Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Saugių ir novatoriškų mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu kliūčių šalinimas

Briuselis 2012 m. sausio 11 d. — Europos piliečių apsipirkimo ir mokėjimo būdai keičiasi iš esmės: naudojami virtualūs traukinio bilietai, skolos draugui grąžinamos mobiliuoju telefonu, kasdienio vartojimo prekės perkamos internetu, užsienyje atsiskaitoma debetine kortele. Saugioje ir skaidrioje visos Europos Sąjungos integruotoje mokėjimų aplinkoje galėtų būti kuriamos veiksmingesnės, modernesnės ir saugesnės mokėjimo priemonės – tai būtų naudinga vartotojams, prekybininkams ir mokėjimo paslaugų teikėjams. Remdamasi šiandien priimta konsultacijoms skirta žaliąja knyga, Komisija laukia suinteresuotųjų šalių nuomonių, kokios kliūtys stabdo tolesnę rinkos integraciją ir kaip jas pašalinti. Atsakymus į konsultacijų klausimus galima pateikti iki 2012 m. balandžio 11 d.

Elektroniniai mokėjimai yra labai svarbūs kiekvienam vartotojui, prekes perkančiam tiek pardavimo vietoje, tiek internetu. Visoje ES naudojama daugiau kaip 700 mln. mokėjimo kortelių, e. prekyba teikia ypatingų galimybių, o išmaniųjų telefonų gausėja labai sparčiai. Žaliojoje knygoje analizuojamos kliūtys, stabdančios šių daug žadančių mokėjimo technologijų Europos rinkos integraciją.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Europa galėtų pirmoji įgyvendinti ateities mokėjimų viziją. Tačiau šio tikslo negalėsime pasiekti, jei rinka liks tokia susiskaidžiusi kaip dabar. Tam, kad vartotojai, mažmenininkai ir įmonės pajustų visą bendrosios rinkos naudą ir e. prekyba būtų skatinama augti, ypač reikalingi saugūs, veiksmingi, konkurencingi ir novatoriški elektroniniai mokėjimai. Šiandien pradedamos konsultacijos visiškai atitinka Komisijos įgaliojimus skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą ir remiasi mažmeninių mokėjimų srityje jau pasiektais rezultatais.“

Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquínas Almunia taip pat sakė: „Dėl neveiksmingų Europos Sąjungos mokėjimo sistemų didėja operacijų vykdymo sąnaudos, mažėja Europos ūkio konkurencingumas pasaulyje ir ribojamas jo augimo potencialas. Europos vartotojai, prekybininkai ir įmonės turi teisę į XXI a. mokėjimo paslaugas – skaidrias, turinčias tikrą pridėtinę vertę ir teikiamas kuo geriausiai pasinaudojant Europos technologijomis.“

Bendroji informacija

Šioje žaliojoje knygoje vertinama dabartinė Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu aplinka, nustatomas dabartinės situacijos atotrūkis nuo visiškai integruotos mokėjimų rinkos vizijos ir kliūtys, dėl kurių susidarė šis atotrūkis. Žaliąja knyga siekiama pradėti platų konsultacijų procesą, per kurį suinteresuotosios šalys patvirtintų Komisijos analizės išvadas arba dėl jos pateiktų pastabų ir padėtų nustatyti, kaip tinkamai didinti rinkos integraciją.

Dokumente nustatyti pagrindiniai uždaviniai:

  • galimybė patekti į rinką esamiems ir naujiems paslaugų teikėjams,

  • mokėjimų saugumas ir duomenų apsauga,

  • skaidrus ir veiksmingas mokėjimo paslaugų kainos nustatymas,

  • techniniai standartai,

  • paslaugų teikėjų tarpusavio sąveika.

Visus šiuos aspektus apimantis esminis uždavinys – tinkamas valdymas. Kitaip tariant, kaip nustatytas kliūtis pašalinti, kad naudą būtų galima pajusti per priimtiną laiką.

Nors Komisija iki šiol buvo aktyvi mokėjimų kortele srityje – daugiausia kuriant bendrą mokėjimų eurais erdvę (SEPA) ir taikant konkurencijos teisę (žr. Komisijos sprendimus dėl „MasterCard“ ir „Visa“)1, – mokėjimai internetu ir mobiliuoju telefonu yra palyginti naujos Europos politikos sritys. Todėl rengdama žaliąją knygą Komisija apžvelgė labai daug politikos krypčių, kurios gali būti svarbios šioms sritims.

Pastabas dėl žaliosios knygos galima teikti iki 2012 m. balandžio 11 d. Atidžiai išanalizavusi gautas nuomones, Komisija apie numatomus tolesnius veiksmus praneš iki 2012 m. vasaros.

Taip pat žr. MEMO/12/6

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

1 2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį — Byla COMP/34.579 — „MasterCard“, Byla COMP/36.518 — „EuroCommerce“, Byla COMP/38.580 — „Commercial Cards“; ir 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį — Byla COMP/39.398 — VISA MIF.


Side Bar