Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Barjerskrējiens pretim drošiem un inovatīviem norēķiniem ar karti, internetā un mobilajā tālrunī

Brisele, 2012. gada 11. janvāris. Virtuālas vilciena biļetes, no drauga aizlienēta divdesmitnieka atdošana, brīvā brīdī "uzpīkstinot" mobilo banku savā tālrunī, svētdienas pusdienām vajadzīgo produktu iegāde tiešsaistē, maksājumi ar debetkarti arī ārzemēs — eiropiešu iepirkšanās un norēķinu paradumi piedzīvo radikālas pārmaiņas. Drošas un pārredzamas integrētu maksājumu vides izveide visā ES stimulētu efektīvāku, modernāku un drošāku maksāšanas veidu pieejamību, un ieguvēji šādā gadījumā būtu gan patērētāji, gan tirgotāji un norēķinu sistēmu uzturētāji. Ar šodien pieņemto Zaļo grāmatu sākas apspriešanās, kurā Komisija aicina ieinteresētās aprindas paust viedokli par to, kādi ir galvenie tirgus integrācijas kavēkļi un kādā veidā tie būtu novēršami. Viedokļi tiks gaidīti līdz 2012. gada 11. aprīlim.

Veikalā vai internetā, daudz ir to patērētāju, kuri izmanto elektronisko norēķinu iespējas. ES mērogā tiek lietots vairāk nekā 700 miljonu maksājumu karšu, e-veikali piedāvā neiedomājamas iespējas, un krasi palielinās viedtālruņu īpašnieku skaits. Zaļajā grāmatā analizēts, kādi šķēršļi gaidāmi ceļā uz Eiropas tirgus integrāciju šo daudzsološo maksājumu tehnoloģiju jomā.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē to komentē šādi: "Eiropai ir pirmklasīga iespēja būt vienai no galvenajiem jauna "samaksāšanas" jēdziena veidotājiem. Tomēr pašreizējā tirgus fragmentācijas pakāpē šo mērķi sasniegt nebūs iespējams. Droši, efektīvi, konkurētspējīgi un inovatīvi elektroniskie norēķini ir absolūti nepieciešami, lai patērētāji, mazumtirgotāji un uzņēmumi varētu pilnībā izbaudīt vienotā tirgus priekšrocības un lai palielinātos e-tirdzniecības apjomi. Šodien sāktā apspriešanās ir pilnīgā saskaņā ar Komisijas uzdevumiem sekmēt izaugsmi un darbvietu radīšanu, un tā papildina līdzšinējo veikumu mazumtirdzniecības jomā."

EK priekšsēdētāja vietnieks Hoakins Almunja piebilst: "Neefektīvas norēķinu sistēmas Eiropas Savienībā nevajadzīgi palielina darījumu izmaksas, mazina Eiropas ekonomikas konkurētspēju pasaules mērogā un ierobežo izaugsmes potenciālu. Eiropas patērētāji, tirgotāji un uzņēmumi ir pelnījuši XXI gadsimtam atbilstošus norēķinu pakalpojumus: caurredzamus, ar patiesu pievienoto vērtību un tādus, kuri pieejamās tehnoloģijas izmanto vislabākajā veidā."

Vispārīga informācija

Zaļā grāmata dod pašreizējā stāvokļa novērtējumu par Eiropā pieejamajām maksāšanas iespējām ar norēķinu kartēm, internetā vai mobilajā tālrunī; tā iezīmē posmus, kuri vēl jānoiet līdz pilnībā integrētu norēķinu tirgus sasniegšanai, un nosauc kavēkļus, kuru dēļ tas nav izdarīts jau agrāk. Zaļās grāmatas mērķis ir aizsākt plašu apspriešanos ar ieinteresētajām aprindām, kura validētu vai papildinātu Komisijas veikto analīzi un palīdzētu noteikt pareizo virzienu ceļā uz labāku tirgus integrāciju.

Galvenie jautājumi ir:

  • tirgus pieejamība un atvērtība esošajiem un jauniem pakalpojumu sniedzējiem,

  • norēķinu drošība un datu aizsardzība,

  • caurredzama un efektīva cenu noteikšana par norēķinu pakalpojumiem,

  • tehniskā standartizācija,

  • pakalpojumu sniedzēju sadarbspēja.

Vēl viens nepārvērtējami svarīgs aspekts, kas attiecas uz visiem iepriekšējiem jautājumiem, ir pienācīga pārvaldība. Citiem vārdiem sakot, jautājums ir par to, ar kādiem līdzekļiem vislabāk pārvarēt konstatētos šķēršļus, lai saprātīgā laika posmā gūtu taustāmu labumu.

Komisijai ir iepriekšēja darba pieredze norēķinu karšu jomā — galvenokārt vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA) satvarā un konkurences tiesību aktu piemērošanā (skat. MasterCard un VISA adresētos Komisijas lēmumus)1 —, bet norēķini internetā un mobilie norēķini ir Eiropas līmenī relatīvi jauni politikas virzieni. Tāpēc, gatavojot Zaļo grāmatu, Komisija analizēja ļoti dažādas politikas jomas, kuras potenciāli var būt saistītas ar apskatāmajiem jautājumiem.

Atsauksmes par Zaļās grāmatas uzdotajiem jautājumiem tiek gaidītas līdz 2012. gada 11. aprīlim. Pēc rūpīgas iesūtīto atsauksmju analīzes Komisija līdz 2012. gada vasarai paziņos turpmākos pasākumus.

Skat. arī MEMO/12/6

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm 

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Komisijas 2007. gada 19. decembra lēmums par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/34.579 – MasterCard, Lieta COMP/36.518 – EuroCommerce, Lieta COMP/38.580 – Commercial Cards) un Komisijas 2010. gada 8. decembra lēmums par procedūru saskaņā ar līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/39.398 – VISA MIF).


Side Bar