Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 november 2012

Brottsoffren i centrum: De nya reglerna om brottsoffers rättigheter antas i lag

En ny EU-lag för att stärka rättigheterna för de omkring 75 miljoner människor i EU som varje år blir brottsoffer kommer i morgon att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, där EU:s lagstiftning publiceras. Detta direktiv om brottsoffers rättigheter antogs den 4 oktober 2012 av ministerrådet (IP/12/1066), sedan det godkänts av Europaparlamentet med en överväldigande majoritet den 12 september (MEMO/12/659). Direktivet fastställer minimirättigheter för brottsoffer som ska gälla inom hela EU (se IP/11/585). Medlemsstaterna har nu tre år på sig att genomföra dessa bestämmelser i sin nationella lagstiftning.

– Det är goda nyheter för alla EU:s medborgare att denna ny lag som garanterar rättigheter för alla brottsoffer i EU nu införs i EU:s lagstiftning, säger Viviane Reding som är EU:s kommissionär för rättvisa och vice ordförande för EU-kommissionen. Jag förväntar mig att medlemsstaterna kommer att införliva detta direktiv så snart som möjligt så att det kan börja hjälpa de miljontals människor i EU som årligen faller offer för ett brott och deras familjer. Jag vill tacka alla som hjälpt oss att göra denna nya lag till verklighet. Jag tänker då särskilt på det mycket starka och tydliga stöd vi fått från Europaparlamentets ledamöter, medlemsstaternas justitieministrar och Maggie Hughes, vars son föll offer för ett brott under en semester och som oförtröttligt drivit frågan om brottsoffers rättigheter. Det är nu upp till medlemsstaterna att se till att människor verkligen kan utnyttja dessa nya rättigheter i praktiken. Jag uppmanar dem att snabbt anpassa sin nationella lagstiftning till de nya EU-direktivet så att alla brottsoffer kan få mötas med respekt och få den information och det stöd de behöver.

Bakgrund

EU-direktivet om miniminormer för brottsoffer lades fram av kommissionen I maj 2011 (IP/11/585 och MEMO/11/310). Innan direktivet imorgon publiceras i Europeiska unionens officiella tidning har det först antagits av EU-rådet (IP/12/1066) och av Europaparlamentet vid ett plenarsammanträde (MEMO/12/659). Detta har föregåtts av en överenskommelse en överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet i juni efter intensiva förhandlingar där EU-kommissionen agerade medlare.

Det nya EU-direktivet om miniminormer för brottsoffer innebär att följande ska gälla i alla EU:s 27 medlemsstater:

  • Brottsoffer ska behandlas med respekt och polis, åklagare och domare ska vara utbildade i att bemöta dem på ett korrekt sätt.

  • Brottsoffer ska ges information om sina rättigheter och sitt ärende på ett sätt som de förstår.

  • Alla medlemsstater ska tillhandahålla stöd till brottsoffer.

  • Brottsoffren ska ha rätt att delta i det straffrättsliga förfarandet om de så önskar och får hjälp att delta i rättegången.

  • Sårbara brottsoffer ska identifieras, t.ex. barn, våldtäktsoffer och personer med funktionsnedsättning, och ges lämpligt skydd.

  • Brottsoffren ska få skydd medan polisen utreder brottet och i samband med rättegången.

Mer information

Europeiska kommissionen – brottsoffers rättigheter

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Webbsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)<0}

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)<0}


Side Bar