Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 8. novembrī

CARS 2020 — spēcīgai, konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei

Autobūves nozarē un ar to saistītajās nozarēs ir 12 miljoni nodarbināto, un tai ir būtiska nozīme Eiropas labklājības nodrošināšanai un darba vietu radīšanai. Eiropas Savienībā ir jābūt pasaules līmeņa autobūves nozarei, kas ražo pasaulē energoefektīvākos un drošākos transportlīdzekļus un nodrošina augsti kvalificētas darba vietas miljoniem iedzīvotāju. Lai to panāktu, Eiropas Komisija šodien iesniedza rīcības plānu “CARS 2020”, kura mērķis ir līdz 2020. gadam nostiprināt šīs nozares konkurētspēju un ilgtspēju.

Komisija ierosina dot spēcīgu impulsu inovācijai, saskaņā ar Eiropas “Zaļo automobiļu” iniciatīvu racionalizējot pētniecību un inovāciju. Lai finansiāli atbalstītu inovāciju un atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi aizdevumiem, tiks pastiprināta sadarbība ar Eiropas Investīciju banku. ES standartizētā uzlādes saskarne nodrošinās tiesisko noteiktību, kas vajadzīga, lai atvieglotu elektromobiļu ražošanu lielā apjomā.

Inovācijas autobūves nozarē tiks arī sekmētas, veicot visaptverošu pasākumu kopumu CO2, piesārņojuma un trokšņu samazināšanai, ceļu satiksmes drošības uzlabošanai un tehnoloģiski progresīvu intelektisko transporta sistēmu (ITS) izstrādei.

Turklāt Komisija ierosina risināt pašreizējās problēmas autobūves nozarē. Reaģējot uz sarūkošo pieprasījumu Eiropas automobiļu tirgos un paziņojumiem par rūpnīcu slēgšanu, Komisija novembrī pirms nākamās Konkurētspējas padomes sapulcēs automobiļu ražotājus, arodbiedrību pārstāvjus un ministrus, kuru pārziņā rūpniecības jautājumi, lai pārskatītu pasākumus pašreizējās krīzes saskaņotai pārvarēšanai. Autobūves nozare ir nozīmīga visā Eiropā, tādēļ ir nepieciešami risinājumi Eiropas līmenī. Galvenajai uzmanībai jābūt pievērstai pārprodukcijas jautājuma risināšanai, sociāliem un tehnoloģiskiem ieguldījumiem, valsts atbalstam un pasākumiem attiecībā uz pieprasījumu. Pēc tam notiks apspriedes visaugstākajā politiskajā līmenī.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgais Komisijas loceklis Antonio Tajāni sacīja: “Eiropā ražo labākos automobiļus pasaulē. Komisija vēlas, lai Eiropa būtu vadošajā pozīcijā arī turpmāk un pastiprinātu to, uzlabojot drošības un ekoloģijas rādītājus. Tādēļ šodien Komisija iepazīstina ar ES autobūves nozares stratēģiju un arī steidzami rīkosies, lai risinātu šīs nozares pašreizējās grūtības un veiktu saskaņotu pārstrukturēšanu. Šis plāns autobūves jomā ir pirmais 10. oktobrī publiskotās Komisijas jaunās rūpnieciskās revolūcijas stratēģijas rezultāts. Autobūves nozarei ir visas vajadzīgās priekšrocības, lai pārvarētu pašreizējās problēmas, saglabātu konkurētspēju, uzlabotu ilgtspēju un saglabātu savu ražošanas bāzi Eiropā. Turklāt, ņemot vērā to, ka autobūves nozarei ekonomikā ir daudzkāršotāja efekts, tai būtu jādod spēcīgs stimuls spēcīgas rūpnieciskās bāzes saglabāšanai Eiropā. Šis rīcības plāns sniegs autobūves nozarei pēc iespējas lielāku politisko atbalstu.”

Globalizācija un jaunās tehnoloģijas paver iespējas nozarē, kurā valda arvien spēcīgāka konkurence

Visticamāk, nākamajā desmitgadē ievērojami palielināsies jaunietekmes valstīs pārdoto automobiļu skaits, kas pavērs iespējas ES autobūves nozarei, taču radīs vajadzību uzlabot ilgtspēju un spēju darboties pieaugošas globālās konkurences apstākļos.

Rīcības plānā ir konkrēti priekšlikumi politikas iniciatīvām, kuru mērķi ir šādi.

 1. Veicināt ieguldījumus progresīvās tehnoloģijās un inovācijās ekoloģiski tīriem transportlīdzekļiem, ko var panākt, piemēram,

 1. veicot visaptverošu pasākumu kopumu CO2, piesārņojuma un trokšņu mazināšanai;

 2. īstenojot ceļu satiksmes drošības pasākumus, tostarp ieviešot intelektiskās transporta sistēmas;

 3. izbūvējot infrastruktūru, kas paredzēta alternatīvajai degvielai (elektrībai, ūdeņradim un dabasgāzei);

 4. ieviešot ES standartu uzlādes saskarnei elektriskajiem transportlīdzekļiem;

 5. īstenojot Eiropas “Zaļo automobiļu” iniciatīvu saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai veicinātu ieguldījumus pētniecībā un inovācijā.

 1. Uzlabot tirgus apstākļus, piemēram,

 1. ar uzlabotas tipa apstiprinājuma sistēmas palīdzību stiprinot vienotu transportlīdzekļu tirgu, tostarp tirgus uzraudzību, lai novērstu negodīgu konkurenci;

 2. racionalizējot finansiālos stimulus ekoloģiski tīriem transportlīdzekļiem;

 3. konsekventi piemērojot lietpratīga regulējuma principus, tostarp “konkurētspējas pārbaudi”, attiecībā uz nozīmīgākajām politikas iniciatīvām, lai novērtētu svarīgāko politikas iniciatīvu konkrēto ietekmi uz autobūves nozari.

 1. Atbalstīt nozares piekļuvi pasaules tirgum,

 1. slēdzot līdzsvarotus tirdzniecības nolīgumus, rūpīgi novērtējot šo nolīgumu kopējo ietekmi un sekmējot un turpinot divpusējus dialogus ar nozīmīgākajām trešām partnervalstīm, un

 2. pastiprināti pievēršoties starptautiskai noteikumu saskaņošanai attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuras galvenais mērķis ir panākt starptautisku automobiļu tipa apstiprinājumu un pasaules mēroga drošības prasības elektriskajiem transportlīdzekļiem un to akumulatoriem.

 1. Veicināt ieguldījumus prasmēs un apmācībā, lai atbalstītu strukturālas pārmaiņas un prognozētu nodarbinātības un prasmju pieprasījumu, piemēram, veicinot Eiropas Sociālā fonda (ESF) izmantošanu šajā nolūkā.

Turpmākā rīcība

Komisijai un dalībvalstīm ir jāīsteno iecerētie politiskie pasākumi. Autobūves nozares uzdevums ir sasniegt nospraustos vērienīgos mērķus. Lai uzraudzītu šo procesu un turpinātu dialogu ar ieinteresētajām personām, tiks ieviests īpaši šim nolūkam paredzētais rīcības plāns “CARS 2020”.

Autobūves nozares rādītāji Eiropā

Autobūves nozare kopumā (automobiļu ražotāji, piegādes ķēde un pakārtotais tirgus, tostarp tūkstoši mazo un vidējo uzņēmumu) Eiropas ekonomikā ir stratēģiski ļoti nozīmīga, un to raksturo šādi rādītāji: 12 miljoni tiešu un netiešu darba vietu, 4 % IKP un tirdzniecības bilances pārpalikums 90 miljardu eiro apmērā (2011. gadā). Šī nozare ir lielākais privātais ieguldītājs pētniecībā un inovācijā (aptuveni 30 miljardi eiro gadā).

Vispārīga informācija

Rīcības plāns ir pirmais konkrētais panākums saistībā ar jaunajām politikas prioritātēm, kas ierosinātas nesen sagatavotajā paziņojumā par rūpniecības politiku. Tas balstās uz rezultātiem, ko panāca augsta līmeņa grupa CARS 21, kurā bija pārstāvēti septiņi komisāri, dalībvalstis un galvenās ieinteresētās personas (tostarp nozares pārstāvji un nevalstiskas organizācijas). Grupa CARS 21 atsāka darbu 2010. gadā un 2012. gada jūnijā sagatavoja nobeiguma ziņojumu.

Sk. arī MEMO/12/845 (vairāk informācijas par redzējumu saistībā ar autobūves nozari 2020. gadā un Komisijas iecerētajām darbībām).

Vairāk informācijas CARS 21 tīmekļa vietnē.

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar