Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 november 2012

Cars 2020: för en stark, konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i EU

Bilindustrin sysselsätter 12 miljoner människor, direkt eller indirekt, och är avgörande för välstånd och skapandet av nya jobb i EU. EU måste behålla en förstklassig bilindustri som producerar de mest energieffektiva och säkra fordonen i världen och tillhandahåller högkvalificerade jobb för miljoner människor. Därför lägger EU-kommissionen i dag fram Cars 2020, en åtgärdsplan för att stärka bilindustrins konkurrenskraft och hållbarhet.

Kommissionen föreslår massiva insatser för att främja innovation genom att samordna forskning och innovation inom ramen för EU-initiativet för gröna bilar. Samarbetet med Europeiska investeringsbanken kommer att stärkas för att finansiera innovation och göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till lån. Ett standardiserat laddningsgränssnitt inom EU kommer att ge den tekniska säkerhet som behövs för elbilstillverkning i stor skala.

Innovation inom bilindustrin kommer också att främjas genom ett omfattande åtgärdspaket för att minska koldioxidutsläpp, föroreningar och buller samt för att driva på förbättringar av trafiksäkerhet och utveckla tekniskt avancerade intelligenta transportsystem.

Parallellt föreslår kommissionen också åtgärder mot de omedelbara problemen inom bilindustrin. Till följd av sjunkande efterfrågan på den europeiska bilmarknaden och hoten om nedläggningar av fabriker kommer kommissionen att samla biltillverkare och fackföreningsrepresentanter till ett möte i november och industriministrarna inför nästa möte i rådet (konkurrenskraft) för att se över vilka åtgärder som behövs för att hantera krisen på ett samordnat sätt. Bilindustrin är viktig för hela Europa och därför krävs en samordnad insats från EU:s sida. Man kommer att fokusera på överkapaciteten, sociala och tekniska investeringar samt statligt stöd och åtgärder på efterfrågesidan, följt av en diskussion på högsta politiska nivå.

– De bästa bilarna i världen tillverkas i Europa. EU-kommissionen vill att vi behåller vår ledande position och att vi går ännu ett steg längre när det gäller säkerhet och miljöskydd. Därför lägger kommissionen i dag fram en strategi för EU:s bilindustri. Kommissionen kommer också att vidta åtgärder för att snabbt ta itu med de nuvarande svårigheterna och omstruktureringen i sektorn på ett samordnat sätt. Denna plan är det första resultatet av kommissionens strategi för en ny industriell revolution, som lades fram den 10 oktober. Bilindustrin har alla möjligheter att hantera de nuvarande problemen, förbli konkurrenskraftig, bli mer hållbar och behålla sin tillverkning i Europa. På grund av den multiplikatoreffekt sektorn har på ekonomin ger bilindustrin dessutom ett kraftigt incitament för att behålla tillverkningen i Europa. Dagens åtgärdsplan kommer att ge bilindustrin allt tänkbart politiskt stöd, säger Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande

Globalisering och ny teknik skapar möjligheter i en alltmer konkurrensutsatt sektor

Antalet bilar som säljs i tillväxtländerna förväntas öka betydligt under de kommande tio åren. Detta innebär nya möjligheter för EU:s bilindustri, men samtidigt ökar pressen på att förbättra hållbarheten och stå emot den ökande internationella konkurrensen.

Åtgärdsplanen omfattar konkreta förslag till politiska initiativ för att

 1. Främja investeringar i avancerad teknik och innovation för rena fordon, t.ex. genom

 1. ett heltäckande åtgärdspaket för att minska koldioxidutsläpp, luftföroreningar och buller,

 2. trafiksäkerhetsåtgärder, däribland intelligenta transportsystem,

 3. utbyggd infrastruktur för alternativa bränslen (el, vätgas och naturgas),

 4. ett standardiserat laddningsgränssnitt för laddning av elfordon inom EU,

 5. ett europeiskt initiativ för gröna bilar inom Horisont 2020 för att främja investeringar i forskning och innovation.

 1. Förbättra marknadsvillkoren, t.ex. genom att

 1. stärka den inre marknaden för fordon genom ett förbättrat system för typgodkännanden, inklusive marknadsövervakning, för att undvika illojal konkurrens,

 2. samordna ekonomiska incitament för att främja rena bilar,

 3. konsekvent tillämpa principen om smart lagstiftning, inklusive en bedömning av konkurrenskraften för viktiga politiska initiativ för att uppskatta vilka specifika konsekvenser de får för bilindustrin.

 1. Hjälpa industrin att få tillgång till världsmarknaden genom att

 1. ingå balanserade handelsavtal och noggrant utvärdera de kumulativa effekterna av dessa handelsavtal samt främja och bibehålla bilaterala dialoger med större handelsparter i tredjeland, och

 2. intensifiera arbetet med internationell harmonisering av fordonsföreskrifter i syfte att uppnå ett internationellt typgodkännande för bilar och globala säkerhetskrav för eldrivna fordon och batterier.

 1. Främja investeringar i kompetens och utbildning för att spegla de strukturella förändringarna och föregripa sysselsättnings- och färdighetsbehov, till exempel genom att främja användningen av Europeiska socialfonden (ESF).

Nästa steg

Kommissionen och EU-länderna måste nu genomföra den politik vi enats om. Bilindustrins uppgift är att nå de nya ambitiösa mål som fastställts. För att övervaka denna process och fortsätta dialogen med berörda parter kommer det att inrättas en särskild process som kallas Cars 2020.

Bilindustrin i EU

Bilindustrin som helhet (biltillverkarna, underleverantörerna och eftermarknaden, inklusive tusentals små och medelstora företag) har stor strategisk betydelse för EU:s ekonomi. Den svarar för 12 miljoner direkta och indirekta jobb, 4 % av BNP och ett handelsöverskott på 90 miljarder euro (2011). Bilindustrin är den största privata investeraren i forskning och innovation och använder omkring 30 miljarder euro per år till detta.

Bakgrund

Åtgärdsplanen utgör det första konkreta bidraget till de nya politiska prioriteringarna som nyligen presenterades i meddelandet om industripolitiken. Den bygger på resultaten från högnivågruppen Cars 21, där sju kommissionärer samt EU-länderna och de viktigaste berörda parterna (inklusive företrädare för näringslivet och icke-statliga organisationer) var representerade. Cars 21-gruppen nylanserades under 2010 och antog sin slutrapport i juni 2012.

Se också MEMO/12/845 (strategin för bilindustrin 2020 och kommissionens åtgärder)

Mer information finns på webbplatsen för Cars 21

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar