Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európska Komisia

Tlačová správa

v Bruseli 9. novembra 2012

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn sa stretne s premiérom Ficom a predstaví budúce priority pri využívaní fondov EÚ na Slovensku

Komisár Johannes Hahn sa stretne dnes v Bratislave s premiérom Robertom Ficom a zúčastní sa na diskusiách s Radou vlády SR pre regionálnu politiku, čo sa týka využívania finančných prostriedkov z EÚ v ďalšom období. Komisár a premiér budú hovoriť o tom, ako možno čo najlepšie využiť fondy EÚ, aby sa na Slovensku zabezpečil väčší rast a zamestnanosť. Táto návšteva sa koná v kritickom období, keď prebiehajú rozhovory medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom o rozpočte EÚ na ďalších 7 rokov a Komisia predkladá návrhy, ktoré sa týkajú budúcej regionálnej politiky. 

Ešte pred samotnou návštevou komisár Hahn povedal: „Kohézna politika je kľúčovou investičnou politikou EÚ v období krízy. Naliehavo žiadam orgány Slovenskej republiky, aby v plnej miere využívali dostupné finančné prostriedky s cieľom podporiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, podnietiť výskum a inovácie a investovať do kľúčových dopravných sietí a trvalého využívania prírodných zdrojov.“

Komisár ďalej uviedol: „Slovensko sa musí postarať o to, aby malo priaznivé podmienky na podnikanie. Podnikateľské prostredie musí byť otvorené a transparentné, musí mať nezávislé a spoľahlivé systémy kontroly a riadenia. Takéto systémy sú kľúčové, aby sa podporila dôvera investorov.“

Komisár Hahn predstaví plán Európskej komisie, v ktorom uvedie, ako môže Slovensko najlepšie využiť investície z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 v úzkej súvislosti so „Stratégiou Európa 2020“ – plánom EÚ pre dlhodobý rast. Komisár sa stretne s radou vlády, ktorá má na starosti vypracovanie dohody o partnerstve pre regionálnu politiku EÚ na Slovensku na roky 2014 – 2020. Tiež bude naliehať na orgány Slovenskej republiky, aby usilovne pracovali na zavádzaní súčasných programov v záujme riešenia krízy a zabezpečenia, aby sa investície EÚ začali v plnej miere účinne využívať.

Súvislosti

Slovensko má na obdobie rokov 2007 – 2013 pridelených prostredníctvom deviatich programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja/Kohézneho fondu a dvoch programov Európskeho sociálneho fondu celkovo 11,5 miliárd EUR. Okrem toho dostane 220 miliónov EUR v rámci cezhraničných programov a 2 miliardy EUR v rámci programu rozvoja vidieka.

Slovensko však zaostáva za priemerom EÚ, čo sa týka jeho schopnosti využívať fondy EÚ (38 % v porovnaní so 44 %, čo je priemer v EÚ).

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyslovil 30. januára 2012 na neformálnom zasadnutí Európskej rady urýchlenú výzvu k akcii. Vyzval osem členských štátov, medzi ktorými bolo aj Slovensko, aby riešili nezamestnanosť mladých ľudí a podporovali malé a stredné podniky. Odpoveďou na túto iniciatívu predsedu Komisie bolo prenesenie sumy 295 miliónov EUR z programov, ktoré na Slovensku nedostatočne fungovali, na financovanie týchto cieľov. Členské štáty EÚ a Európsky parlament v súčasnosti rokujú o finančných prostriedkoch z rozpočtu EÚ na ďalšie obdobie. Cyperské predsedníctvo EÚ oznámilo, že do novembrového mimoriadneho summitu očakáva dohodu. Medzitým komisár so svojim tímom predstavujú priority, pokiaľ ide o štrukturálne fondy pre každý z 27 členských štátov EÚ. To bude predstavovať pre členské štáty základ, na ktorom môžu začať pripravovať dohody o partnerstve na ďalšie obdobie financovania regionálnej politiky.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/sk_sk.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/sk_sk.pdf

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2296 6565)

Annemarie Huber (+32 2299 3310)


Side Bar