Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. novembra 2012

CARS 2020 za močno, konkurenčno in trajnostno evropsko avtomobilsko industrijo

Avtomobilska industrija je ključna za blaginjo in ustvarjanje delovnih mest v Evropi, saj zaposluje 12 milijonov ljudi. Evropska unija mora ohraniti vrhunsko avtomobilsko industrijo, ki bo proizvedla največ energetsko učinkovitih in varnih vozil na svetu ter zagotavljala zaposlitev milijonom visokokvalificiranih delavcev. Za uresničitev tega cilja je Evropska komisija danes predstavila akcijski načrt CARS 2020, s katerim želi do leta 2020 okrepiti konkurenčnost in trajnost avtomobilske industrije.

Komisija se zavzema za okrepitev prizadevanja na področju inovacij z racionalizacijo raziskav in inovacij v okviru pobude za okolju prijazna vozila. Okrepila bo sodelovanje z Evropsko investicijsko banko, da se zagotovi financiranje inovacij in poenostavi dostop MSP do kreditiranja. Standardni vmesniki za polnjenje električnih vozil v EU bodo zagotovili potrebno regulativno varnost za njihov lažji prodor na trg, kar bo omogočilo proizvodnjo teh vozil v velikem obsegu.

Inovacije v avtomobilski industriji bo spodbujal tudi celovit sveženj ukrepov za zmanjšanje emisij CO2, onesnaževal in hrupa, spodbujanje izboljšav na področju varnosti v cestnem prometu ter razvijanje tehnološko naprednih inteligentnih prometnih sistemov.

Poleg tega Komisija predlaga tudi rešitve za pereče probleme avtomobilskega sektorja. V odziv na upad povpraševanja na evropskih avtomobilskih trgih in napovedi o zapiranju obratov Komisija novembra pripravlja srečanje proizvajalcev vozil in predstavnikov sindikatov, pred naslednjim sestankom Sveta za konkurenčnost pa tudi srečanje ministrov za industrijo. Na obeh srečanjih bodo pregledali ukrepe za usklajeno reševanje trenutne krize. Avtomobilska industrija je pomembna po vsej Evropi, zato je potreben odziv na evropski ravni, ki se bo osredotočil na presežno zmogljivost, družbene in tehnološke naložbe ter državno pomoč in ukrepe na strani povpraševanja. Sledila bo razprava na najvišji politični ravni.

Podpredsednik Evropske komisije in komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je povedal: „Evropa proizvaja najboljše avtomobile na svetu. Komisija želi, da bi bilo tako tudi v prihodnosti ter da bi se varnost in okoljska učinkovitost vozil še izboljšali. Zato danes predstavlja strategijo za evropsko avtomobilsko industrijo, prizadevala pa si bo tudi za sprejetje nujnih ukrepov za odpravo trenutnih težav v sektorju in usklajeno prestrukturiranje. Ta načrt za avtomobilsko industrijo je prvi rezultat strategije Komisije za novo industrijsko revolucijo, ki je bila predstavljena 10. oktobra. Avtomobilska industrija ima vse možnosti, da reši trenutne probleme, ostane konkurenčna, postane bolj trajnostna in ohrani proizvodno bazo v Evropi. Poleg tega ima multiplikacijski učinek na gospodarstvo, zato lahko močno spodbudi prizadevanja za ohranitev močne industrijske baze v Evropi. Z danes predstavljenim akcijskim načrtom bo deležna vse politične podpore.“

Globalizacija in nove tehnologije ponujajo priložnosti v vedno konkurenčnejšem sektorju

V prihajajočem desetletju bo po pričakovanjih število prodanih avtomobilov v razvijajočih se državah močno naraslo, kar ponuja nove priložnosti avtomobilski industriji EU, hkrati pa povečuje nujnost izboljšanja trajnosti ob zaostreni svetovni konkurenci.

Akcijski načrt vsebuje konkretne predloge za politične spodbude:

 1. Spodbujanje naložb v napredne tehnologije in inovacije za čista vozila, na primer s:

 1. celovitim svežnjem ukrepov za zmanjšanje emisij CO2, onesnaževal in hrupa,

 2. ukrepi za varnost v cestnem prometu, vključno z inteligentnimi prometnimi sistemi,

 3. vzpostavitvijo infrastrukture za alternativna goriva (elektrika, vodik in zemeljski plin),

 4. standardom EU za vmesnike za polnjenje električnih vozil,

 5. evropsko pobudo za okolju prijazna vozila v okviru programa Obzorje 2020 za spodbujanje naložb v raziskave in inovacije.

 1. Izboljšanje tržnih pogojev, na primer s:

 1. krepitvijo enotnega trga za vozila z izboljšanim sistemom homologacije, vključno z nadzorom trga, za odpravljanje nelojalne konkurence,

 2. racionalizacijo finančnih spodbud za čista vozila,

 3. dosledno uporabo načel pametne pravne ureditve, vključno s preverjanjem konkurenčnosti za pomembne politične pobude, da se oceni vpliv posameznih političnih pobud na avtomobilsko industrijo.

 1. Podpiranje industrije pri dostopu na svetovni trg s:

 1. sklenitvijo uravnoteženih trgovinskih sporazumov, natančno oceno njihovih skupnih učinkov ter spodbujanjem in nadaljevanjem dvostranskih pogovorov s pomembnimi tretjimi partnerskimi državami,

 2. okrepitvijo prizadevanj za mednarodno uskladitev predpisov o vozilih, da se vzpostavijo mednarodna homologacija vozil in varnostne zahteve na svetovni ravni za električna vozila in njihove akumulatorje.

 1. Spodbujanje naložb v spretnosti in usposabljanje za prilagoditev strukturnim spremembam ter predvidevanje potreb po zaposlovanju in spretnostih, na primer z uporabo sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS).

Naslednji koraki

Komisija in države članice morajo zdaj izvajati napovedane ukrepe. Vloga avtomobilske industrije bo izpolniti zastavljene ambiciozne cilje. Za spremljanje izvajanja in nadaljevanje dialoga z zainteresiranimi stranmi bo vzpostavljen poseben postopek – „CARS 2020“.

Evropska avtomobilska industrija v številkah

Avtomobilska industrija kot celota (proizvajalci vozil, prodajna veriga in poprodajni trg, vključno s tisočimi MSP) ima za evropsko gospodarstvo strateški pomen, saj neposredno ali posredno zagotavlja 12 milijonov delovnih mest, 4 % BDP in 90 milijard evrov trgovinskega presežka (podatki iz leta 2011). V tej industriji je zasebno vlaganje v raziskave in inovacije največje ter letno znaša približno 30 milijard evrov.

Ozadje

Akcijski načrt je prvi konkretni rezultat novih prednostnih nalog politike, predlaganih v nedavnem sporočilu o industrijski politiki. Temelji na rezultatih skupine na visoki ravni CARS21, v kateri je sodelovalo sedem komisarjev ter predstavniki držav članic in ključnih zainteresiranih strani (vključno s predstavniki industrije in nevladnih organizacij). Skupina je bila ponovno vzpostavljena leta 2010 in je končno poročilo sprejela junija 2012.

Glej tudi MEMO/12/845 (več informacij o viziji za avtomobilsko industrijo leta 2020 in napovedanih ukrepih Komisije)

Več informacij na spletišču CARS 21

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar