Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8.11.2012

CARS 2020 – Vahvan, kilpailukykyisen ja kestävän eurooppalaisen autoteollisuuden puolesta

Autoteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti kaikkiaan 12 miljoonaa ihmistä, ja sen vuoksi se on Euroopalle hyvinvoinnin ja työpaikkojen luomisen kannalta olennainen ala. EU:lla täytyy jatkossakin olla maailmanluokan autoteollisuus, joka valmistaa globaalisti kaikkein energiatehokkaimpia ja turvallisimpia ajoneuvoja ja tarjoaa työpaikan miljoonille erittäin ammattitaitoisille ihmisille. Jotta tähän päästäisiin, Euroopan komissio on tänään esittänyt CARS 2020 ‑toimintasuunnitelman, jolla halutaan tehostaa alan kilpailukykyä ja kestävyyttä vuoden 2020 lähestyessä.

Komissio ehdottaa innovoinnin laajamittaista vahvistamista sujuvoittamalla tutkimusta ja innovointia vähäpäästöisiä autoja koskevan eurooppalaisen aloitteen puitteissa. Innovoinnin tukemisen rahoittamiseksi ja pk-yritysten luotonsaannin helpottamiseksi tehostetaan yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa. EU:n laajuisesti standardoitu latausliitäntä tarjoaa sääntelyvarmuuden, joka helpottaa sähköajoneuvojen valmistamisen laajamittaista lisäämistä.

Autoteollisuuden innovointia edistetään myös kattavalla toimenpidepaketilla, jolla pyritään vähentämään hiilidioksidi-, epäpuhtaus- ja melupäästöjä, parantamaan liikenneturvallisuutta ja kehittämään teknologisesti edistyksellisiä älykkäitä liikennejärjestelmiä.

Komissio ehdottaa samalla myös toimenpiteitä, joilla paneudutaan alan välittömiin ongelmiin. Kysyntä Euroopan automarkkinoilla on supistunut ja tehtaita ollaan lopettamassa, minkä vuoksi komissio kutsuu marraskuussa kokoon autonvalmistajat ja ammattiliittojen edustajat ja seuraavan kilpailukykyneuvoston edellä teollisuusministerit. Tarkoituksena on tarkastella toimenpiteitä, joilla nykyiseen kriisiin voidaan vastata koordinoidusti. Autoteollisuus on tärkeä toimiala koko Euroopassa, joten ratkaisukin on löydettävä Euroopan tasolla. Keskipisteeseen olisi nostettava ylikapasiteetti, sosiaaliset ja teknologiset investoinnit samoin kuin valtiontuki ja kysyntäpuolen toimenpiteet, joista sitten keskustellaan korkeimmalla poliittisella tasolla.

Euroopassa valmistetaan maailman parhaat autot”, kehuu teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Komissio haluaa, että tämä johtoasema säilyy ja että turvallisuudessa ja ympäristönsuojelussa edetään vieläkin pitemmälle”, Tajani jatkaa. Siksi komissio esittää nyt EU:n autoteollisuudelle strategian ja ryhtyy ripeästi toimiin, joilla pyritään puuttumaan alan nykyisiin ongelmiin ja rakennemuutokseen koordinoidulla tavalla. ”Autoteollisuusalaa koskeva suunnitelma on ensimmäinen tulos uuden teollisen vallankumouksen strategiasta, jonka komissio esitti 10. lokakuuta”, Tajani kertoo. Hän muistuttaa, että autoteollisuudella on kaikki tarvittava nykyisten ongelmien ratkaisemiseen, kilpailukyvyn ylläpitämiseen, kestävyyden parantamiseen ja tuotannon säilyttämiseen Euroopassa. ”Sitä paitsi alalla on taloudessa kerrannaisvaikutuksia, joten sen pitäisi antaa voimakkaasti tukea sille, että teollisuus pysyy Euroopassa vahvana”, Tajani tähdentää. ”Tänään esitetty toimintasuunnitelma antaa autoteollisuudelle kaiken mahdollisen poliittisen tuen.”

