Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Odstraňovanie prekážok pre bezpečné a inovatívne platby pomocou kariet, internetu a mobilných zariadení

Brusel 11 januára 2012 – Virtuálne cestovné lístky na vlak, vrátenie pôžičky priateľovi prostredníctvom mobilného telefónu, nákup potravín online, platenie debetnou kartou v zahraničí – to všetko sú súčasti radikálnej zmeny spôsobu, akým nakupujú a platia občania Európy. Bezpečné a transparentné integrované platobné prostredie v celej EÚ by mohlo znamenať efektívnejšie, modernejšie a bezpečnejšie spôsoby platenia, prinášajúce úžitok spotrebiteľom, obchodníkom i poskytovateľom platobných služieb. Komisia očakáva, že dnes schválená konzultácia k zelenej knihe jej umožní zistiť názory zainteresovaných strán na to, aké prekážky bránia ďalšej integrácii trhu a ako ich možno odstrániť. Príspevky v rámci konzultácie je potrebné zasielať do 11. apríla 2012.

Elektronické platby sú dôležité pre každého spotrebiteľa, či už kupuje niečo na predajnom mieste alebo cez internet. V rámci EÚ sa využíva viac než 700 miliónov platobných kariet, elektronický obchod ponúka úžasné možnosti a počet smartfónov rastie dramatickým tempom. V zelenej knihe sa analyzujú prekážky brániace integrácii európskeho trhu v oblasti týchto sľubných platobných technológií.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier k tomu povedal: „Európa má príležitosť stať sa priekopníkom pri priekopníkom v tom, ako budú platby v budúcnosti vyzerať. Tento cieľ však nebudeme schopní dosiahnuť pri súčasnej úrovni fragmentácie trhu. Bezpečné, efektívne, konkurencieschopné a inovatívne spôsoby elektronickej platby sú nevyhnutné pre to, aby spotrebitelia, maloobchodní predajcovia i spoločnosti mohli plne využívať výhody jednotného trhu a zároveň boli hnacou silou rozvoja elektronického obchodovania. Konzultácia, ktorú sme dnes odštartovali, je v plnom súlade s mandátom Komisie sústrediť sa na rast a vytváranie pracovných miest a je založená na úspechoch, ktoré sme už dosiahli v oblasti maloobchodných platobných postupov.“

Podpredseda Joaquín Almunia dodal: „Neefektívne platobné systémy v Európskej únii zbytočne zvyšujú transakčné náklady, podkopávajú celkovú konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a obmedzujú jeho rastový potenciál. Európski spotrebitelia, obchodníci a spoločnosti si zaslúžia platobné služby na úrovni 21. storočia – transparentné, so skutočnou pridanou hodnotou a čo najlepšie využívajúce naše technológie.

Kontext

V tejto zelenej knihe sa posudzuje súčasný stav v oblasti kartových, internetových a mobilných platieb v Európe a pomenúvajú sa rozdiely medzi súčasnou situáciou a dlhodobou víziou plne integrovaného platobného trhu, ako aj prekážky, ktoré sú príčinou týchto rozdielov. Cieľom zelenej knihy je podnietiť rozsiahly proces konzultácie so zainteresovanými stranami, ktorý umožní potvrdiť alebo doplniť analýzu Komisie a pomôže identifikovať správnu cestu k dosiahnutiu lepšej integrácie trhu.

Hlavné otázky, ktoré sa nastoľujú v dokumente, sa týkajú:

  • prístupu k trhu a možností vstupu na trh existujúcich i nových poskytovateľov služieb,

  • bezpečnosti platieb a ochrany údajov,

  • transparentného a efektívneho stanovovania cien platobných služieb,

  • technických noriem,

  • interoperability medzi poskytovateľmi služieb.

Ďalším dôležitým problémom, ktorý sa týka všetkých uvedených aspektov, je vhodné riadenie. Inými slovami, ako možno čo najlepšie odstrániť zistené prekážky a dosiahnuť, aby sa prínosy realizovali v rozumnom časovom rámci.

Kým Komisia sa doteraz aktívne angažovala v otázke platieb kartami, predovšetkým v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) a uplatňovania právnych predpisov z oblasti hospodárskej súťaže (pozri rozhodnutie Komisie týkajúce sa spoločností MasterCard a Visa)1, internet a mobilné platby sú relatívne novými oblasťami politiky na európskej úrovni. Počas prípravy tejto zelenej knihy preto Komisia zohľadnila veľmi široké spektrum politík, ktoré by mohli byť relevantné pre tieto oblasti.

Reakcie na zelenú knihu sa prijímajú do 11. apríla 2012. Na základe dôkladnej analýzy reakcií na konzultáciu Komisia do leta 2012 oznámi ďalšie kroky, ktoré by sa mali podniknúť.

Pozri aj MEMO/12/6

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm 

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Rozhodnutie Komisie z 19.12.2007 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP – vec COMP/34.579 – MasterCard, vec COMP/36.518 – EuroCommerce, vec COMP/38.580 – komerčné karty; a rozhodnutie Komisie z 8.12.2010 týkajúce sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EP – vec COMP/39.398 – Visa MVP.


Side Bar