Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. november 2012

Jõustub kuriteoohvrite õigusi käsitlev direktiiv

Homme avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas – ELi õigusaktide kogumikus – uus direktiiv, millega parandatakse kuriteoohvrite õigusi. Selle eesmärk on aidata kogu Euroopa Liidus kuritegude ohvriks langenud inimesi, keda on igal aastal hinnanguliselt 75 miljonit. Nõukogu võttis 4. oktoobril vastu kuriteoohvrite õigusi käsitleva direktiivi (IP/12/1066). Enne seda oli õigusakt saanud 12. septembril Euroopa Parlamendis ülekaaluka toetuse (MEMO/12/659). Direktiivis sätestatakse kuriteoohvreid käsitlevad miinimumnõuded, mis kehtivad kõikjal ELis (vt IP/11/585). Liikmesriikidel on direktiivi ülevõtmiseks oma riigi õigusesse aega kolm aastat.

Õigusküsimuste volinik ja Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding sõnas: „Heaks uudiseks kõikidele kodanikele on see, et uue õigusaktiga tagatakse kõikjal ELis kuriteoohvrite õiguste kaitse. Loodan, et liikmesriikidele on kõnealuse direktiivi ülevõtmine siseriiklikku õigusesse prioriteediks, sest nii on võimalik tegeleda igal aastal kuriteoohvriks langevate miljonite eurooplaste ja nende perekondade vajadustega. Tahan tänada kõiki, kes on aidanud kaasa selle õigusakti vastuvõtmisele: väga häälekaid ja aktiivseid toetajaid Euroopa Parlamendi liikmete hulgast, liikmesriikide justiitsministreid ja Maggie Hughesi, kelle pojast sai puhkusel olles kuriteoohver ja kes on väsimatult võidelnud kuriteoohvrite õiguste eest. Pall on nüüd liikmesriikide kohtute käes, et asuda neid uusi õigusi ka tegelikkuses kaitsma. Kutsun liikmesriike üles viima oma siseriiklikud õigusaktid kiiresti vastavusse uue ELi direktiiviga, et kõiki ohvreid koheldaks lugupidavalt, et neile antaks nõuetekohast teavet ja et neile osutataks vajalikke ohvriabiteenuseid.”

Taust

Komisjon esitas kuriteoohvrite kohtlemise miinimumnõudeid käsitleva ELi direktiivi ettepaneku 2011. aasta mais (IP/11/585 ja MEMO/11/310). Pärast Euroopa Parlamendi täiskogus toimunud hääletamist (MEMO/12/659) ja vastuvõtmist Euroopa Liidu Nõukogus (IP/12/1066) avaldatakse direktiiv homme Euroopa Liidu Teatajas. Euroopa Parlament ja nõukogu pidasid selle üle pingelisi läbirääkimisi, mida vahendas Euroopa Komisjon. Kokkuleppele jõuti käesoleva aasta juunis.

Kuriteoohvrite kohtlemisega seotud miinimumnõudeid käsitlev uus ELi direktiiv tagab, et kõikides 27 liikmesriigis peetakse kinni järgmistest põhimõtetest:

  • kuriteoohvreid koheldakse lugupidavalt ning politseinikke, prokuröre ja kohtunikke koolitatakse nende vajadusi arvestama;

  • kuriteoohvreid teavitatakse nende õigustest ja juhtumi menetlemisest neile arusaadaval viisil;

  • pakutakse ohvriabiteenuseid;

  • kuriteoohvrid saavad soovi korral menetluses osaleda ja neile pakutakse kohtuistungitel osalemiseks abi;

  • tehakse kindlaks, kas tegu on kaitsetu kuriteoohvriga, nt laps, vägistamise ohver või puudega inimene, ja võimaldatakse talle asjakohane kaitse;

  • kuriteoohvreid kaitstakse nii eeluurimise kui ka kohtumenetluse ajal.

Lisateave:

Euroopa Komisjon – kuriteoohvrite õigused

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar