Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 ноември 2012 г.

Жените в управителните съвети: Комисията предлага цел за представителство от 40 %

Днес Европейската комисия предприе действия, за да премахне стъкления таван, който продължава да препречва достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия. Комисията предложи законодателство, чиято цел е по-слабо представеният пол да заема 40 % от длъжностите с неизпълнителни правомощия в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия, с изключение на малките и средните предприятия. Понастоящем управителните съвети са доминирани от един пол: 85% от членовете на управителни съвети без изпълнителни правомощия и 91,1% от тези с изпълнителни правомощия са мъже, докато жените представляват съответно 15 % и 8,9 %. Въпреки бурния обществен дебат и някои доброволни инициативи, предприети на национално и европейско равнище, през последните години положението не се е променило значително: от 2003 г. насам е отчетено допълнително средно увеличение на броя на жените в управителните съвети от само 0,6 процентни пункта годишно.

По тази причина днес Комисията предлага законодателство на ЕС, чиято цел е да ускори напредъка към постигането на по-добър баланс между двата пола в управителните съвети на европейските предприятия. Предложението бе представено съвместно от заместник-председателите на Европейската комисия Вивиан Рединг (правосъдие, основни права и гражданство), Антонио Таяни (промишленост и предприемачество), Хоакин Алмуния (конкуренция), Оли Рен (икономически, парични въпроси и евро), комисар Мишел Барние (вътрешен пазар и услуги) и комисар Ласло Андор, (заетост, социални въпроси и социално приобщаване).

Днес Комисията отговоря на призивите на Европейския парламент, който нееднократно и с голямо мнозинство призова за въвеждането на законодателство относно равенството между жените и мъжете в ръководството на дружествата, по-специално в своите резолюции от 6 юли 2011 г. и 13 март 2012 г.

С предложената директива се поставя целта 40 % от директорите без изпълнителни правомощия в предприятия, чиито акции се търгуват на фондовите борси, да бъдат от по-слабо представения пол. От дружествата, в които делът на по-слабо представения пол сред директорите без изпълнителни правомощия е по-малък (под 40%), ще се изисква да назначават на тези длъжности кандидати въз основа на сравнителен анализ на техните квалификации, като прилагат ясни, неутрални от гледна точка на пола и еднозначни критерии. При еднакви квалификации предимство ще се дава на по-слабо представения пол. По този начин до 2020 г. следва да бъде постигната целта минимум 40 % от длъжностите без изпълнителни правомощия да бъдат заемани от по-слабо представения пол. Тази цел важи за дружествата, допуснати до борсова търговия, докато за публичните предприятия, върху които публичните органи упражняват доминиращо влияние, този срок ще е с две години по-кратък — до 2018 г. Очаква се предложението да се прилага за около 5 000 предприятия в Европейския съюз, допуснати до борсова търговия. Тази цел не важи за малките и средните предприятия (с по-малко от 250 души персонал и годишен оборот в света под 50 млн. EUR) или за дружествата, чиито акции не се търгуват на фондовите борси.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „С днешното предложение Европейската комисия отговаря на настойчивия призив на Европейския парламент за действия на ЕС за постигането на равенство между половете в управителните съвети на дружествата. Днес искаме от големите предприятия в цяла Европа, чиито акции се търгуват на борсите, да покажат, че се отнасят сериозно към равенството между половете при вземането на икономически решения. По мое предложение Комисията значително увеличи броя на жените комисари и те вече са една трета от нейния състав. “

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг добави: „Повече от 50 години Европейският съюз насърчава успешно равенството между половете. Има област обаче, в която все още не се забеляза напредък: управителните съвети на дружествата. Примерът на страни като Белгия, Франция и Италия, които наскоро приеха законодателство, с което започват да постигат резултати, ясно показва, че ограничена във времето регулаторна намеса може да се окаже решаваща. С предложението на Комисията ще се гарантира, че в процедурата за подбор на членове на управителните съвети без изпълнителни правомощия приоритет се дава на кандидатите жени, при условие че те не са достатъчно представени и че имат еднакви квалификации като своите колеги мъже.“

„Задължена съм на многобройните членове на Европейския парламент, които се бориха неуморно за тази кауза. Ценната им помощ беше от решаващо значение, за да мога да представя това предложение.“

Бавният напредък доведе до частична дейност в 11 държави членки

Едва всеки седми член (13,7 %) на управителните съвети на водещите европейски предприятия е жена. Това е само леко подобрение в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8 %. С този бавен темп на напредък ще са необходими още около 40 години само за да се доближим до балансираното участие на жените и мъжете в управителните съвети (поне 40 % от двата пола).

Вследствие на това няколко държави — членки на ЕС, започнаха да въвеждат различни видове закони, уреждащи управителните съвети на дружествата. 11 държави членки (Белгия, Франция, Италия, Нидерландия, Испания, Португалия, Дания, Финландия, Гърция, Австрия и Словения) въведоха правни инструменти за насърчаване на равенството между половете в управителните съвети. В осем от тези страни законодателство обхваща публичните предприятия (вж. информационните фишове със специален преглед за всяка държава). Междувременно други 11 държави от ЕС не разполагат с мерки за саморегулиране, нито със законодателство. Съществува риск фрагментираният правен подход да затрудни функционирането на единния пазар на Европа, тъй като различните правни норми и санкции, предвидени в дружественото право за неспазване на баланса между половете, могат да доведат до усложнения за дружествата и да произведат възпиращ ефект върху техните трансгранични инвестиции. Ето защо целта на днешното предложение да се създаде единна европейска рамка от такива правила за утвърдителни действия.

Основни елементи на предложението:

В директивата се набелязва минималната цел до 2020 г. 40 % от членовете без изпълнителни пълномощия в управителните съвети на европейските дружества, допуснати до борсова търговия, да бъдат от по-слабо представения пол, а за публичните предприятия, допуснати до борсова търговия — 2018 г.

Като допълнителна мярка в предложението са включени също „гъвкави квоти“: за дружествата, допуснати до борсова търговия, се предвижда задължение да си определят сами цели за саморегулиране относно представителността на двата пола сред директорите с изпълнителни правомощия, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. (или 2018 г. за публичните предприятия). Дружествата ще са длъжни да докладват ежегодно за постигнатия напредък.

Квалификацията и постиженията ще останат основни критерии за членство в управителните съвети. С директивата се създава минимално хармонизиране на изискванията за корпоративно управление, като назначенията ще трябва да се основават на обективни критерии спрямо квалификациите. Чрез заложените предпазни мерки ще се гарантира, че по-слабо представеният пол няма да бъде безусловно и автоматично привилегирован. В съответствие с практиката на Европейския съд относно утвърдителните действия при еднакви квалификации предпочитание се отдава на по-слабо представения пол, освен ако една обективна оценка, при която се вземат предвид всички критерии, които са специфични за отделните кандидати, не наклони везната в полза на кандидата от другия пол. Държавите членки, които вече разполагат с действаща система, ще могат да я запазят, при условие че тя е също толкова ефикасна, колкото предлаганата система по отношение на постигането до 2020 г. на целта по-слабо представеният пол да съставлява 40 % от директорите с неизпълнителни правомощия. Държавите членки разполагат със свободата да въведат мерки, които надхвърлят предложената система.

Държавите членки ще трябва да предвидят целесъобразни и възпиращи санкции за дружествата, които нарушават директивата.

Субсидиарност и пропорционалност на предложението: целта от 40% се прилага за дружествата, допуснати до борсова търговия, поради икономическата им значимост и голямата им известност. Предложението не се прилага за малките и средните предприятия. Целта от 40 % се отнася за длъжностите „директор без изпълнителни правомощия“. В съответствие с принципите за по-добро регулиране директивата е временна мярка, чието действие изтича през 2028 г.

Тази мярка се въвежда, за да се постигне бързо равенство между половете в управителните съвети на европейските предприятия. Тя няма да е нужна, когато бъде осъществен напредък в тази област“, добави заместник-председателят Вивиан Рединг.

Контекст

Законодателните правомощия на ЕС в областта на равенството между половете датират от 1957 г. (вж. SPEECH/12/702). Препоръките на Съвета относно насърчаването на балансираното участие на мъжете и жените в процеса на вземане на решения датират от 1984 г. и 1996 г. Освен това в няколко резолюции Европейският парламент призова за правно обвързващи квоти.

Насърчаването на по-голяма равнопоставеност при вземането на решения е една от целите, заложени в европейската Харта на жените (вж. IP/10/237), чието начало беше поставено от председателя Жозе Мануел Барозу и заместник-председателя Вивиан Рединг през март 2010 г. Комисията продължи тези ангажименти, като през септември 2010 г. прие стратегия за равенство между жените и мъжете за следващите пет години (вж. IP/10/1149 и MEMO/10/430).

От доклад на Комисията, публикуван през март 2012 г., стана ясно, че управителните съвети на дружествата в ЕС понастоящем са доминирани от един пол. Освен това между отделните държави съществуват големи разлики, така например съответно 27 % и 26 % от членовете на управителните съвети на най-големите предприятия във Финландия и Латвия са жени, а в Малта и Кипър този процент е съответно 3 % и 4 %.

Постигнатият през изминалата година напредък в подобряването на баланса между мъжете и жените в управлението на дружествата в Европа е най-големият от много време насам (увеличение с 1,9 процентни пункта в периода октомври 2010 г.—януари 2012 г. в сравнение с дългосрочно средно увеличение през последното десетилетие от 0,6 процентни пункта годишно). Това увеличение може да се отдаде на призивите на Комисията и на Европейския парламент (МЕМО/11/487) и на няколко национални законодателни инициативи. Като цяло промяната обаче продължава да се осъществява бавно. Броят на жените, председателстващи бордове на големи предприятия, дори намалява, като спада до 3,2 % през януари 2012 г. в сравнение с 3,4 % през 2010 г.

Осезаемият напредък е изключение, а не правило. Напредъкът е видим само в страни, които са въвели правно обвързващи разпоредби за управителните съвети на дружествата. Франция, която през януари 2011 г. въведе със закон квоти, допринася сама за повече от 40 % от общото изменение в целия ЕС, отчетено между октомври 2010 г. и януари 2012 г.

През март 2011 г. комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг призова дружествата в Европа, допуснати до борсова търговия, да увеличат доброволно броя на жените в управителните съвети, като подпишат Ангажимента за участие на жените в управителните съвети в Европа (MEMO/11/124). С този ангажимент дружествата се призовават да увеличат участието на жените в своите управителни органи до 30 % до 2015 г. и до 40 % до 2020 г. Година по-късно обаче само 24 предприятия в Европа са подписали ангажимента.

Комисията започна обществена консултация (вж. IP/12/213) с цел да набележи подходящи мерки, с които да отстрани продължаващата липса на жени в управлението на дружествата в Европа, допуснати до борсова търговия. След като получи многобройни отговори, Комисията оцени различните варианти на политиката за справяне със ситуацията.

Все повече изследвания сочат, че управителните съвети с балансирана представителност на мъжете и жените имат потенциала да подобрят финансовите резултати на дружествата. Наличието на повече жени на висши ръководни длъжности може да допринесе за по-продуктивна и новаторска работна среда и като цяло да подобри резултатите на дружествата. Това се дължи главно на по-разнообразния и колективен начин на мислене, който включва по-широк набор от гледни точки и поради това води до по-балансирани решения. Освен това жените съставляват 60 % от новодипломираните висшисти, но малко от тях достигат до най-висшите ръководни длъжности в дружествата. Предоставянето на възможност за заемане на висши ръководни длъжности представлява стимул за жените да навлязат на пазара на труда и да продължат да работят, което спомага за увеличаване на заетостта сред тях. Присъствието на повече жени в работната сила ще спомогне за постигането до 2020 г. на заложената в стратегията „Европа 2020“ – стратегия на ЕС за растеж – цел за повишаване на равнището на трудова заетост на жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години до 75%.

За повече информация

MEMO/12/860

Материали за пресата — Жени в управителните органи:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm
Проучване на Евробарометър за равенството между половете :

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Информационни фишове за равенството между половете

Равенството между половете в Европейската комисия

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Равенството между половете в държавите членки

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Правното основание за европейска инициатива

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Икономическата обосновка на законодателство за равенство между половете

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Видео за балансираното участие на жените и мъжете в управителните съвети:

http://youtu.be/OTlP4Ek3WP8

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

База данни на Европейската комисия за жените и мъжете, заемащи ръководни длъжности:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

За контакт:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение

Графика №1: дял на жените и мъжете в управителните съвети на най-големите дружества, допуснати до борсова търговия, януари 2012 г.

Източник: Европейска комисия, База данни относно участието на жените и мъжете, заемащи ръководни длъжности и Евростат, Изследване на работната сила. Бележка: данните се отнасят за членовете на съветите на директорите (или на надзорните съвети, ако надзорните функции са отделени от изпълнителните. В този брой е включен и председателят).

Няма данни относно дела на заетостта в Сърбия. Няма данни относно висшето образование в Люксембург, Гърция и Сърбия.

Графика №2: жени в управителните съвети на най-големите дружества, допуснати до борсова търговия: членове с изпълнителни и неизпълнителни правомощия (януари 2012 г.)

Източник: Европейска комисия, База данни относно участието на жените и мъжете, заемащи ръководни длъжности

Бележка: В едностепенните системи на управление данните за неизпълнителните длъжности се отнасят за членовете на управителния съвет с неизпълнителни правомощия, а данните за изпълнителните длъжности за членовете с изпълнителни правомощия. В двустепенните системи на управление данните относно членовете с неизпълнителни правомощия се отнасят за членовете на надзорния съвет, а данните относно членовете с изпълнителни правомощия ― за членовете на изпълнителния/управителния съвет. Понякога е възможно в състава на надзорния съвет да влиза/т един или няколко членове с изпълнителни правомощия (напр. генерален директор и главен финансов директор). В този случай те са включени в данните за членовете с изпълнителни правомощия, но лицата, които са членове и на двата съвета се отчитат само веднъж. Данните относно членовете с неизпълнителни правомощия в този случай продължават да се отнасят за общия брой членове на надзорния съвет и затова е възможно да включват някои членове с изпълнителни правомощия, но в случая става въпрос за несъществени цифри, които не влияят на крайния резултат.

Графика №3: Разбивка: дял на жените сред членовете на управителните съвети с изпълнителни и неизпълнителни правомощия, януари 2012 г.

Държава членка

Директори с изпълнителни правомощия

(жени/общо)

% жени

Директори без изпълнителни правомощия

(жени/общо)

% жени

Жени генерални директори на предприятия

(жени/общо)

ЕС-27

8.9%

15%

2.7%

AT

2.2%

11.2%

0%

BE

3.7%

11.7%

0%

BG

14.8%

15.1%

6.7%

CY

8.2%

3.3%

5.6%

CZ

4.7%

15.4%

0%

DK

11%

16.1%

5.6%

EE

13.9%

6.7%

0%

FI

14.9%

27.9%

0%

FR

3.3%

24.2%

0%

DE

4.2%

15.6%

0%

EL

5.8%

8.1%

0%

HU

1.4%

5.4%

0%

IE

6.8%

9.4%

0%

IT

0.8%

7.1%

0%

LV

21.4%

25.9%

3.2%

LT

13.3%

17.5%

7.7%

LU

0%

7.2%

0%

MT

11.1%

2.7%

5.3%

NL

8.8%

18.8%

10%

PL

8.2%

11.8%

0%

PT

7.6%

5.4%

0%

RO

30.6%

10.5%

9%

SK

13.5%

13.5%

10%

SI

19.7%

15.9%

0%

ES

2.6%

13.1%

2.9%

SE

4%

26.5%

3.8%

UK

6.5%

18.7%

6%

Графика №4: дял на жените в управителните съвети на най-големите дружества, допуснати до борсова търговия, 2010—2012 г.

(% от всички членове на управителните съвети)

 

2010 г. (окт.)

2011 г. (окт.)

2012 г. (ян.)

ЕС-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Източник: База данни на Европейската комисия за жените и мъжете, заемащи ръководни длъжности: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Данните се отнасят за членовете на съветите на директорите (или на надзорните съвети, ако надзорните функции са отделени от изпълнителните. В този брой е включен и председателят).

Графика № 5: Почти 90% от европейците са съгласни, че при еднакви способности жените следва да бъдат равно представени на ръководните длъжности в дружествата.

Графика № 6: Три четвърти от европейците подкрепят идеята за законодателство за баланс между половете в управителните съвети на дружествата


Side Bar