Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Enklare att betala säkert via kort, internet och mobilen

Bryssel den 11 januari 2012 – Vi köper elektroniska tågbiljetter, överför pengar med mobiltelefonen, handlar mat online och betalar med bankkortet utomlands. Shopping- och betalningsvanorna i Europa håller på att förändras radikalt. En säker och tydlig integrerad betalningsmiljö i hela EU kan leda till effektivare, modernare och tryggare betalningsmetoder som är till nytta för kunder, handlare och betalningsleverantörer. Med samrådet om den grönbok som antas i dag efterfrågar kommissionen berörda parters synpunkter om vilka hinder som står i vägen för en ytterligare marknadsintegrering och hur hindren kan undanröjas. Tidsfristen för att lämna in synpunkter till samrådet är den 11 april 2012.

E-betalningar är avgörande för alla konsumenter, vare sig de köper något i butik eller handlar via internet. I hela EU används över 700 miljoner betalkort, e-handeln ger enorma möjligheter och antalet smarta telefoner ökar i rasande fart. I grönboken analyseras de hinder som står i vägen för en europeisk marknadsintegrering av dessa lovande betalningstekniker.

–Europa kan vara med och bestämma vad en betalning ska innebära i framtiden, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster. Vi kommer dock inte att kunna nå detta mål för närvarande eftersom marknaden är splittrad. Säkra, effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa elektroniska betalningar är avgörande för att konsumenter, återförsäljare och företag fullt ut ska kunna dra fördel av den inre marknaden och få e-handeln att växa. Det samråd som inleds i dag är helt i linje med kommissionens uppgift att satsa på tillväxt och nya jobb, och att bygga vidare på de resultat som redan nåtts för detaljistbetalningar.

–Ineffektiva betalningssystem inom EU höjer transaktionskostnaderna på ett oskäligt sätt, underminerar den europeiska ekonomins globala konkurrenskraft och begränsar dess tillväxtpotential, säger EU-kommissionens vice ordförande Joaquín Almunia. Europeiska konsumenter, handlare och företag förtjänar tjugohundratalets lättanvända betalningstjänster, som ger ett mervärde och utnyttjar tekniken på bästa sätt.

Bakgrundsinformation

I grönboken analyseras dagens situation för kort- och internetbetalningar och mobila betalningar i Europa. Man fastställer skillnaderna mellan dagens läge och visionen om en helt integrerad betalningsmarknad, och de hinder som ger upphov till skillnaderna. Målet med grönboken är att sätta igång ett brett samråd med berörda parter för att bekräfta eller bidra till kommissionens analys och hjälpa till att hitta rätt sätt att förbättra marknadsintegreringen.

Följande huvudfrågor fastställs i grönboken:

  • Marknadstillträde för befintliga och nya tjänsteleverantörer.

  • Betalningssäkerhet och dataskydd.

  • Tydlig och effektiv prissättning för betalningstjänster.

  • Teknisk standardisering.

  • Driftskompatibilitet mellan tjänsteleverantörer.

God styrning är ytterligare en avgörande aspekt som är övergripande för de här frågorna. Med andra ord, hur kan man på bästa sätt undanröja de hinder som upptäckts så att förbättringarna kan förverkligas inom en rimlig tid?

Kommissionen har tidigare varit aktiv inom kortbetalningar, främst genom Sepa (det gemensamma eurobetalningsområdet) och genom att tillämpa konkurrenslagstiftning (se kommissionens beslut som riktar sig till MasterCard och Visa)1, men internet- och mobilbetalningar är relativt nya områden på EU-nivå. När grönboken utarbetades tittade kommissionen därför på många olika politikområden som kan vara relevanta.

Synpunkter på grönboken kan lämnas till och med den 11 april 2012. Efter en noggrann analys av de synpunkter som lämnats under samrådet kommer kommissionen att meddela vilka kommande steg som ska vidtas före sommaren 2012.

Se även MEMO/12/6

Mer information

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm 

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Kommissionens beslut av den 19 december 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet – ärende COMP/34.579 – MasterCard, ärende COMP/36.518 – EuroCommerce, ärende COMP/38.580 – företagskort och kommissionens beslut av den 8 december 2010 om ett förfarande under artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet – ärende COMP/39.398 – Visa MIF.


Side Bar