Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 ноември 2012 г.

Жертвите са приоритет: нови правила относно правата на жертвите добиват силата на закон

Утре в Официален вестник (вестникът, в който се обнародват актовете на ЕС) ще бъде публикуван нов европейски закон, с който се цели укрепване на правата на жертвите на престъпления в Европейския съюз, които ежегодно наброяват около 75 млн. души. Директивата за правата на жертвите бе приета на 4 октомври от Съвета (IP/12/1066), след като на 12 септември Европейският парламент я подкрепи с убедително мнозинство (MEMO/12/659). Директивата установява минимални права за жертвите, независимо къде се намират в ЕС (вж. IP/11/585). Държавите членки разполагат с три години, за да въведат разпоредбите ѝ в своите национални законодателства.

Обнародването на новия закон за гарантиране на правата на всички жертви на престъпления в ЕС е добра новина за гражданите“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Очаквам държавите членки да транспонират тази директива като приоритет, така че да се отговори на нуждите на милионите европейци и техните семейства, които всяка година стават жертви на престъпления. Бих искала да благодаря на всички, които ни помогнаха да превърнем този нов закон в реалност, включително за силната и активна подкрепа на членовете на Европейския парламент, министрите на правосъдието на държавите членки, както и на Маги Хюс, чийто син е станал жертва на престъпление по време на своята почивка и която води неуморна кампания за правата на жертвите. Топката сега е в ръцете на държавите членки, които трябва да приложат на практика тези нови права. Призовавам ги бързо да приведат националните си законодателства в съответствие с новата директива на ЕС, така че всички жертви да бъдат третирани с уважение, да бъдат добре информирани и да получават подходящата подкрепа.“

Контекст

Директивата на ЕС относно минималните стандарти за жертвите беше представена от Комисията през май 2011 г. (IP/11/585 и MEMO/11/310). Публикацията в Официален вестник утре е предшествана от приемане на директивата от Съвета на ЕС (IP/12/1066) и от гласуване в пленарна сесия от Европейския парламент (MEMO/12/659). По-рано през юни Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение вследствие на интензивни преговори с посредничеството на Европейската комисия.

Новата директива на ЕС относно минималните стандарти за жертвите ще гарантира, че във всички 27 държави от ЕС:

  • жертвите се третират с уважение и полицията, прокурорите и съдиите са обучени как да се отнасят към тях по подходящ начин;

  • на жертвите се предоставя информация относно техните права и делото им по разбираем за тях начин;

  • съществува подкрепа за жертвите;

  • жертвите могат да участват в производството, ако желаят, и им се оказва помощ да се явят в съдебното производство;

  • определят се уязвимите категории жертви — например децата, жертвите на изнасилване или хората с увреждания — и им се осигурява подходяща защита;

  • на жертвите се осигурява защита за времето на полицейското разследване на престъплението и по време на съдебното производство.

За повече информация

Европейска комисия — права на жертвите на престъпления

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar