Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Брюксел, 14 ноември 2012 г.

Търговия с емисии: Комисията представя варианти за реформиране на европейския пазар на права за емисии на СО2

Европейската комисия предприема две важни стъпки за справяне с нарастващия дисбаланс между търсенето и предлагането на квоти за емисии в Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). Като непосредствена първа стъпка за справяне с бързото натрупване на излишък от квоти за емисии, Комисията направи официално предложение да се преразгледа времевия профил на търговете и да се отложат (за края на периода) продажбите на търг на 900 млн. квоти през започващата догодина трета фаза на СТЕ на ЕС. Комисията също така прие днес доклад за състоянието на европейския пазар на права за емисии на СО2, в който е представен спектър от възможни структурни мерки, които могат да бъдат предприети за справяне с излишъка.

Кони Хедегор, европейски комисар по действията в областта на климата, заяви: „Комисията иска още по-стабилен европейски пазар на права за емисии на СО2, който да бъде още по-голяма движеща сила за такива пазари на други места по света. Нашият пазар на права за емисии на СО2 постига като резултат намаление на тези емисии. Поради пренасищането на пазара обаче СТЕ на ЕС не стимулира достатъчно енергийната ефективност и зелените технологии. Това е неблагоприятно за иновациите и конкурентоспособността в Европа. Затова като незабавна първа стъпка предлагаме да се отложи продажбата на търг на 900 млн. квоти през следващите три години. Не бива да наводняваме един вече пренаситен пазар. Пазарните оператори трябва да имат яснота по този въпрос до края на годината. Същевременно Комисията представя варианти на възможни структурни мерки, които могат да осигурят устойчиво решение на въпроса с излишъка в по-дългосрочен план.“

Излишъкът от квоти за емисии се натрупа главно защото икономическата криза намали емисиите на парникови газове от промишлеността с повече от очакваното, което от своя страна доведе до по-малко търсене на квоти от предприятията. Очаква се излишъкът да продължи и през третата фаза на СТЕ на ЕС, която обхваща периода от 2013 г. до 2020 г.

Отлагането за края на периода на предлаганите на търг количества — необходима първа стъпка

От 1 януари 2013 г., когато започва третата фаза на СТЕ на ЕС, търговете ще станат основният метод за разпределяне на квоти за емисии на предприятията. През юли миналата година Комисията публикува проект на бъдещо изменение на Регламента за тръжната продажба на квоти за емисии по СТЕ на ЕС, което би отложило продажбата на търг на известно количество квоти (вж. IP/12/850). След първоначалните обсъждания с държавите членки в Комитета на ЕС по изменението на климата и проведената обществена консултация, Комисията предлага броят на квотите, които ще бъдат предложени на търг през 2013 г.—2015 г., да се намали с 900 млн. броя и да се увеличи със същото количество броят на квотите, които ще бъдат предложени на търг в късния етап на фаза 3.

Чрез този подход на „отлагане за края на периода“ ще бъдат предложени на търг по-малък брой квоти в краткосрочен план, докато търсенето остава много слабо, и по-голям брой квоти — по-късно, когато се очаква търсенето да се е възстановило. Допълнителна информация относно въздействията е представена в оценка на въздействието (вж. по-долу).

Начало на широк дебат относно потенциалните структурни мерки

Днешният доклад относно пазара на права за емисии на СО2 съдържа кратък списък с шест варианта и приканва заинтересованите страни да изразят мненията си. Както Европейският парламент, така и Съветът поискаха от Комисията да разгледа варианти за структурни действия, които могат да бъдат приети възможно най-бързо, включително постоянно задържане на количеството квоти, необходимо за премахване на излишъка.

Всяко законодателно предложение за структурни мерки, направено от Комисията в светлината на обществения дебат, ще бъде предмет на публична консултация и пълна оценка на въздействията от него.

Контекст: СТЕ на ЕС и фаза 3

СТЕ на ЕС обхваща около 11 000 промишлени инсталации и близо 40 % от емисиите в ЕС. От тази година секторът на въздухоплаването също е включен в Схемата.

През третата фаза емисиите от промишлени и енергийни инсталации трябва да бъдат намалени до 2020 г. с 21 % спрямо количествата от 2005 г. Основните промени в третата фаза са следните:

  • Въвеждане на единна за целия ЕС горна граница за емисиите, вместо сегашната система от 27 национални горни граници;

  • Продажбата на търг става основния метод за разпределяне на квоти, който заменя безплатното разпределяне. През 2013 г. повече от половината от всички квоти ще бъдат продавани на търг и този дял ще нараства непрекъснато всяка година;

  • За квотите, които все още се предоставят безплатно — въвеждане на хармонизирани правила за разпределение, основаващи се на амбициозни и валидни в целия ЕС референтни показатели по отношение на емисиите.

Повече информация за СТЕ на ЕС се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Съответните документи, включително оценката на въздействието на предложението за отлагане за края на периода, се намират на адрес:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm

Вж. също MEMO/12/861 (въпроси и отговори).

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar