Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2012

Εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών: η Επιτροπή προτείνει στόχο 40%

Στο σπάσιμο της «γυάλινης οροφής» που συνεχίζει να φράζει την πρόσβαση των ικανών γυναικών στην ηγεσία των μεγαλύτερων εταιρειών της Ευρώπης, αποσκοπούν οι προτάσεις που υπέβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία με στόχο το ποσοστό παρουσίας του υποεκπροσωπούμενου φύλου στις μη εκτελεστικές θέσεις των διοικητικών συμβουλίων όλων των εισηγμένων εταιρειών να φθάσει το 40%, με εξαίρεση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επί του παρόντος, στα διοικητικά συμβούλια κυριαρχεί ένα φύλο: 85% των μη εκτελεστικών και 91,1% των εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% και το 8,9% αντιστοίχως. Παρά την έντονη δημόσια συζήτηση και ορισμένες εθελοντικές πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η κατάσταση δεν μεταβλήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια: η επιπρόσθετη μέση αύξηση του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ήταν μόλις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το 2003.

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή προτείνει σήμερα νομοθεσία της ΕΕ για την επιτάχυνση της προόδου προς μια πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Την πρόταση αυτή υποβάλλουν από κοινού η αντιπρόεδρος Viviane Reding (δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια), ο αντιπρόεδρος Antonio Tajani (βιομηχανία και επιχειρηματικότητα), ο αντιπρόεδρος Joaquín Almunia (ανταγωνισμός), ο αντιπρόεδρος Olli Rehn (οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις), ο Επίτροπος Michel Barnier (εσωτερική αγορά και υπηρεσίες) και ο Επίτροπος László Andor (απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις).

Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σήμερα στα αιτήματα που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, με συντριπτική πλειοψηφία, ζήτησε επανειλημμένα τη θέσπιση νομοθεσίας για την ισότητα γυναικών και ανδρών στην ηγεσία των επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στα ψηφίσματά του της 6ης Ιουλίου 2011 και της 13ης Μαρτίου 2012.

Η προτεινόμενη οδηγία έχει ως στόχο η παρουσία του υποεκπροσωπούμενου φύλου μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο να φθάσει στο 40%. Οι εταιρείες που έχουν χαμηλότερο ποσοστό (λιγότερο από 40%) υποεκπροσωπούμενου φύλου μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών θα πρέπει να πραγματοποιούν διορισμούς στις θέσεις αυτές βάσει συγκριτικής ανάλυσης των προσόντων κάθε υποψηφίου, με την εφαρμογή σαφών, ουδέτερων ως προς τη διάσταση του φύλου και ακριβών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσόντων, θα πρέπει να παρέχεται προτεραιότητα στο υποεκπροσωπούμενο φύλο. Ο στόχος για την επίτευξη συμμετοχής τουλάχιστον 40% του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε μη εκτελεστικές θέσεις θα πρέπει, συνεπώς, να επιτευχθεί έως το 2020, ενώ οι δημόσιες επιχειρήσεις – στις οποίες οι δημόσιες αρχές ασκούν δεσπόζουσα επιρροή - θα έχουν δύο έτη λιγότερο, έως το 2018. Η πρόταση αναμένεται να εφαρμοστεί σε περίπου 5.000 εισηγμένες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 απασχολούμενους και ετήσιο παγκόσμιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR) και για τις μη εισηγμένες εταιρείες.

Ο José Manuel Barroso, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα, με την παρούσα πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται σε επιτακτικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ανάληψη δράσης από μέρους της ΕΕ ώστε να επιτευχθεί ισότητα των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Σήμερα, ζητούμε από τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη να δείξουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά το θέμα της ισότητας των φύλων στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων. Με δική μου πρωτοβουλία, η Επιτροπή ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία των γυναικών μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ένα τρίτο των οποίων είναι γυναίκες.»

Η Αντιπρόεδρος κ. Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, προσέθεσε: « Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με επιτυχία την ισότητα των δύο φύλων επί 50 και πλέον έτη. Ωστόσο, υπάρχει ένας χώρος που δεν έχει σημειωθεί πρόοδος: τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Το παράδειγμα που έδωσαν χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες θέσπισαν πρόσφατα νομοθεσία και άρχισαν να εμφανίζουν πρόοδο, δείχνει σαφώς ότι μια χρονικά περιορισμένη κανονιστική παρέμβαση θα αποτελέσει το καθοριστικό βήμα για να αλλάξει η κατάσταση. Με την πρόταση της Επιτροπής θα διασφαλιστεί ότι στη διαδικασία επιλογής για τα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων θα παρέχεται προτεραιότητα σε γυναίκες υποψηφίους – με την προϋπόθεση ότι υποεκπροσωπούνται και έχουν ισοδύναμα προσόντα με τους άνδρες ομόλογούς τους.

«Είμαι υπόχρεη στα πολυάριθμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις άοκνες προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν και την καθοριστική βοήθεια που μου προσέφεραν για να έρθει αυτή η πρόταση στο τραπέζι.»

Αργή πρόοδος και ανάληψη αποσπασματικής δράσης σε 11 κράτη μέλη

Μόνο 1 στα 7 μέλη διοικητικών συμβουλίων (13,7%) των κορυφαίων εταιρειών της Ευρώπης είναι γυναίκα. Το ποσοστό αυτό είναι ελάχιστα μόνο καλύτερο από το 11,8% του 2010. Με αυτόν το αργό ρυθμό της προόδου θα χρειαστούν περίπου 40 έτη έστω και για να προσεγγίσουμε την ισορροπία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια (40% τουλάχιστον των δύο φύλων).

Κατά συνέπεια, διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ άρχισαν να θεσπίζουν διάφορα είδη νόμων για τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. 11 κράτη μέλη (το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Αυστρία και η Σλοβενία) έχουν θεσπίσει νομικά μέσα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Σε οκτώ από αυτές τις χώρες, η νομοθεσία καλύπτει τις δημόσιες επιχειρήσεις (βλ. συνοπτικό δελτίο στοιχείων ανά χώρα). Εν τω μεταξύ, 11 άλλες χώρες δεν έχουν θεσπίσει ούτε μέτρα αυτορρύθμισης ούτε νομοθεσία. Αυτή η αποσπασματική νομική προσέγγιση ενδέχεται να εμποδίσει τη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, δεδομένου ότι οι διαφορετικοί κανόνες στον τομέα του δικαίου των εταιρειών και οι διαφορετικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις επιχειρήσεις και έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τις διασυνοριακές επενδύσεις των εταιρειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου για αυτούς τους κανόνες θετικής δράσης που θα καλύπτει όλη την ΕΕ.

Βασικά στοιχεία της πρότασης:

Η οδηγία καθορίζει τον ελάχιστο στόχο στο 40% μέχρι το 2020 για τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου όσον αφορά μη εκτελεστικές θέσεις του διοικητικού συμβουλίου εισηγμένων εταιρειών της Ευρώπης, ή μέχρι το 2018 για εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης, ως συμπληρωματικό μέτρο, μια «ρήτρα ευελιξίας»: την υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να ορίζουν επιμέρους, αυτορρυθμιστικούς στόχους όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των εκτελεστικών διοικητικών στελεχών σε διοικητικά συμβούλια που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 (ή το 2018 για τις δημόσιες επιχειρήσεις). Οι εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται.

Τα προσόντα και οι ικανότητες θα παραμένουν τα βασικά κριτήρια για τις θέσεις των στελεχών διοικητικών συμβουλίων. Η οδηγία θεσπίζει μια ελάχιστη εναρμόνιση των απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι οι αποφάσεις διορισμού θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια προσόντων. Εγγενείς διασφαλίσεις θα εγγυώνται ότι δεν υπάρχει άνευ όρων, αυτόματη προώθηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θετική δράση, σε περίπτωση ισότιμων προσόντων πρέπει να προτιμάται το υποεκπροσωπούμενο φύλο, εκτός εάν βάσει μιας αντικειμενικής εκτίμησης, λαμβανομένων υπόψη όλων των ειδικών κριτηρίων για τους επιμέρους υποψηφίους, η πλάστιγγα κλίνει υπέρ των υποψηφίων του άλλου φύλου. Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα θα μπορούν να το διατηρήσουν με την προϋπόθεση ότι είναι εξίσου αποτελεσματικό με το προτεινόμενο για την επίτευξη του στόχου του 40% όσον αφορά το την παρουσία του υποεκπροσωπούμενου φύλου μεταξύ των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, μέχρι το 2020. Επίσης, κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να θεσπίσουν μέτρα που προχωρούν περισσότερο από το προτεινόμενο σύστημα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν την οδηγία.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα της πρότασης: Ο στόχος του 40% εφαρμόζεται στις εισηγμένες εταιρείες, λόγω της οικονομικής τους σημασίας και της μεγάλης προβολής τους. Η πρόταση δεν ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο στόχος του 40% εστιάζεται σε μη εκτελεστικές διοικητικές θέσεις. Σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, η οδηγία είναι προσωρινό μέτρο και πρόκειται να λήξει το 2028.

«Το μέτρο θεσπίζεται με στόχο να επιτευχθεί γρήγορα η ισότητα των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών της Ευρώπης. Δεν θα χρειάζεται πλέον μόλις επιτευχθεί πρόοδος στον τομέα αυτό», πρόσθεσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding.

Ιστορικό

Η αρμοδιότητα της ΕΕ να νομοθετεί σε θέματα ισότητας των φύλων χρονολογείται από το 1957 (βλ. ΟΜΙΛΙΑ /12/702). Οι συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων χρονολογούνται από το 1984 και το 1996. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε σε διάφορα ψηφίσματα να θεσπιστούν νομικώς δεσμευτικές ποσοστώσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Η προώθηση μεγαλύτερου βαθμού ισότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Γυναικών (βλ. IP/10/237), που υπήρξε πρωτοβουλία του Πρόεδρου José Manuel Barroso και της Αντιπροέδρου Viviane Reding, τον Μάρτιο του 2010. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών, υιοθέτησε στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, το Σεπτέμβριο του 2010, για τα επόμενα πέντε έτη (βλ. IP/10/1149 και MEMO/10/430).

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του Μαρτίου 2012, στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών σε όλη την ΕΕ κυριαρχεί σήμερα ένα φύλο. Επίσης, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών, με γυναίκες να εκπροσωπούν το 27% των μελών διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες φιλανδικές εταιρείες και 26% στη Λετονία, αλλά μόνο 3% στη Μάλτα και 4% στην Κύπρο.

Η πρόοδος για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια της Ευρώπης κατά τον προηγούμενο χρόνο ήταν η σημαντικότερη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα (αύξηση κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, σε σύγκριση με τη μακροχρόνια μέση αύξηση του 0,6% ετησίως καθ’ όλη την τελευταία δεκαετία). Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στα αιτήματα της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEMO/11/487) και σε σειρά εθνικών νομοθετικών πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη. Ωστόσο, συνολικά η αλλαγή παραμένει πεισματικά αργή. Ο αριθμός γυναικών που προεδρεύουν των διοικητικών συμβουλίων σημαντικών εταιρειών έχει ελαττωθεί, με αποτέλεσμα από 3,4% το 2010 να μειωθεί σε 3,2% τον Ιανουάριο του 2012.

Η αισθητή πρόοδος που σημειώθηκε αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Η πρόοδος είναι ορατή μόνο σε χώρες που έχουν θεσπίσει νομικά δεσμευτική νομοθεσία για τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Άνω του 40% της συνολικής μεταβολής σε όλη την ΕΕ, που καταγράφηκε μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2012, οφείλεται μόνο στη Γαλλία, η οποία εισήγαγε ποσόστωση βάσει νόμου τον Ιανουάριο του 2011.

Τον Μάρτιο του 2011, η Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, κάλεσε τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Ευρώπης να αυξήσουν εθελοντικά τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια υπογράφοντας την «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης» (MEMO/11/124). Οι εταιρείες καλούντο να δεσμευτούν να αυξήσουν την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια σε 30% μέχρι το 2015 και σε 40% μέχρι το 2020. Ωστόσο, μετά από ένα έτος, μόνο 24 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη είχαν υπογράψει τη δέσμευση αυτή.

Η Επιτροπή, προκειμένου να προσδιορίσει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδημικής κυριαρχίας του ανδρικού φύλου στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών στην Ευρώπη, δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση (βλ. IP/12/213). Μετά τον μεγάλο αριθμό των σχολίων που έλαβε, η Επιτροπή αξιολόγησε τις διάφορες επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με ολοένα αυξανόμενο αριθμό μελετών, τα διοικητικά συμβούλια η σύνθεση των οποίων είναι ισόρροπη ως προς το φύλο βελτιώνουν τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών. Η παρουσία περισσότερων γυναικών σε υψηλές διοικητικές θέσεις μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός παραγωγικότερου και πιο καινοτόμου περιβάλλοντος και να βελτιώσει γενικά τις επιδόσεις της επιχείρησης. Αυτό οφείλεται πρωτίστως σε ένα μια διαφοροποιημένη και συλλογική νοοτροπία η οποία ενσωματώνει ένα ευρύτερο φάσμα προοπτικών και επομένως καταλήγει σε πιο ισορροπημένες αποφάσεις. Επιπλέον, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60% των νέων πτυχιούχων πανεπιστημίων αλλά μόνο λίγες κατορθώνουν να κατακτήσουν ηγετικές θέσεις εταιρειών. Αν οι θέσεις υψηλόβαθμων στελεχών ανοίξουν στις γυναίκες, αυτό να αποτελέσει κίνητρο γι’ αυτές να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών. Η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στο εργατικό δυναμικό θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε στη «Στρατηγική Ευρώπη 2020» – που αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ – να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών στο 75% μέχρι το 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/860

Σχετικά δελτία Τύπου – Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ισότητα των φύλων:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Ενημερωτικά δελτία για την ισότητα των φύλων

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη μέλη

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Η νομική βάση για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Η οικονομική λογική της νομοθεσίας σχετικά με τα φύλα

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Βίντεο για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διοικητικά συμβούλια:

http://youtu.be/OTlP4Ek3WP8

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ

http://ec.europa.eu/reding

Βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα

Πίνακας 1: Γυναίκες και άνδρες στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, Ιανουάριος 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Notes: .Data refer to members of the board of directors (supervisory board in case of separated supervisory and executive functions. Count includes the chairperson).

Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

ίνακας 2: Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών: εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη (Ιανουάριος 2012)

Source: European Commission's Database on women and men in decision-making

Note: In a one-tier system data on non-executives refer to non-executive members of the board.and data on executives refer to executive members of the board. In a two-tier system data on non-executives refer to members of the supervisory board and data on executives to members of the executive/management board. Occasionally, it is possible for the supervisory board to include one or more executive members (e.g. CEO and CFO). In this case these are included in the executive figures, though individuals participating in both boards are counted only once. Non-executive figures in this case still refer to the total members of the supervisory board and could, therefore, include some executives but the numbers concerned are not significant and should not affect the final result.

Πίνακας 3: Κατανομή: Ποσοστό των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων που είναι γυναίκες

Member State

Executives

(women/total)

%women

Non-executives

(women/total)

%women

Women CEOs

(women/total)

EU-27

8.9%

15%

2.7%

AT

2.2%

11.2%

0%

BE

3.7%

11.7%

0%

BG

14.8%

15.1%

6.7%

CY

8.2%

3.3%

5.6%

CZ

4.7%

15.4%

0%

DK

11%

16.1%

5.6%

EE

13.9%

6.7%

0%

FI

14.9%

27.9%

0%

FR

3.3%

24.2%

0%

DE

4.2%

15.6%

0%

EL

5.8%

8.1%

0%

HU

1.4%

5.4%

0%

IE

6.8%

9.4%

0%

IT

0.8%

7.1%

0%

LV

21.4%

25.9%

3.2%

LT

13.3%

17.5%

7.7%

LU

0%

7.2%

0%

MT

11.1%

2.7%

5.3%

NL

8.8%

18.8%

10%

PL

8.2%

11.8%

0%

PT

7.6%

5.4%

0%

RO

30.6%

10.5%

9%

SK

13.5%

13.5%

10%

SI

19.7%

15.9%

0%

ES

2.6%

13.1%

2.9%

SE

4%

26.5%

3.8%

UK

6.5%

18.7%

6%

Πίνακας 4: Ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, 2010-2010

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Data refer to members of the board of directors (supervisory board in case of separated supervisory and executive functions. Count includes the chairperson).

Πίνακας 5: Σχεδόν εννέα στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι, εφόσον είναι εξίσου ικανές, οι γυναίκες θα πρέπει να εκπροσωπούνται εξίσου στις ηγετικές θέσεις στις εταιρείες.

Πίνακας 6: Τρία τέταρτα των Ευρωπαίων είναι υπέρ της νομοθεσίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών


Side Bar