Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξάλειψη των εμποδίων στις ασφαλείς και καινοτόμες πληρωμές με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 – Αγορά εικονικού εισιτηρίου τρένου, επιστροφή χρημάτων σ’ ένα φίλο μέσω κινητού τηλεφώνου, αγορά τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης από το Διαδίκτυο, πληρωμές με χρεωστική κάρτα στο εξωτερικό … - ο τρόπος με τον οποίο αγοράζουν και πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλάζει ριζικά. Η ύπαρξη ενός ασφαλούς και διαφανούς ενοποιημένου περιβάλλοντος πληρωμών σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει πιο αποτελεσματικά, σύγχρονα και ασφαλή μέσα πληρωμών, προς όφελος των καταναλωτών, των εμπόρων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Με βάση τη διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο που εγκρίθηκε σήμερα, η Επιτροπή αναζητεί τις απόψεις των εμπλεκομένων σχετικά με το ποια εμπόδια αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Η προθεσμία για την υποβολή εισηγήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης λήγει στις 11 Απριλίου 2012.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν μεγάλη σημασία για κάθε καταναλωτή που πραγματοποιεί αγορές είτε στα σημεία πώλησης είτε στο Διαδίκτυο. Σε ολόκληρη την ΕΕ, χρησιμοποιούνται περισσότερες από 700 εκατομμύρια κάρτες πληρωμών, το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες και ο αριθμός των έξυπνων τηλεφώνων αυξάνεται με θεαματικό ρυθμό. Η Πράσινη Βίβλος αναλύει τα εμπόδια που παρακωλύουν την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς στον πολλά υποσχόμενο τομέα των τεχνολογιών πληρωμής.

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες Επίτροπος κ. Michel Barnier, δήλωσε: «Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να αποτελέσει την πρωτοπορία στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιούνται στο μέλλον οι πληρωμές». Ωστόσο, ο στόχος αυτός είναι αδύνατον να επιτευχθεί όσο η αγορά παραμένει κατακερματισμένη. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές πρέπει να είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές, ανταγωνιστικές και καινοτόμες για να μπορέσουν οι καταναλωτές, οι λιανοπωλητές και οι επιχειρήσεις να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς και να προωθηθεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η διαβούλευση που δρομολογείται σήμερα συνάδει απόλυτα με την εντολή της Επιτροπής για οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αξιοποίηση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων στον τομέα των λιανικών πληρωμών».

Αντιπρόεδρος Joaquín Almunia πρόσθεσε: «Η αναποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος των συναλλαγών, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παγκοσμίως και περιορίζει το δυναμικό ανάπτυξής της. Οι υπηρεσίες πληρωμών προς τους ευρωπαίους καταναλωτές, τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα: να είναι διαφανείς, να προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία και να επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών που έχουμε στη διάθεσή μας.»

Γενικές πληροφορίες

Η εν λόγω Πράσινη Βίβλος αναλύει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές με κάρτες, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου στην Ευρώπη, εντοπίζει τις σημερινές ελλείψεις που θα πρέπει να καλυφθούν για την υλοποίηση του οράματος μιας πλήρως ενοποιημένης αγοράς πληρωμών, καθώς και τους φραγμούς στους οποίους οφείλονται οι ελλείψεις αυτές. Στόχος της Πράσινης Βίβλου είναι η έναρξη ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι καλούνται να επικυρώσουν την ανάλυση της Επιτροπής ή να συνεισφέρουν σε αυτήν, και να συμβάλουν στον προσδιορισμό του καταλληλότερου τρόπου για τη βελτίωση της ενοποίησης της αγοράς.

Τα κυριότερα θέματα που εξετάζονται στο εν λόγω έγγραφο αφορούν:

  • την πρόσβαση και την είσοδο στην αγορά για τους υφιστάμενους και τους νέους παρόχους υπηρεσιών,

  • την ασφάλεια των πληρωμών και την προστασία των δεδομένων,

  • τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της τιμολόγησης των υπηρεσιών πληρωμών,

  • τα τεχνικά πρότυπα,

  • τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών.

Ένα ακόμη κρίσιμο και πρωταρχικής σημασίας θέμα είναι εκείνο της χρηστής διακυβέρνησης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τον καθορισμό του καταλληλότερου τρόπου εφαρμογής των μέτρων για την εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη θα υλοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μολονότι η Επιτροπή έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με τις κάρτες πληρωμής, κυρίως στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) και της εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού (βλ. τις αποφάσεις της Επιτροπής για την MasterCard και τη Visa)1, οι πληρωμές μέσω του Διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου αποτελούν σχετικά νέους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ως εκ τούτου, κατά την εκπόνηση της Πράσινης Βίβλου, η Επιτροπή εξέτασε πολύ ευρύ φάσμα πεδίων πολιτικής που ενδεχομένως σχετίζονται με τους τομείς αυτούς.

Οι απαντήσεις στην Πράσινο Βίβλο πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 11 Απριλίου 2012. Με βάση τη διεξοδική ανάλυση των απαντήσεων αυτών, η Επιτροπή θα ανακοινώσει τις επόμενες ενέργειές της πριν από το καλοκαίρι του 2012.

Βλ. επίσης MEMO/12/6

Για περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Απόφαση της Επιτροπής, της 19.12.2007, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ - Υπόθεση COMP/34.579 - MasterCard, υπόθεση COMP/36.518 - EuroCommerce, υπόθεση COMP/38.580 - Εταιρικές κάρτες· και απόφαση της Επιτροπής, της 8.12.2010, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ - υπόθεση COMP/39.398 - ΠΔΠ Visa.


Side Bar