Globalisaatio ja uusi teknologia tarjoavat mahdollisuuksia kovenevan kilpailun alalla

Automyynnin odotetaan tulevana vuosikymmenenä kasvavan selvästi nousevan talouden maissa. Se tarjoaa EU:n autoteollisuudelle mahdollisuuksia mutta luo myös paineita kestävyyden parantamiseen globaalin kilpailun lisääntyessä.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan konkreettisia toimia, joilla pyritään seuraaviin:

 1. Edistetään investointeja kehittyneeseen teknologiaan ja vähäpäästöisiin ajoneuvoihin liittyvään innovointiin esimerkiksi seuraavilla:

 1. kattava toimenpidepaketti, jolla pyritään vähentämään hiilidioksidi-, epäpuhtaus- ja melupäästöjä

 2. liikenneturvallisuustoimenpiteet, myös älykkäät liikennejärjestelmät

 3. vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja voimanlähteisiin (sähkö, vety ja kaasu) liittyvän infrastruktuurin käyttöönotto

 4. EU:n laajuinen standardi sähköajoneuvojen latausliitännälle

 5. Horisontti 2020 ‑puiteohjelmaan liittyvä vähäpäästöisiä autoja koskeva eurooppalainen aloite, jolla edistetään tutkimus- ja innovaatioinvestointeja.

 1. Parannetaan markkinaolosuhteita esimerkiksi seuraavilla:

 1. vahvistetaan ajoneuvojen sisämarkkinoita parantamalla tyyppihyväksyntäjärjestelmää ja myös markkinavalvontaa epäreilun kilpailun torjumiseksi

 2. järkeistetään vähäpäästöisiin ajoneuvoihin kohdistettuja taloudellisia kannustimia

 3. sovelletaan johdonmukaisesti järkevän sääntelyn periaatteita, mukaan luettuna merkittävien poliittisten aloitteiden arviointi kilpailukyvyn kannalta, jotta voidaan arvioida niiden nimenomaista vaikutusta autoteollisuuteen.

 1. Tuetaan yritysten pääsyä maailmanmarkkinoille seuraavin toimin:

 1. tehdään tasapainotettuja kauppasopimuksia, arvioidaan huolellisesti niiden kokonaisvaikutukset ja edistetään ja jatketaan kahdenvälisiä keskusteluja keskeisten kolmansien maiden kumppanien kanssa

 2. tehostetaan toimia ajoneuvoja koskevien määräysten kansainväliseksi yhdenmukaistamiseksi pyrkien viime kädessä siihen, että sähköajoneuvoja ja niiden akkuja varten saadaan aikaan kansainvälinen tyyppihyväksyntä ja globaalit turvallisuusvaatimukset.

 1. Edistetään taitoihin ja koulutukseen liittyviä investointeja, joita toteutetaan rakennemuutoksen yhteydessä ja joilla ennakoidaan työvoima- ja taitotarpeita. Tätä varten voidaan esimerkiksi edistää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) käyttöä tähän tarkoitukseen.

Seuraavat vaiheet

Komission ja jäsenvaltioiden on seuraavaksi pantava ilmoitetut toimenpiteet täytäntöön. Autoteollisuuden on puolestaan pyrittävä toteuttamaan nyt vahvistetut uudet pitkälle tähtäävät tavoitteet. Tämän seuraamiseksi ja vuoropuhelun jatkamiseksi sidosryhmien kanssa perustetaan erityinen CARS 2020 ‑prosessi.

Numerotietoja Euroopan autoteollisuudesta

Autoteollisuudella on kokonaisuutena (ajoneuvonvalmistajat, toimitusketju ja jälkimarkkinat – mukana tuhansia pk-yrityksiä) strategista merkitystä Euroopan taloudelle: ala työllistää suoraan ja välillisesti 12 miljoonaa ihmistä, ja sen osuus BKT:stä on 4 prosenttia ja kaupan ylijäämä 90 miljardia euroa (vuonna 2011). Ala investoi tutkimukseen ja innovointiin vuosittain noin 30 miljardia euroa, mikä tekee siitä suurimman tällaisia investointeja tekevän yksityisen sijoittajan.

Tausta

Toimintasuunnitelma on ensimmäinen konkreettinen tulos niistä uusista prioriteettitoimintalinjoista, joita ehdotettiin teollisuuspolitiikasta hiljattain annetussa tiedonannossa. Toimintasuunnitelmassa hyödynnetään korkean tason CARS 21 ‑työryhmän työn tuloksia. Työryhmässä on ollut mukana seitsemän komissaaria sekä jäsenvaltioiden ja keskeisten sidosryhmien (mukaan luettuna teollisuuden ja valtiosta riippumattomien organisaatioiden) edustajia. CARS 21 ‑työryhmä aloitti työnsä uudelleen vuonna 2010 ja antoi loppuraporttinsa kesäkuussa 2012.

Ks. myös MEMO/12/845 (Lisätietoja vuoden 2020 autoteollisuutta koskevasta visiosta ja komission ilmoittamista toimenpiteistä)

Lisää tietoa CARS 21 -verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar