Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 november 2012

CARS 2020: voor een sterke, competitieve en duurzame Europese auto-industrie

De auto-industrie is met 12 miljoen directe en indirecte banen vitaal voor de Europese welvaart en het scheppen van werkgelegenheid in Europa. De EU moet een auto-industrie van wereldklasse houden, die wereldwijd de meest energie-efficiënte en veiligste voertuigen produceert en die miljoenen mensen hoogopgeleide banen biedt. Hiervoor stelt de Europese Commissie vandaag het CARS 2020-actieplan voor met als doel het concurrentievermogen en de duurzaamheid van deze industrie tegen 2020 te versterken.

De Commissie stelt een enorme vernieuwende stimulans voor door onderzoek en innovatie in het Europees initiatief voor groene voertuigen te stroomlijnen. Er zal worden samengewerkt met de Europese Investeringsbank om de innovatiestimulans te financieren en om de toegang tot krediet makkelijker te maken voor kleine of middelgrote ondernemingen. Een standaardoplaadinterface voor de EU zal zorgen voor de nodige zekerheid wat regelgeving betreft om de productie op grote schaal van elektrische auto's makkelijker te laten doorbreken.

Innovatie in de auto-industrie zal ook worden gestimuleerd door middel van een breed pakket van maatregelen om de emissie van CO2, verontreinigende stoffen en geluid te verminderen, om verbeteringen van de verkeersveiligheid aan te moedigen en om technologisch geavanceerde intelligente vervoerssystemen (ITS) te ontwikkelen.

Parallel stelt de Commissie ook voor om de dringende problemen in de auto-industrie aan te pakken. Als reactie op een terugval van de vraag op de Europese automarkten en aankondigingen van fabriekssluitingen zal de Commissie in november autoproducenten en vakbondsvertegenwoordigers samenbrengen, alsook de ministers van Industrie voorafgaand aan de volgende Raad Concurrrentievermogen voor een gecoördineerde evaluatie van de maatregelen ter bestrijding van de huidige crisis. De auto-industrie is in heel Europa belangrijk en een Europese reactie is nodig. Deze reactie moet vooral gericht zijn op de aanpak van overcapaciteit, sociale en technologische investering en staatssteun en maatregelen aan de vraagzijde, gevolgd door overleg op het politieke niveau.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Europa produceert de beste auto's ter wereld. De Commissie wil dat zij aan de leiding blijft en zelfs verder uitloopt wat veiligheid en milieuprestaties betreft. Vandaag stelt de Commissie daarom een strategie voor de auto-industrie van de EU voor en zij zal ook dringende actie ondernemen om de huidige problemen en herstructurering van deze sector gecoördineerd aan te pakken. Dit autoplan is het eerste resultaat van de strategie van de Commissie voor een nieuwe industriële revolutie, die op 10 oktober jongstleden is voorgesteld. De auto-industrie heeft alle kwaliteiten om de huidige problemen op te lossen, competitief te blijven, duurzamer te worden en haar productiesector in Europa te behouden. Door het multiplicatoreffect dat zij heeft op de economie, moet de auto-industrie bovendien voor een sterke impuls zorgen om de sterke industriële basis in Europa te behouden. Dit actieplan zal de auto-industrie alle mogelijke politieke steun geven."

Globalisering en nieuwe technologieën bieden kansen in een steeds competitievere sector

In de komende tien jaar zal het aantal verkochte auto's in opkomende landen waarschijnlijk enorm toenemen, wat kansen biedt voor de auto-industrie van de EU, maar dit zal gepaard gaan met veel druk om de duurzaamheid te verbeteren en de groeiende globale concurrentie het hoofd te bieden.

Het actieplan bestaat uit concrete voorstellen voor beleidsinitiatieven om:

 1. Investeringen aan te moedigen in geavanceerde technologieën en innovatie voor schone voertuigen, bijvoorbeeld door:

 1. een breed pakket van maatregelen om de emissie van CO2, verontreinigende stoffen en geluid te verminderen;

 2. maatregelen voor verkeersveiligheid na te streven, waaronder intelligente vervoerssystemen;

 3. infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (elektriciteit, waterstof en aardgas) te ontwikkelen;

 4. een EU-norm voor de oplaadinterface van elektrische voertuigen;

 5. een Europees initiatief voor groene voertuigen in het kader van Horizon 2020 om investeringen in onderzoek en innovatie aan te moedigen.

 1. Marktvoorwaarden te verbeteren, bijvoorbeeld door:

 1. de interne markt voor voertuigen te versterken door middel van een verbeterd typegoedkeuringssysteem, met onder meer markttoezicht, om oneerlijke concurrentie te vermijden;

 2. de financiële stimuli voor milieuvriendelijke voertuigen te stroomlijnen;

 3. de beginselen van slimme regelgeving consequent toe te passen, met onder meer het uitvoeren van de concurrentievermogenstest bij belangrijke beleidsinitiatieven om de specifieke impact van die beleidsinitiatieven op de auto-industrie in te schatten.

 1. De industrie te steunen bij de toegang tot de wereldmarkt door:

 1. evenwichtige handelsovereenkomsten af te sluiten, de cumulatieve impact van deze handelsovereenkomsten zorgvuldig te evalueren en de bilaterale dialogen met belangrijke derde partnerlanden aan te moedigen en voort te zetten, en

 2. de inzet te vergroten voor de internationale harmonisering van voertuigreglementen met als uiteindelijk doel te zorgen voor een internationale autotypegoedkeuring en wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen en hun batterijen.

 1. Investering in vaardigheden en opleiding bij structurele verandering te bevorderen en op werkgelegenheids- en vaardigheidsbehoeften te anticiperen, bijvoorbeeld door het gebruik van het Europees Sociaal Fonds (ESF) hiervoor aan te moedigen.

De volgende stappen

De Commissie en de lidstaten moeten nu het aangekondigde beleid uitvoeren. De auto-industrie heeft als rol deze nieuwe ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Om toezicht te houden op dit proces en de dialoog met de belanghebbenden voort te zetten, wordt hiervoor een proces opgericht met de naam "CARS 2020".

Cijfers van de auto-industrie in Europa

De auto-industrie als geheel (autofabrikanten, toeleveringsketen en vervangingsmarkt, waaronder duizenden kleine en middelgrote ondernemingen) is van strategisch belang voor de Europese economie: zij staat voor 12 miljoen directe en indirecte banen, 4 % van het bbp en een overschot op de handelsbalans van 90 miljard euro (in 2011). Deze industrie is met 30 miljard euro aan jaarlijkse uitgaven de grootste particuliere investeerder in onderzoek en innovatie.

Achtergrond

Het actieplan is het eerste concrete resultaat van de nieuwe beleidsprioriteiten die zijn voorgesteld in de recente mededeling over het industriebeleid. Het bouwt voort op de conclusie van de CARS 21-Groep op hoog niveau, waarin zeven commissarissen, de lidstaten en belangrijke betrokkenen (onder andere vertegenwoordigers uit de sector en ngo's) waren vertegenwoordigd. De CARS 21-Groep, die in 2010 opnieuw gelanceerd werd, presenteerde haar eindverslag in juni 2012.

Zie ook MEMO/12/845 (Meer informatie over de visie voor de auto-industrie in 2020 en de door de Commissie aangekondigde acties)

Meer informatie over de CARS 21-website

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52

Sara Tironi (+32 2 299 04 03


Side Bar