Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. november 2012

CARS 2020: tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku Euroopa autotööstuse nimel

Autotööstus pakub tööd 12 miljonile inimesele ja on seetõttu Euroopa õitsengu ja töökohtade loomise jaoks määrava tähtsusega. Euroopa Liidus peab säilima tippklassi autotööstus, kus toodetakse maailma kõige energiasäästlikumaid ja ohutumaid sõidukeid ja pakutakse miljonitele inimestele kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Selle saavutamiseks esitas Euroopa Komisjon täna CARS 2020 tegevuskava, mille eesmärk on tõhustada aastaks 2020 autotööstuse konkurentsivõimet ja suurendada tema jätkusuutlikkust.

Komisjon teeb ettepaneku anda innovatsioonile kõvasti hoogu juurde teadusuuringute ja innovatsiooni optimeerimisega Euroopa keskkonnahoidlike autode algatuse raames. Tõhustatakse koostööd Euroopa Investeerimispangaga, et rahastada innovatsiooni toetamist ja hõlbustada VKEde juurdepääsu laenudele. Kogu ELis kasutatav standardne laadimisliides pakub õiguskindlust, mida on vaja elektriautode ulatusliku tootmise hõlbustamiseks.

Lisaks edendatakse autööstuse innovatsiooni laiaulatusliku meetmepaketiga, et vähendada CO2 heitkoguseid, saasteainete ja müra heiteid, parandada liiklusohutust ja luua tipptehnoloogilised ja intelligentsed transpordisüsteemid.

Komisjon teeb ühtlasi ettepaneku lahendada autotööstuse ees seisvad pakilised probleemid. Kuna Euroopa autoturgudel väheneb nõudlus ja teatatakse tehaste sulgemisest, kutsub komisjon novembrikuus kokku autotootjate ja ametiühingute esindajad. Enne konkurentsivõime nõukogu järgmist istungit kutsutakse kokku ka tööstusministrid, et vaadata läbi meetmed, mille abil oleks võimalik praegust kriisi kooskõlastatult ohjata. Autotööstus on tähtis valdkond kogu Euroopas ja seetõttu on vaja leida kogu Euroopa huve arvestav lahendus. Siin tuleks keskenduda sellistele teemadele nagu liigne tootmisvõimsus ja sotsiaalsed ja tehnoloogilised investeeringud ning samuti riigiabi ja nõudlusega seotud meetmed. Kavas on arutelud kõrgeimal poliitilisel tasandil.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „Maailma parimad autod on toodetud Euroopas. Komisjon soovib, et Euroopa juhtpositsioon säiliks ja meie autod oleksid veelgi ohutumad ja keskkonnasõbralikumad. Seega esitab komisjon täna ELi autotööstuse strateegia ja kavatseb rakendada kiireloomulisi meetmeid, et kooskõlastatult lahendada selles valdkonnas praegu esinevaid ja restruktureerimisega seotud probleeme. See autotööstuse tegevuskava on komisjoni 10. oktoobril esitatud uue tööstusrevolutsiooni strateegia esimene konkreetne tulemus. Autotööstusel on olemas kõik vahendid, et lahendada praegused probleemid, jääda konkurentsivõimeliseks, parandada jätkusuutlikkust ja säilitada oma tootmisbaas Euroopas. Ja see pole veel kõik: kuna autotööstuses toimuv mõjutab kogu majandust, siis peaks see andma hoogsa tõuke tugeva tootmisbaasi säilitamiseks Euroopas. Täna esitatud tegevuskavaga pakume autotööstusele igakülgset poliitilist toetust.″

Globaliseerumine ja uued tehnoloogiad pakuvad võimalusi üha konkurentsitihedamas valdkonnas

On tõenäoline, et saabuval kümnendil suureneb automüük areneva majandusega riikides märkimisväärselt. See pakub ELi autotööstusele uusi võimalusi, ent toob samas kaasa suurema surve parandada jätkusuutlikkust ja tulla toime üha suureneva ülemaailmse konkurentsiga.

Tegevuskavas esitatakse konkreetsed ettepanekud poliitilisteks algatusteks, mille eesmärk on:

 1. Toetada investeeringuid keskkonnahoidlike sõidukitega seotud kõrgtehnoloogiasse ja innovatsiooni, näiteks järgmiste meetmete abil:

 1. Laiaulatuslik meetmepakett CO2, saasteainete ja müra heidete vähendamiseks.

 2. Liiklusohutuse meetmed, sealhulgas intelligentsed transpordisüsteemid.

 3. Alternatiivkütuste (elekter, vesinik ja maagaas) infrastruktuuri kasutuselevõtmine.

 4. Kogu ELis kehtiv elektrisõidukite laadimisliidese standard.

 5. Programmi „Horisont 2020” raames tehtud Euroopa keskkonnahoidlike autode algatus teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavate investeeringute toetamiseks.

 1. Parandada turutingimusi, näiteks järgmiste meetmete abil:

 1. Sõidukite siseturu tugevdamine täiustatud tüübikinnituse süsteemi ja turujärelevalve abil, et vältida kõlvatut konkurentsi.

 2. Rahaliste stiimulite ühtlustamine keskkonnahoidlike sõidukite puhul.

 3. Aruka reguleerimise põhimõtete järjepidev kohaldamine, sealhulgas konkurentsivõime tagamise kontrolli rakendamine suuremate poliitiliste algatuste puhul, et hinnata nende algatuste konkreetset mõju autotööstusele.

 1. Soodustada tööstuse juurdepääsu ülemaailmsele turule järgmiste meetmete abil:

 1. Tasakaalustatud kaubanduslepingute sõlmimine, nende lepingute kumulatiivsete mõjude hoolikas hindamine ning samuti suuremate kolmandate riikide partneritega peetavate kahepoolsete dialoogide edendamine ja jätkamine.

 2. Sõidukeid käsitlevate eeskirjade rahvusvahelise ühtlustamise alase töö intensiivistamine, mille lõppeesmärk on elektriautode ja nende toiteallikate rahvusvaheline tüübikinnitus ja ülemaailmsed ohutusnõuded.

 1. Toetada investeerimist tööoskustesse ja koolitusse, pidades silmas struktuurimuutusi ja tööhõive ja –oskustega seotud vajadusi, näiteks võib sellel eesmärgil julgustada kasutama Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid.

Järgmised sammud

Komisjon ja liikmesriigid peavad väljakuulutatud meetmed nüüd ellu viima. Autotööstus peab täitma uued ambitsioonikad eesmärgid. Konkreetselt selle protsessi kontrollimiseks ja sidusrühmadega peetava dialoogi jätkamiseks võetakse kasutusele protsess “CARS 2020”.

Arve Euroopa autotööstuse kohta

Autotööstusel (autotootjatel, tarneahelal ja järelturul, sealhulgas tuhandetel VKEdel) on strateegilise tähtsusega roll Euroopa majanduses. Autööstus pakub otseselt ja kaudselt tööd 12 miljonile inimesele, moodustab 4% SKP-st ja tema kaubandusbilansi ülejääk on 90 miljardit eurot (2011. aasta andmed). Autotööstus on teadusuuringute ja innovatsiooni suurim eraõiguslik rahastaja, kulutades selleks ligikaudu 30 miljardit eurot aastas.

Taust

Kõnealune tegevuskava kujutab endast komisjoni poolt hiljuti avaldatud tööstuspoliitikat käsitlevas teatises esitatud uute poliitiliste prioriteetide esimest konkreetset tulemust. Kavas tuginetakse kõrgetasemelises rühmas CARS 21 tehtud töö tulemustele. Töörühmas osalevad lisaks seitsmele volinikule veel liikmesriikide ja peamiste sidusrühmade (sealhulgas tööstussektori ja MTÜde) esindajad. 2010. aastal taaskäivitatud töörühm CARS 21 võttis oma lõpparuande vastu 2012. aasta juunis.

Vt ka MEMO/12/845 (Üksikasjalikum teave autotööstuse tulevikuvõimaluste kohta aastal 2020 ja komisjoni poolt kavandatavate meetmete kohta)

Üksikasjalikum teave on esitatud CARS 21 veebisaidil

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar