Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nedbrydning af barriererne for sikre og innovative kort-, internet- og mobilbetalinger

Bruxelles, den 11. januar 2012 – Elektroniske togbilletter, betaling af en ven med mobiltelefonen, indkøb af dagligvarer online, betaling med betalingskortet i udlandet – der foregår en radikal ændring af den måde, hvorpå europæerne handler og betaler. Et sikkert og gennemsigtigt betalingsmiljø i hele EU kunne skabe mere effektive, mere moderne og sikrere betalingsmidler – til fordel for forbrugere, handlende og betalingsformidlere. På grundlag af den grønbogshøring, der blev vedtaget i dag, efterlyser Kommissionen de interesserede parters synspunkter med hensyn til, hvilke hindringer, der står i vejen for en yderligere integration af markedet, og hvordan disse kan fjernes. Fristen for at indsende bidrag til høringerne er den 11. april 2012.

Elektroniske betalinger er af stor betydning for enhver forbruger, enten ved køb af varer på salgsstederne eller ved handel på internettet. I hele EU er der mere end 700 mio. betalingskort i brug, e-handel giver enorme muligheder, og antallet af smartphones stiger med en dramatisk fart. Grønbogen analyserer de hindringer, der står i vejen for den europæiske markedsintegration inden for disse lovende betalingsteknologier.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, udtalte i den forbindelse følgende: "Europa har mulighed for at være på forkant med, hvad det at "foretage en betaling" kan betyde i fremtiden. Vi vil imidlertid ikke være i stand til at nå dette mål med den nuværende opsplitning af markedet. Sikre, effektive, konkurrencedygtige og innovative elektroniske betalinger er af afgørende betydning for, at forbrugere, detailhandlende og virksomheder kan drage fuld fordel af det indre marked samt skabe vækst i e-handelen. Den høring, vi indleder i dag, er helt i overensstemmelse med Kommissionens mandat, idet der fokuseres på vækst og jobskabelse og bygges videre på de resultater, der allerede er opnået i forbindelse med detailbetalinger".

Næstformanden Joaquín Almunia tilføjede: "Ineffektive betalingssystemer inden for Den Europæiske Union øger transaktionsomkostningerne unødigt, underminerer den europæiske økonomis samlede konkurrenceevne og begrænser dens vækstmuligheder. Europas forbrugere, handlende og virksomheder fortjener betalingstjenester, som passer til det 21. århundrede: gennemsigtige, med reel merværdi og bedst mulig udnyttelse af vore teknologier".

Baggrundsoplysninger

Denne grønbog vurderer de aktuelle udsigter for kort-, internet- og mobilbetalinger i Europa og påpeger forskellene mellem den nuværende situation og visionen om et fuldt integreret betalingsmarked og de hindringer, der har skabt disse forskelle. Formålet med grønbogen er at iværksætte en bred høringsproces med de berørte parter for at validere eller bidrage til Kommissionens analyse og hjælpe med til at identificere den rigtige måde til at forbedre markedsintegrationen.

De vigtigste spørgsmål, der behandles i grønbogen, er:

  • Markedsadgang og adgang for eksisterende og nye tjenesteudbydere

  • Betalingssikkerhed og databeskyttelse

  • Gennemsigtig og effektiv prissætning af betalingstjenester

  • Teknisk standardisering

  • Interoperabilitet mellem tjenesteudbydere.

Et yderligere afgørende spørgsmål, som er overordnet alle ovennævnte aspekter, er spørgsmålet om god styring. Med andre ord, hvordan kan løsningerne på de konstaterede hindringer bedst indføres, så det sikres, at fordelene realiseres inden for en rimelig frist.

Mens Kommissionen tidligere har arbejdet med kortbetalinger, hovedsagelig inden for rammerne af det fælles eurobetalingsområde (SEPA) og ved anvendelse af konkurrenceretten (se Kommissionens beslutninger rettet til MasterCard og Visa)1, er internet- og mobilbetalinger forholdsvis nye politikområder på europæisk plan. Ved udarbejdelsen af grønbogen har Kommissionen derfor set på en meget bred vifte af politikområder, som potentielt er relevante for disse områder.

Reaktioner på grønbogen bedes fremsendt senest den 11. april 2012. På grundlag af en grundig analyse af feedback fra høringen vil Kommissionen bekendtgøre de næste skridt, der skal tages inden sommeren 2012.

Se også MEMO/12/6

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Kommissionens beslutning af 19.12.2007 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 - Sag COMP/34.579 - MasterCard, sag COMP/36.518 - EuroCommerce, sag COMP/38.580 - Commercial Cards, og Kommissionens afgørelse af 8.12.2010 om en procedure efter EUF-traktatens artikel 101 og EØS-aftalens artikel 53 - Sag COMP/39.398 – Visa MIG.


Side Bar