Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 13. novembra 2012

Práva obetí sú na prvom mieste: Prijatie nových právnych predpisov o právach obetí

V úradnom vestníku, ktorý je zbierkou právnych predpisov EÚ, bude zajtra uverejnená nová európska legislatíva, ktorá má každoročne posilniť práva asi 75 miliónov obetí trestnej činnosti v Európskej únii. Smernicu o právach obetí prijala Rada ministrov 4. októbra (IP/12/1066) po tom, ako ju 12. septembra drvivou väčšinou schválil Európsky parlament (MEMO/12/659). V smernici sa stanovujú minimálne práva obetí bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú (pozri IP/11/585). Členské štáty EÚ majú tri roky na to, aby jej ustanovenia transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Pre občanov je dobrou správou, že v zbierke európskej právnych predpisov bol uverejnený nový právny predpis garantujúci práva všetkým obetiam trestnej činnosti,“ povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. Očakávam, že pre členské štáty bude transpozícia tejto smernice prioritou a budú takto reagovať na potreby miliónov Európanov a členov ich rodín, ktorí sa každoročne stávajú obeťami trestnej činnosti. Chcela by som sa poďakovať každému, kto prispel k realizácii tejto smernice, ako aj za veľmi silnú a aktívnu podporu členov Európskeho parlamentu, európskych ministrov spravodlivosti a pani Maggie Hughesovej, ktorej syn sa stal obeťou trestného činu počas dovolenky a ktorá neúnavne bojovala za práva obetí. Teraz sú na rade súdy členských štátov, aby tieto nové práva uviedli do praxe. Vyzývam členské štáty, aby urýchlene uviedli svoje vnútroštátne právne predpisy do súladu s novou smernicou EÚ, aby sa so všetkými obeťami zaobchádzalo s rešpektom, aby boli riadne informované a dostalo sa im patričnej podpory.“

Súvislosti

Smernicu EÚ o minimálnych normách týkajúcich sa obetí predložila Komisia v máji 2011 (IP/11/585 a MEMO/11/310). Smernica bude uverejnená v zajtrajšom vydaní úradného vestníka po tom, ako ju schválila Rada EÚ (IP/12/1066) a Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí (MEMO/12/659). Prijatiu predchádzalo v júni dosiahnutie dohody medzi Európskym parlamentom a Radou po náročných rokovaniach, do ktorých sa ako mediátor zapojila Európska komisia.

Nová smernica EÚ o minimálnych normách týkajúcich sa obetí zaistí, že vo všetkých 27 krajinách EÚ:

  • sa bude s obeťami zaobchádzať s rešpektom a príslušníci policajného zboru, prokurátori a sudcovia absolvujú náležitú odbornú prípravu,

  • budú obete informované o svojich právach a prípade zrozumiteľným spôsobom,

  • bude existovať systém podpory obetí,

  • sa obetiam umožní zúčastniť sa na konaní, ak si to budú želať, a bude im poskytnutá pomoc, aby mohli sledovať pojednávanie,

  • budú identifikované zraniteľné obete – ako sú deti, obete znásilnenia alebo osoby so zdravotným postihnutím – a poskytne sa im náležitá ochrana,

  • budú obete chránené v priebehu policajného vyšetrovania a počas súdneho konania.

Viac informácií

Európska komisia – práva obetí

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar