předmětem veřejných konzultací a úplného posouzení jeho dopadů.

Souvislosti: EU ETS a třetí fáze

EU ETS se v současné době týká přibližně 11 000 průmyslových zařízení a asi 40 % emisí EU. Od letošního roku do něj patří i odvětví letectví.

Ve třetí fázi bude nutno do roku 2020 snížit emise z průmyslových a energetických zařízení na 21 % oproti úrovním z roku 2005. Hlavní změny ve třetí fázi jsou:

  • Namísto současného systému 27 vnitrostátních stropů pro emise bude zaveden pro celou EU jednotný strop.

  • Dražby se stanou hlavním způsobem přidělování povolenek, který nahradí bezplatné povolenky. V roce 2013 půjde do dražeb více než polovina všech povolenek a tento podíl se bude postupně každým rokem zvyšovat.

  • Pro ty povolenky, které budou i nadále přidělovány bezplatně, budou zavedena harmonizovaná pravidla přidělování, která budou vycházet z ambiciózních referenčních hodnot emisí v celé EU.

Více informací o systému EU ETS naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenty, včetně posouzení dopadu k návrhu na odložení, lze nalézt na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Viz také MEMO/12/861 (otázky a odpovědi)

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar