Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 november 2012

Het slachtoffer op de eerste plaats: nieuwe regels inzake de rechten van slachtoffers

Jaarlijks worden in de EU zo'n 75 miljoen mensen het slachtoffer van een misdrijf. In het Publicatieblad wordt morgen een nieuwe Europese wet bekendgemaakt die hun rechten moet verbeteren. Deze richtlijn inzake de rechten van slachtoffers is op 4 oktober door de Raad van ministers goedgekeurd (IP/12/1066), nadat het Europees Parlement er op 12 september al met een overweldigende meerderheid mee had ingestemd (MEMO/12/659). De richtlijn verschaft slachtoffers bepaalde minimumrechten, ongeacht waar zij zich bevinden in de EU (zie IP/11/585). De lidstaten hebben nu drie jaar de tijd om de bepalingen van de richtlijnmaatregel in hun nationale recht om te zetten.

"Door deze nieuwe wetgeving zullen slachtoffers van een misdrijf overal in Europa een aantal minimumrechten genieten en dat is goed nieuws voor de burger”, aldus Europees commissaris voor Justitie Viviane Reding. "Ik verwacht dat de lidstaten deze richtlijn snel in nationaal recht zullen omzetten, opdat wordt voorzien in de behoeften van de miljoenen Europeanen en hun gezinnen die jaarlijks het slachtoffer worden van criminaliteit. Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen om deze nieuwe richtlijn tot stand te brengen. Daarbij denk ik met name aan de krachtige steun van leden van het Europees Parlement, de Europese ministers van Justitie en Maggie Hughes, die onvermoeibaar campagne heeft gevoerd, nadat haar zoon op vakantie het slachtoffer van een misdrijf was geworden. Het is nu aan de gerechtelijke instanties van de lidstaten om deze nieuwe rechten in de praktijk te brengen. Ik zou de lidstaten willen oproepen om hun wetgeving op korte termijn in overeenstemming te brengen met de EU-richtlijn, opdat alle slachtoffers kunnen rekenen op een respectvolle behandeling, voldoende informatie en passende ondersteuning."

Achtergrond

De EU-richtlijn betreffende minimumnormen voor slachtoffers van misdrijven is in mei 2011 door de Commissie ingediend (IP/11/585 en MEMO/11/310). De bekendmaking in het Publicatieblad volgt op de goedkeuring door de Raad van de EU (IP/12/1066) en een plenaire stemming in het Europees Parlement (MEMO/12/659). Eerder hadden het Europees Parlement en de Raad van ministers in juni na intensieve onderhandelingen en bemiddeling door de Europese Commissie overeenstemming bereikt.

De nieuwe EU-richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor slachtoffers moet er in alle 27 EU-lidstaten toe leiden dat:

  • slachtoffers met respect worden behandeld en politie, openbare aanklagers en rechters worden opgeleid om op passende wijze met slachtoffers om te gaan;

  • slachtoffers begrijpelijke informatie krijgen over hun rechten en hun zaak;

  • er slachtofferhulp beschikbaar is;

  • slachtoffers desgewenst aan de procedure kunnen deelnemen en worden geholpen om het proces bij te wonen;

  • kwetsbare slachtoffers (zoals kinderen, verkrachtingsslachtoffers of personen met een handicap) als zodanig worden erkend en passende bescherming krijgen;

  • slachtoffers gedurende het politieonderzoek en het strafproces worden beschermd.

Meer informatie

Europese Commissie – rechten van slachtoffers

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar