Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2012

CARS 2020: Για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η αυτοκινητοβιομηχανία, με 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον κλάδο της, είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία της Ευρώπης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει μια παγκόσμιου κύρους αυτοκινητοβιομηχανία, που να παράγει τα ενεργειακά αποδοτικότερα και ασφαλέστερα οχήματα παγκοσμίως και να προσφέρει θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε εκατομμύρια εργαζομένους. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα το σχέδιο δράσης CARS 2020, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της αυτοκινητοβιομηχανία με ορίζοντα το 2020.

Η Επιτροπή προτείνει μια μαζική καινοτόμο ώθηση μέσω του εξορθολογισμού της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για «πράσινα» οχήματα. Θα ενισχυθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια ώθηση της καινοτομίας και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις. Μια πρότυπη ενωσιακή διεπαφή επαναφόρτισης θα παράσχει την κανονιστική ασφάλεια που απαιτείται για την εξασφάλιση της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ευρεία κλίμακα.

Η καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία θα τονωθεί επίσης χάρη σε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2, των εκπομπών ρύπων και των εκπομπών θορύβου, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει επίσης την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων του κλάδου. Σε απάντηση στη μείωση της ζήτησης στις ευρωπαϊκές αγορές αυτοκινήτων και στις ανακοινώσεις παύσης λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων, η Επιτροπή θα φέρει τον Νοέμβριο σε επαφή τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους εκπροσώπους των συνδικάτων μαζί με τους υπουργών Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του προσεχούς Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, για να εξετάσουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης με συντονισμένο τρόπο. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι σημαντική σε ολόκληρη την Ευρώπη, και απαιτείται μια ευρωπαϊκή απάντηση. Η απάντηση αυτή Θα πρέπει να δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, στις κοινωνικές και τεχνολογικές επενδύσεις, καθώς και στις κρατικές ενισχύσεις και τα μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, θα ακολουθήσει δε συζήτηση στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Η Ευρώπη παράγει τα καλύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Η Επιτροπή επιθυμεί να διατηρηθεί ο ηγετικός αυτός ρόλος και να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια στρατηγική για την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ και θα αναλάβει επίσης επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των τρεχόντων προβλημάτων του κλάδου και για την αναδιάρθρωση με συντονισμένο τρόπο. Το σχέδιο αυτό για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο πρώτος καρπός της στρατηγικής της Επιτροπής για μια νέα βιομηχανική επανάσταση, που παρουσιάστηκε στις 10 Οκτωβρίου. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να υπερνικήσει τα σημερινά προβλήματα, να παραμείνει ανταγωνιστική, να καταστεί πιο βιώσιμη και να διατηρήσει την κατασκευαστική βάση της στην Ευρώπη. Επιπλέον, λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που έχει στην οικονομία, η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να παράσχει ισχυρή ώθηση για να διατηρηθεί μια γερή βιομηχανική βάση στην Ευρώπη. Το σημερινό σχέδιο δράσης θα δώσει στην αυτοκινητοβιομηχανία κάθε δυνατή πολιτική υποστήριξη.»

Η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν ευκαιρίες σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό κλάδο

Είναι πιθανό να σημειωθεί μεγάλη αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που θα πωλούνται στις αναδυόμενες χώρες την ερχόμενη δεκαετία, πράγμα που θα προσφέρει ευκαιρίες στην αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ, αλλά με μεγάλη πίεση για βελτίωση της βιωσιμότητας και για την αντιμετώπιση της αύξησης του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για πρωτοβουλίες πολιτικής, έτσι ώστε:

 1. να προωθηθούν οι επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες και η καινοτομία για «καθαρά» οχήματα, π.χ. μέσω:

 1. μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών CO2, ρύπων και θορύβου

 2. της εφαρμογής μέτρων οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των «ευφυών» συστημάτων μεταφορών

 3. της ανάπτυξης υποδομής για εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρική ενέργεια, του υδρογόνου και φυσικού αερίου)

 4. μιας πρότυπης ενωσιακής διεπαφής επαναφόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα

 5. μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για «πράσινα» οχήματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020» για την προώθηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία·

 1. να βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς, π.χ. μέσω:

 1. της ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς για τα οχήματα με τη βοήθεια ενός βελτιωμένου συστήματος έγκρισης τύπου, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της αγοράς, με σκοπό την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού

 2. του εξορθολογισμού των δημοσιονομικών κινήτρων για καθαρά οχήματα

 3. της συνεπούς εφαρμογής των αρχών της «έξυπνης νομοθεσίας», συμπεριλαμβανομένης της «θωράκισης της ανταγωνιστικότητας» για τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες πολιτικής με σκοπό την εκτίμηση του συγκεκριμένου αντικτύπου των μείζονος σημασίας πρωτοβουλιών πολιτικής για την αυτοκινητοβιομηχανία·

 1. να υποστηριχθεί η βιομηχανία όσον αφορά την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά μέσω:

 1. της σύναψης ισόρροπων εμπορικών συμφωνιών, της προσεκτικής αξιολόγησης των σωρευτικών συνεπειών αυτών των εμπορικών συμφωνιών, καθώς και μέσω της προώθησης και συνέχισης των διμερών διαλόγων με σημαντικές τρίτες χώρες εταίρους· και

 2. της εντατικοποίησης των εργασιών για τη διεθνή εναρμόνιση των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα, με απώτερο στόχο την επίτευξη διεθνούς έγκρισης τύπου οχημάτων και παγκόσμιων απαιτήσεων ασφάλειας για τα ηλεκτρικά οχήματα και τους συσσωρευτές τους·

 1. να προωθηθούν οι επενδύσεις σε δεξιότητες και κατάρτιση ώστε να συνοδευτούν οι διαρθρωτικές αλλαγές και να προβλεφθούν οι ανάγκες απασχόλησης και δεξιοτήτων, π.χ. μέσω της ενθάρρυνσης της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τον σκοπό αυτό.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να εφαρμόσουν τις πολιτικές που εξαγγέλθηκαν. Ο ρόλος της αυτοκινητοβιομηχανίας θα είναι να επιτύχει τους νέους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί. Για να παρακολουθηθεί η διαδικασία αυτή και να συνεχιστεί ο διάλογος με τους ενδιαφερομένους, θα θεσπιστεί μια ειδική διαδικασία που με την ονομασία «CARS 2020».

Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη

Η αυτοκινητοβιομηχανία στο σύνολό της (κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλυσίδα εφοδιασμού και δευτερογενής αγορά, συμπεριλαμβανομένων των χιλιάδων ΜΜΕ) έχει στρατηγική σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, αντιπροσωπεύει δε 12 εκατομμύρια θέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, το 4% του ΑΕγχΠ και 90 δισεκατομμύρια ευρώ εμπορικό πλεόνασμα (το 2011). Ο κλάδος αυτός είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την καινοτομία, δαπανώντας περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ιστορικό

Το σχέδιο δράσης αντιπροσωπεύει την πρώτη συγκεκριμένη προσπάθεια υλοποίησης των νέων πολιτικών προτεραιοτήτων που προτάθηκαν στην πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική. Βασίζεται στα πορίσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21, στην οποία εκπροσωπούνταν επτά επίτροποι καθώς και κράτη μέλη και οι βασικοί ενδιαφερόμενοι (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του κλάδου και των ΜΚΟ). Η ομάδα CARS 21, η οποία επαναδρομολογήθηκε το 2010, ενέκρινε την τελική έκθεσή της τον Ιούνιο του 2012.

Βλ. επίσης MEMO/12/845 (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όραμα για την αυτοκινητοβιομηχανία το 2020 και τις δράσεις που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δικτυακό τόπο του CARS 21

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar