Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. listopadu 2012

Ženy v řídících orgánech: Komise navrhuje cíl 40 %

Evropská komise dnes přijala opatření k prolomení „skleněného stropu“, který nadále brání talentovaným ženám dosáhnout na nejvyšší funkce v největších evropských společnostech. Komise navrhla právní předpisy, jejichž cílem je dosáhnout 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů společností kotovaných na burze, s výjimkou malých a středních podniků. V současnosti dominují v řídících orgánech muži: představují 85% nevýkonných členů řídících orgánů a 91,1% výkonných členů řídících orgánů, zatímco u žen jsou tyto podíly 15 % a 8,9 %. I přes intenzivní veřejnou diskuzi a některé dobrovolné iniciativy na vnitrostátní i evropské úrovni se situace v posledních letech výrazně nezměnila: od roku 2003 se průměrný počet žen v řídících orgánech zvyšoval pouze o 0,6 procentního bodu ročně.

Z tohoto důvodu dnes Komise navrhuje právní předpis EU, díky kterému se rychleji dosáhne vyváženějšího zastoupení mužů a žen v řídících orgánech evropských obchodních společností. Tento návrh společně představili místopředsedkyně Komise Viviane Redingová (spravedlnost, základní práva a občanství), místopředseda Antonio Tajani (průmysl a podnikání), místopředseda Joaquín Almunia (hospodářská soutěž), místopředseda Olli Rehn (hospodářské a měnové záležitosti), komisař Michel Barnier (vnitřní trh a služby) a komisař László Andor (zaměstnanost a sociální věci).

Komise dnes reaguje na výzvy Evropského parlamentu, který drtivou většinou opakovaně volal po legislativě upravující rovnost žen a mužů ve vedení podniků, konkrétně ve svých usneseních ze 6. července 2011 a 13. března 2012.

Navrhovaná směrnice stanoví cíl 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů společností kotovaných na burze. Společnosti, které mají nižší podíl (méně než 40 %) méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů, budou muset provádět jmenování pracovníků na uvedené pozice na základě komparativní analýzy kvalifikací každého z kandidátů při uplatnění jasných, genderově neutrálních a jednoznačných kritérií. V případě stejné kvalifikace bude dána přednost kandidátu méně zastoupeného pohlaví. Tento cíl (dosáhnout 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů) by měl být splněn do roku 2020, zatímco státní podniky (tj. ty, u kterých vykonávají rozhodující vliv veřejné orgány) na to budou mít o dva roky méně, tj. do roku 2018. Předpokládá se, že návrh se bude týkat asi 5 000 kotovaných obchodních společností v Evropské unii. Nevztahuje se na malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci a ročním celosvětovým obratem nepřesahujícím 50 milionů EUR) a na nekotované obchodní společnosti.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise k tomu uvedl: „Tímto návrhem dnes Komise odpovídá na silnou výzvu Evropského parlamentu, aby EU udělala něco pro vyrovnanější zastoupení pohlaví v řídících orgánech. Dnes žádáme velké kotované obchodní společnosti v celé Evropě, aby ukázaly, že to myslí vážně s rovností mužů a žen při rozhodování o ekonomických otázkách. Na můj podnět Komise výrazně posílila zastoupení komisařek mezi svými členy, a ženy tak tvoří jednu třetinu komisařů.

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EK pro spravedlnost, dodala: Evropská unie úspěšně prosazuje rovnost žen a mužů už přes 50 let. V jednom směru – a sice v řídících orgánech - však nepozorujeme žádný pokrok. Na příkladu takových zemí, jako je Belgie, Francie a Itálie, které v nedávné době přijaly právní předpisy a začínají vykazovat výsledky, lze jasně demonstrovat, že termínovaný regulační zásah dokáže přinést změnu. Návrh Komise zajistí, aby ve výběrových řízeních na pozice nevýkonných členů řídících orgánů dostaly přednost ženské kandidátky, pokud jsou v řídících orgánech nedostatečně zastoupeny a mají stejnou kvalifikaci jako kandidáti–muži.“

„Jsem vděčná mnoha členům Evropského parlamentu, kteří za tuto věc neúnavně bojovali a pomohli mi k předložení tohoto návrhu.“

Nejednotná opatření v 11 členských státech jako výsledek pomalého pokroku

Pouze jeden ze sedmi členů řídících orgánů (tedy 13,7 %) nejdůležitějších evropských společností je žena. Ve srovnání s rokem 2010 (kdy jich bylo 11,8 %) však jde jen o malé zlepšení. Tímto pomalým tempem bude potřeba ještě přibližně 40 let k tomu, aby bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů v řídících orgánech (alespoň 40% zastoupení obou pohlaví).

V důsledku toho začaly některé členské státy EU zavádět různé právní předpisy upravující složení řídících orgánů. 11 členských států (Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Rakousko a Slovinsko) má právní nástroje na podporu vyváženého zastoupení žen a mužů v řídících orgánech. V osmi těchto zemích se právní předpisy vztahují na státní podniky (viz informační přehled o jednotlivých zemích). Dalších 11 členských zemí EU však nemá ani samoregulační opatření ani právní předpisy. Tento nejednotný přístup s sebou nese riziko maření hladkého fungování jednotného evropského trhu, protože různé právní předpisy v oblasti práva obchodních společností a sankce za nedodržení předpisů pro zastoupení mužů a žen mohou podniky odrazovat od přeshraničních investic. Proto se dnešní návrh snaží o vytvoření celoevropského rámce pro pravidla pozitivní akce.

Hlavní prvky návrhu:

Směrnice stanoví minimální cíl 40% zastoupení nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů společností, který by měl být splněn do roku 2020 v případě evropských kotovaných obchodních společností nebo do roku 2018 v případě kotovaných veřejných podniků.

Navrhuje se také doplňkové opatření, tzv. „flexi kvóta“: což je povinnost kotovaných společností, aby si samy stanovily individuální samoregulační cíle, pokud jde o zastoupení obou pohlaví mezi výkonnými řediteli, kterých má být dosaženo do roku 2020 (nebo do roku 2018 v případě státních podniků). Obchodní společnosti budou muset každý rok podávat zprávy o dosaženém pokroku.

Kvalifikace a zásluhy zůstanou i nadále klíčovými kritérii pro získání místa v řídícím orgánu. Směrnice stanoví minimální harmonizaci požadavků na správu a řízení společnosti, přičemž rozhodnutí o jmenováních pracovníků budou muset být provedena na základě objektivních kvalifikačních kritérií. Právní pojistky v opatřeních zajistí, že nebude docházet k bezpodmínečné a automatické podpoře nedostatečně zastoupeného pohlaví. V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora o pozitivní akci se upřednostní stejně kvalifikovaná osoba méně zastoupeného pohlaví – pokud objektivní posouzení s ohledem na všechna kritéria týkající se jednotlivých kandidátů nepřeváží ve prospěch kandidáta druhého pohlaví. Členské státy, které již mají v této oblasti zaveden účinný systém, si jej mohou zachovat pod podmínkou, že bude stejně účinný jako navrhovaný systém k dosažení 40% zastoupení nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů společností do roku 2020. Členským státům je samozřejmě ponechána volnost zavést opatření, která půjdou nad rámec navrhovaného systému.

Členské státy budou muset stanovit přiměřené a odrazující sankce pro podniky, které tuto směrnici nedodrží.

Návrh a zásada subsidiarity a proporcionality: cíl 40 % se týká obchodních společností kotovaných na burzách, protože jsou hospodářsky významné a jsou sledovány veřejností. Návrh se netýká malých a středních podniků. Cíl 40 % míří pouze na pozice nevýkonných ředitelů. V souladu se zásadami lepší regulace je směrnice prozatímním opatřením a její platnost skončí v roce 2028.

„Toto opatření se má urychleně postarat o rovnost žen a mužů v řídících orgánech evropských podniků. Jakmile bude dosaženo pokroku v tomto směru, nebude zapotřebí,“ dodala místopředsedkyně Viviane Redingová.

Souvislosti

EU má pravomoc vytvářet právní předpisy v genderové oblasti již od roku 1957 (viz SPEECH/12/702). Doporučení Rady ohledně prosazování vyváženého zastoupení mužů a žen v procesu rozhodování sahají už do let 1984 a 1996. Evropský parlament kromě toho v několika usneseních požadoval právně závazné kvóty na úrovni EU.

Prosazování větší rovnosti v rozhodování je jedním z cílů evropské charty žen (viz IP/10/237), k níž dal podnět předseda José Manuel Barroso a místopředsedkyně Viviane Redingová v březnu 2010. Komise ve svém odhodlání pokračovala v září 2010, kdy přijala strategii rovnosti žen a mužů na příštích pět let (viz IP/10/1149 a MEMO/10/430).

Zpráva Komise z března 2012 ukázala, že v řídících orgánech společností v EU dominují muži. Velké rozdíly panují mezi zeměmi. Ve vedení největších společností ve Finsku dosahuje poměr žen 27 %, v Lotyšsku je to 26 %, ale na Maltě jsou ženy zastoupeny pouze 3 % a na Kypru 4 %.

Pokrok ve zlepšování vyváženosti zastoupení žen a mužů v řídících orgánech evropských společností byl po dlouhé době nejvýraznější v posledním roce (zvýšení o 1,9 procentního bodu od října 2010 do ledna 2012 ve srovnání s dlouhodobým průměrným růstem za poslední desetiletí o 0,6 procentního bodu ročně). Tento nárůst lze připsat výzvám Komise a Evropského parlamentu (MEMO/11/487) a řadě vnitrostátních legislativních iniciativ v členských státech. Obecně však změny probíhají velice pomalu. Počet žen předsedajících řídícím orgánům velkých společností se dokonce snížil, a to z 3,4 % v roce 2010 na 3,2 % v lednu 2012.

Hmatatelný pokrok je spíše výjimkou než pravidlem. Pokrok je viditelný pouze v zemích, které zavedly závazné právní předpisy pro řídící orgány obchodních společností. Francie, která zavedla zákonem stanovené kvóty v lednu 2011, představuje sama více než 40 % celkových změn zaznamenaných v celé EU od října 2010 do ledna 2012.

V březnu 2011 vyzvala komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová veřejně obchodovatelné společnosti v Evropě, aby dobrovolně zvýšily počet žen ve svých řídících orgánech tím, že se připojí k iniciativě 'Women on the Board Pledge for Europe' (MEMO/11/124). Tato iniciativa vyzývá podniky, aby se zavázaly, že zvýší zastoupení žen ve svých řídících orgánech na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020. Tento závazek však po roku podepsalo pouze 24 společností.

Aby Komise zjistila, jaká opatření je třeba přijmout k vyřešení stále nedostatečné genderové rozrůzněnosti v řídících orgánech kotovaných společností v Evropě, provedla public consultation viz IP/12/213). Na základě vysokého počtu odpovědí Komise posoudila různé možnosti k vyřešení situace.

Rostoucí počet studií uvádí, že genderově vyvážené řídící orgány mají potenciál zlepšit finanční výkonnost společností. Větší počet žen ve vrcholných pozicích může přispět k produktivnějšímu a inovativnějšímu pracovnímu prostředí a zlepšit celkovou výkonnost dané společnosti. To je způsobeno zejména rozmanitějším a kolektivnějším myšlenkovým podhoubím, které zahrnuje širší škálu stanovisek, a proto se díky němu dosahuje vyváženějších rozhodnutí. Noví absolventi vysokých škol jsou navíc ze 60 % ženy, ale jen málo z nich získá pozici ve vedení společností. Otevření přístupu k vedoucím pozicím bude fungovat pro ženy jako pobídka ke vstupu a setrvání na trhu práce, což přispěje ke zvýšení míry zaměstnanosti žen. Větší zaměstnanost žen umožní dosáhnout cíle stanoveného ve strategii Evropa 2020 – strategii růstu EU –, kterým je míra zaměstnanosti žen a mužů mezi 20 a 64 lety věku na úrovni 75 %.

Další informace

MEMO/12/860

Informace pro tisk – Ženy v řídících orgánech společností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Průzkum Eurobarometru o rovnosti žen a mužů:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Informační přehledy o rovnosti žen a mužů

Rovnost žen a mužů v Evropské komisi

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Rovnost žen a mužů v členských státech

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Právní základ evropské iniciativy

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Hospodářské důvody právních předpisů týkajících se rovnosti žen a mužů

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Video o rovnosti žen a mužů v řídících orgánech podniků:

http://youtu.be/OTlP4Ek3WP8

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Evropská komise, databáze: ženy a muži v rozhodovacích funkcích:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Příloha

Obrázek 1: Ženy a muži v řídících orgánech největších společností kotovaných na burze, leden 2012

Zdroj: Evropská komise: Database on women and men in decision-making, a Eurostat, Labour Force Survey (Průzkum pracovních sil). Pozn.: Údaje se vztahují na správní rady (v případě oddělení dozorčích a výkonných funkcí na dozorčí radu. Započítán je předseda/předsedkyně rady).

Údaje o podílu zaměstnaných nejsou k dispozici pro RS; údaje o terciárním vzdělání nejsou dostupné pro LU, EL a RS.

Obrázek 2: Ženy v řídících orgánech největších kotovaných společností: výkonní a nevýkonní členové (leden 2012)

Zdroj: Evropská komise, databáze: ženy a muži v rozhodovacích funkcích:

Pozn.: V monistickém systému se údaje o nevýkonných členech týkají nevýkonných členů řídícího orgánu a údaje o výkonných členech týkají výkonných členů řídícího orgánu. V dualistickém systému se údaje o nevýkonných členech týkají členů dozorčí rady a údaje o výkonných členech se týkají členů výkonného řídícího orgánu (představenstva/správní rady). Někdy může být jeden nebo několik výkonných členů členem/členy dozorčí rady (např. generální ředitel a finanční ředitel). V tom případě jsou tyto osoby zahrnuty do údajů o výkonných členech. Jednotlivé osoby, které jsou členy obou řídících orgánů, se však počítají jen jednou. Údaje o nevýkonných členech v tomto případě vyjadřují celkový počet členů dozorčí rady a mohou tedy zahrnovat některé výkonné ředitele, ovšem příslušná čísla nejsou významná a neměly by zkreslovat konečný výsledek.

Obrázek 3: Rozdělení: Podíl žen – výkonných a nevýkonných členek řídících orgánů (leden 2012)

Member State

Executives

(women/total)

%women

Non-executives

(women/total)

%women

Women CEOs

(women/total)

EU-27

8.9%

15%

2.7%

AT

2.2%

11.2%

0%

BE

3.7%

11.7%

0%

BG

14.8%

15.1%

6.7%

CY

8.2%

3.3%

5.6%

CZ

4.7%

15.4%

0%

DK

11%

16.1%

5.6%

EE

13.9%

6.7%

0%

FI

14.9%

27.9%

0%

FR

3.3%

24.2%

0%

DE

4.2%

15.6%

0%

EL

5.8%

8.1%

0%

HU

1.4%

5.4%

0%

IE

6.8%

9.4%

0%

IT

0.8%

7.1%

0%

LV

21.4%

25.9%

3.2%

LT

13.3%

17.5%

7.7%

LU

0%

7.2%

0%

MT

11.1%

2.7%

5.3%

NL

8.8%

18.8%

10%

PL

8.2%

11.8%

0%

PT

7.6%

5.4%

0%

RO

30.6%

10.5%

9%

SK

13.5%

13.5%

10%

SI

19.7%

15.9%

0%

ES

2.6%

13.1%

2.9%

SE

4%

26.5%

3.8%

UK

6.5%

18.7%

6%

Obrázek 4: Podíl žen v řídících orgánech největších společností kotovaných na burze (2010–2012)

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Zdroj: Evropská komise, databáze: ženy a muži v rozhodovacích funkcích: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Údaje se vztahují na správní rady (v případě oddělení dozorčích a výkonných funkcí na dozorčí radu. Započítán je předseda/předsedkyně rady).

Obrázek 5: Téměř devět z deseti Evropanů souhlasí s tím, že v případě stejné kvalifikace by ženy měly být rovnocenně zastoupeny na vedoucích pozicích společností.

Obrázek 6: Tři čtvrtiny Evropanů podporují právní předpisy o vyváženosti zastoupení žen a mužů ve vedení podniků


Side Bar