Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 14 d.

Moterys valdybose. Komisija siūlo 40 proc. taisyklę

Šiandien Europos Komisija ėmėsi veiksmų, kad pašalintų kliūtis, kurios vis dar trukdo moterims užimti aukščiausias pareigas Europos didžiausiose bendrovėse. Komisija pasiūlė teisės aktą, siekdama, kad bent 40 proc. biržinių bendrovių, išskyrus mažąsias ir vidutines įmones, nevykdomąsias pareigas einančių valdybų narių būtų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovai. Šiuo metu bendrovių valdybose dominuoja viena lytis: 85 proc. nevykdomąsias pareigas einančių valdybų narių ir 91,1 proc. vykdomąsias pareigas einančių valdybų narių yra vyrai, atitinkamai 15 proc. ir 8,9 proc. – moterys. Nepaisant intensyvių viešų debatų ir kai kurių savanoriškų nacionalinio ir Europos lygmens iniciatyvų, pastaraisiais metais padėtis daug nepasikeitė: nuo 2003 m. moterų valdybose kasmet daugėjo vos po 0,6 procentinio punkto.

Dėl šios priežasties šiandien Komisija pateikė ES teisės akto pasiūlymą, kad paspartintų pažangą siekiant geresnės lyčių pusiausvyros Europos bendrovių valdybose. Pasiūlymą bendrai pateikė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani, už konkurenciją atsakingas Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Joaquín Almunia, už ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingas Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Olli Rehn, už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michel Barnier ir už užimtumą ir socialinius reikalus atsakingas Komisijos narys László Andor.

Šiandien Komisija teikia atsaką į Europos Parlamento ne kartą didele balsų dauguma pareikštus raginimus priimti teisės aktus dėl moterų ir vyrų lygybės vadovaujant verslui, visų pirma 2011 m. liepos 6 d. ir 2012 m. kovo 13 d. rezoliucijose.

Siūloma direktyva nustatomas toks tikslas: bent 40 proc. biržinių bendrovių direktorių konsultantų turi būti nepakankamai atstovaujamos lyties atstovai. Bendrovės, kuriose šių atstovų dalis mažesnė (negu 40 proc.), turės atrinkti kandidatus į šias pareigas, remdamosi kiekvieno iš jų kvalifikacijos lyginamąja analize, taikydamos aiškius, su lytimi nesusijusius, nedviprasmiškus kriterijus. Jeigu kandidatų kvalifikacija bus vienoda, nepakankamai atstovaujamos lyties atstovams turės būti teikiama pirmenybė. Taigi tikslas, kad bent 40 proc. nevykdomųjų pareigų eitų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovai, biržinėse bendrovėse turės būti pasiektas iki 2020 m., o valstybinėse įmonėse, kurioms lemiamą įtaką turi valstybės valdžios institucijos, šis terminas dvejais metais trumpesnis – iki 2018 m. Tikimasi, kad direktyva, kurios pasiūlymas pateiktas, bus taikoma maždaug 5 000 biržinių bendrovių Europos Sąjungoje. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms (t. y. įmonėms, kuriose dirba mažiau negu 250 darbuotojų ir kurių metinė pasaulinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR) ir nebiržinėms bendrovėms direktyva nebus taikoma.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso pažymėjo:„Šiandien pateikiamas pasiūlymas – Europos Komisijos atsakas į tvirtus Europos Parlamento raginimus, kad ES imtųsi veiksmų dėl lyčių lygybės bendrovių valdybose. Šiandien prašome didelių biržinių bendrovių visoje Europoje įrodyti, kad jos rimtai pasirengusios užtikrinti lyčių lygybę tarp ekonominius sprendimus priimančių darbuotojų. Mano iniciatyva sugebėjome įtikinti valstybių ir vyriausybių vadovus gerokai padidinti Europos Komisijos narių moterų skaičių dabartinėje Komisijoje – trečdalis jos narių yra moterys.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding pridūrė: „Daugiau negu 50 metų Europos Sąjunga sėkmingai skatina lyčių lygybę. Vis dėlto vienoje srityje – bendrovių valdybose – pažangos visai nebūta. Neseniai atitinkamus teisės aktus, kurie jau duoda rezultatų, priėmusių šalių, kaip antai Belgijos, Prancūzijos ir Italijos, pavyzdžiai aiškiai rodo, kad ribotą laiką taikant reglamentavimo priemones galima užtikrinti akivaizdžius pokyčius. Komisijos pasiūlymu bus užtikrinta, kad per nevykdomąsias pareigas einančių valdybų narių atrankos procedūrą pirmenybė būtų teikiama kandidatėms moterims, jeigu joms nepakankamai atstovaujama ir jeigu jų kvalifikacija tokia pati, kaip jų varžovų vyrų.

Esu dėkinga daugeliui Europos Parlamento narių, kurie nepailsdami siekė permainų šioje srityje ir man labai padėjo parengti šį pasiūlymą.“

Dėl lėtos pažangos 11-oje valstybių narių imtasi nesuderintų veiksmų

Didžiausiose Europos bendrovėse tik 1 iš 7 valdybos narių (13,7 proc.) yra moterys. Tai tik šiek tiek daugiau negu 2010 m. (11,8 proc.). Jeigu pažanga liks tokia pat lėta, prireiks dar maždaug 40 metų, kad valdybose abiejų lyčių atstovų būtų bent apylygiai (bent 40 proc. vienos ar kitos lyties atstovų).

Todėl kai kurios ES valstybės narės bendrovių valdyboms ėmė taikyti skirtingus įstatymus. 11 valstybių narių (Belgija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Ispanija, Portugalija, Danija, Suomija, Graikija, Austrija ir Slovėnija) priėmė teisines priemones lyčių lygybei bendrovių valdybose skatinti. Aštuoniose iš šių šalių teisės aktai apima valstybines įmones (žr. duomenų suvestines, kuriose pateikiama padėties skirtingose šalyse apžvalga). Tačiau dar 11-oje ES valstybių narių nėra nei savireguliacijos priemonių, nei teisės aktų. Šie teisiniu požiūriu nesuderinti požiūriai gali pakenkti Europos bendrosios rinkos veikimui, nes dėl skirtingų bendrovių teisės nuostatų ir sankcijų už lyčių pusiausvyros užtikrinimo įstatymų nesilaikymą gali kilti sunkumų įmonėms, be to, bendrovės gali būti nelinkusios investuoti tarpvalstybiniu mastu. Todėl šiandien pateikiamu pasiūlymu siekiama sukurti pozityviosios diskriminacijos taisyklių sistemą ES mastu.

Pagrindiniai pasiūlymo aspektai:

Šia direktyva nustatomas tikslas, kad Europoje veikiančiose biržinėse bendrovėse iki 2020 m. ir valstybinėse įmonėse iki 2018 m. mažiausiai 40 proc. nevykdomąsias pareigas einančių narių turi būti nepakankamai atstovaujamos lyties atstovai.

Į pasiūlymą taip pat įtraukta papildoma priemonė – vadinamoji lanksčioji kvota: biržinės bendrovės įpareigojamos nusistatyti individualius savireguliacijos tikslus, susijusius su abiejų lyčių atstovais tarp vykdomųjų direktorių iki 2020 m. (valstybinių biržinių įmonių atveju – iki 2018 m.). Įmonės turės kasmet teikti ataskaitas apie padarytą pažangą.

Kvalifikacija ir nuopelnai ir toliau bus pagrindiniai darbo valdybose kriterijai. Direktyva minimaliai suvienodinami įmonių valdymo reikalavimai – paskyrimo sprendimai turės būti grindžiami objektyviais kvalifikaciniais kriterijais. Nustatytos apsaugos priemonės padės užtikrinti, kad nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų skaičius nebūtų didinamas besąlygiškai ir automatiškai. Pagal Europos Teisingumo Teismo praktiką dėl pozityviosios diskriminacijos, pirmenybė teikiama tokią pačią kvalifikaciją turintiems nepakankamai atstovaujamos lyties atstovams, nebent, atsižvelgus į visus atskiriems kandidatams taikomus kriterijus, objektyvaus vertinimo rezultatai būtų palankesni priešingos lyties atstovui. Valstybės narės, kuriose jau veikia veiksminga sistema, galės ją toliau taikyti, jeigu pagal ją lygiai taip pat veiksmingai, kaip ir pagal siūlomą sistemą, bus galima iki 2020 m. užtikrinti, kad bent 40 proc. direktorių konsultantų būtų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovai. Be to, valstybės narės gali įvesti priemones, kuriomis siekiama platesnių tikslų, negu nustatyta pagal siūlomą sistemą.

Valstybės narės turės nustatyti tinkamas direktyvą pažeisiančioms bendrovėms taikytinas atgrasomąsias sankcijas.

Pasiūlymo subsidiarumas ir proporcingumas: 40 proc. tikslas taikomas biržinėms bendrovėms dėl jų ekonominės svarbos ir didelio matomumo. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms pasiūlymas netaikomas. 40 proc. tikslas taikomas direktorių konsultantų pareigoms. Laikantis geresnio reglamentavimo principų, direktyva yra laikina priemonė, kuri turėtų baigti galioti 2028 m.

„Šia priemone siekiama sparčiai užtikrinti lyčių lygybę Europos bendrovių valdybose. Kai šioje srityje bus padaryta pažanga, priemonės nebereikės“, – pridūrė Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding.

Pagrindiniai faktai

ES kompetenciją lyčių lygybės klausimais kaupia nuo 1957 m. (žr. SPEECH/12/702). Tarybos rekomendacijos dėl proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese priimtos dar 1984 m. ir 1996 m. Be to, Europos Parlamentas keliose rezoliucijose paragino nustatyti teisiškai privalomas ES lygmens kvotas.

Vienas iš Europos moterų chartijos (žr. IP/10/237), kurią 2010 m. iniciavo Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso ir Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding, tikslų – skatinti didesnę lygybę sprendimų priėmimo srityje. Siekdama šių tikslų, Komisija 2010 m. rugsėjo mėn. priėmė lyčių lygybės strategiją ateinantiems penkeriems metams (žr. IP/10/1149 ir MEMO/10/430).

2012 m. kovo mėn. Komisijos ataskaita parodė, kad visoje ES bendrovių valdybose šiuo metu dominuoja vienos lyties atstovai. Be to, vyrauja dideli skirtumai tarp valstybių narių, pavyzdžiui, Suomijoje ir Latvijoje didžiausiose bendrovėse moterys sudaro atitinkamai 27 proc. ir 26 proc. valdybos narių, o Maltoje ir Kipre – vos 3 proc. ir 4 proc.

Per praėjusius metus padaryta didžiausia per ilgą laiką pažanga didinant lyčių pusiausvyrą Europos bendrovių valdybose (2010 m. spalio mėn. – 2012 m. sausio mėn. rodiklis padidėjo 1,9 procentinio punkto, nors ilgalaikis vidutinis metinis didėjimas per pastarąjį dešimtmetį buvo 0,6 procentinio punkto). Galima teigti, kad tokį lyčių pusiausvyros didėjimą lėmė Komisijos ir Europos Parlamento raginimai (MEMO/11/487) ir įvairios nacionalinės teisėkūros iniciatyvos. Tačiau apskritai pokyčiai labai lėti. Didelių bendrovių valdyboms pirmininkaujančių moterų skaičius net sumažėjo nuo 3,4 proc. 2010 m. iki 3,2 proc. – 2012 m.

Apčiuopiama pažanga yra išimtis, o ne taisyklė. Pažanga matoma tik tose šalyse, kurios priėmė bendrovių valdyboms teisiškai privalomus aktus. Vien Prancūzijoje, kurioje teisinė kvota nustatyta 2011 m. sausio mėn., įvyko daugiau negu 40 proc. visos ES pokyčių nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2012 m. sausio mėn.

2011 m. kovo mėn. už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding paragino biržines bendroves Europoje savanoriškai padidinti moterų skaičių valdybose pasirašydama Europos bendrovės įsipareigojimą dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo (MEMO/11/124). Šiuo įsipareigojimu bendrovės raginamos padidinti moterų skaičių savo valdybose iki 2015 m. iki 30 proc., o iki 2020 m. – 40 proc. Tačiau per metus visoje Europoje šį įsipareigojimą pasirašė tik 24 bendrovės.

Siekdama nustatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų mažinama nuolatinė lyčių nelygybė biržinių Europos bendrovių valdybose, Komisija pradėjo viešas konsultacijas (žr. IP/12/213). Sulaukusi daug atsakymų, Komisija įvertino įvairias politikos galimybes, kaip spręsti šį klausimą.

Vis daugiau tyrimų rodo, kad valdybos, kuriose užtikrinama lyčių pusiausvyra, geba pagerinti bendrovių finansinę padėtį. Jeigu būtų daugiau vadovaujamąsias pareigas einančių moterų, tikėtina, kad būtų sukurta veiksmingesnė ir labiau naujovėms palanki darbo aplinka ir bendrovės pasiektų geresnių veiklos rezultatų. Tai daugiausia lemtų įvairesnis visų valdybos narių mąstymas – būtų atsižvelgiama į įvairesnes perspektyvas, taigi sprendimai būtų darnesni. Beje, moterys sudaro 60 proc. visų universitetų absolventų, tačiau tik nedaugelis įsidarbina didžiausiose bendrovėse. Atvertos durys į aukštas pareigas paskatins moteris įsitraukti į darbo rinką ir joje likti – tai leis didinti moterų užimtumą. Jeigu daugiau moterų dalyvaus darbo rinkoje, bus lengviau pasiekti ES ekonomikos augimo strategijoje „Europa 2020“ nustatytus tikslus, t. y. 20–64 metų amžiaus moterų ir vyrų užimtumą iki 2020 m. padidinti iki 75 proc.

Daugiau informacijos

MEMO/12/860

Spaudai skirtas rinkinys. Atstovavimas moterims valdybose

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Lyčių lygybei skirta „Eurobarometro“ apklausa

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Duomenų suvestinėse dėl lyčių lygybės

Lyčių lygybė Europos Komisijoje

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Lyčių lygybė valstybėse narėse

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Europos iniciatyvos teisinis pagrindas

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Teisės aktų dėl lyčių lygybės ekonominis pagrindimas

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Vaizdo klipas apie lyčių lygybę bendrovių valdybose

http://youtu.be/OTlP4Ek3WP8

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Priedas

1 diagrama. Moterys ir vyrai didžiausių biržinių bendrovių valdybose,

2012 m. sausio mėn.

Šaltinis: Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė ir Eurostato darbo jėgos tyrimas. Pastabos. Tai direktorių valdybų narių duomenys (stebėtojų tarybų narių duomenys, jeigu stebėjimo ir vykdomosios funkcijos atskirtos. Skaičiai apima pirmininkus).

Nėra Serbijos užimtumo duomenų ir Liuksemburgo, Graikijos ir Serbijos tretinio išsilavinimo duomenų.

2 diagrama. Vykdomąsias ir nevykdomąsias pareigas einančios didžiausių biržinių bendrovių valdybų narės (2012 m. sausio mėn.)

Šaltinis: Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė.

Pastaba. Monistinėje sistemoje nevykdomąsias pareigas einančių asmenų duomenys yra nevykdomąsias pareigas einančių valdybų narių duomenys, o vykdomąsias pareigas einančių asmenų duomenys yra vykdomąsias pareigas einančių valdybų narių duomenys. Dualistinėje sistemoje nevykdomąsias pareigas einančių asmenų duomenys yra stebėtojų tarybų narių duomenys, o vykdomąsias pareigas einančių asmenų duomenys yra valdančiųjų tarybų narių duomenys. Kartais stebėtojų tarybose būna vienas ar keli vykdomąsias pareigas einantys nariai (pvz., vykdomasis direktorius ir vyriausiasis finansininkas). Tokiu atveju duomenys apie juos įtraukiami į vykdomąsias pareigas einančių narių duomenis, nors abiejose valdybose dalyvaujantys nariai skaičiuojami tik vieną kartą. Nevykdomąsias pareigas einančių narių duomenys tokiu atveju vis tiek apima visus stebėtojų tarybos narius, todėl galėtų apimti ir kai kuriuos vykdomąsias pareigas einančius narius, tačiau atitinkami duomenys yra nereikšmingi, todėl įtakos galutiniam rezultatui neturėtų turėti.

3 diagrama. Vykdomąsias ir nevykdomąsias pareigas einančių moterų dalis valdybose (2012 m. sausio mėn.)

Valstybė narė

Vykdomąsias pareigas einančios moterys, proc.

(moterys/visi nariai)

Nevykdomąsias pareigas einančios moterys, proc.

(moterys/visi nariai)

Vykdomosios direktorės

(moterys/visi nariai)

ES-27

8,9 %

15 %

2,7 %

AT

2,2 %

11,2 %

0 %

BE

3,7 %

11,7 %

0 %

BG

14,8 %

15,1 %

6,7 %

CY

8,2 %

3,3 %

5,6 %

CZ

4,7 %

15,4 %

0 %

DK

11 %

16,1 %

5,6 %

EE

13,9 %

6,7 %

0 %

FI

14,9 %

27,9 %

0 %

FR

3,3 %

24,2 %

0 %

DE

4,2 %

15,6 %

0 %

EL

5,8 %

8,1 %

0 %

HU

1,4 %

5,4 %

0 %

IE

6,8 %

9,4 %

0 %

IT

0,8 %

7,1 %

0 %

LV

21,4 %

25,9 %

3,2 %

LT

13,3 %

17,5 %

7,7 %

LU

0 %

7,2 %

0 %

MT

11,1 %

2,7 %

5,3 %

NL

8,8 %

18,8 %

10 %

PL

8,2 %

11,8 %

0 %

PT

7,6 %

5,4 %

0 %

RO

30,6 %

10,5 %

9 %

SK

13,5 %

13,5 %

10 %

SI

19,7 %

15,9 %

0 %

ES

2,6 %

13,1 %

2,9 %

SE

4 %

26,5 %

3,8 %

UK

6,5 %

18,7 %

6 %

4 diagrama. Moterų dalis didžiausių biržinių bendrovių valdybose

(2010–2012 m.)

(Kaip visų valdybos narių dalis proc.)

 

2010 m. (spalio mėn.)

2011 m. (spalio mėn.)

2012 m. (sausio mėn.)

ES-27

11,8

13,6

13,7

BE

10,5

10,9

10,7

BG

11,2

15,2

15,6

CZ

12,2

15,9

15,4

DK

17,7

16,3

16,1

DE

12,6

15,2

15,6

EE

7,0

6,7

6,7

IE

8,4

8,8

8,7

EL

6,2

6,5

7,4

ES

9,5

11,1

11,5

FR

12,3

21,6

22,3

IT

4,5

5,9

6,1

CY

4,0

4,6

4,4

LV

23,5

26,6

25,9

LT

13,1

14,0

14,5

LU

3,5

5,6

5,7

HU

13,6

5,3

5,3

MT

2,4

2,3

3,0

NL

14,9

17,8

18,5

AT

8,7

11,1

11,2

PL

11,6

11,8

11,8

PT

5,4

5,9

6,0

RO

21,3

10,4

10,3

SI

9,8

14,2

15,3

SK

21,6

14,6

13,5

FI

25,9

26,5

27,1

SE

26,4

24,7

25,2

UK

13,3

16,3

15,6

Šaltinis: Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm.

Tai direktorių valdybų narių duomenys (stebėtojų tarybų narių duomenys, jeigu stebėjimo ir vykdomosios funkcijos atskirtos. Skaičiai apima pirmininkus).

5 diagrama. Beveik devyni iš dešimties europiečių sutinka, kad tokią pačią kaip vyrų kompetenciją turinčių moterų tarp bendrovių vadovų turėtų būti tiek pat, kaip ir vyrų.

6 diagrama. Trys ketvirtadaliai europiečių pasisako už teisės aktus dėl lyčių pusiausvyros bendrovių valdybose


Side Bar