Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 8. listopadu 2012

CARS 2020: za silný, konkurenceschopný a udržitelný evropský automobilový průmysl

Automobilový průmysl skýtající 12 milionů pracovních míst má pro hospodářský rozkvět a rozvoj zaměstnanosti v Evropě zásadní význam. EU si musí zachovat automobilový průmysl světové úrovně, který bude vyrábět energeticky nejúčinnější a nejbezpečnější vozidla a poskytovat miliony vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Za tímto účelem dnes Evropská komise předložila akční plán CARS 2020 zaměřený na posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti tohoto odvětví do roku 2020.

Komise navrhuje masivní inovativní stimul pomocí zefektivnění výzkumu a inovací v rámci iniciativy „Evropská ekologická vozidla“. Bude posílena spolupráce s Evropskou investiční bankou, aby se zajistilo financování na podporu inovací a usnadnil se přístup malých a středních podniků k úvěrům. Standardizované dobíjecí rozhraní pro celou EU poskytne právní jistotu potřebnou k usnadnění průlomu v zavádění výroby elektrických automobilů ve velkém měřítku.

K posílení inovací v automobilovém průmyslu dojde rovněž prostřednictvím rozsáhlého balíčku opatření za účelem snížení emisí CO2, znečišťujících látek a hluku, zvýšení bezpečnosti provozu a rozvoje technologicky vyspělých inteligentních dopravních systémů (ITS).

Současně Komise navrhuje, aby se řešily i bezprostřední problémy v automobilovém odvětví. V reakci na pokles poptávky v rámci evropských automobilových trhů a oznámení o uzavírání závodů svolá Komise v listopadu, před příštím zasedáním Rady ve složení pro konkurenceschopnost, setkání výrobců automobilů se zástupci odborů a ministrů průmyslu, s cílem přezkoumat opatření pro koordinované řešení současné krize. Automobilový průmysl má celoevropský význam, a je mu proto zapotřebí věnovat pozornost na celoevropské úrovni. Tato pozornost by se měla zaměřit zejména na problémy nadměrných kapacit, sociálních a technologických investic, jakož i státní podpory a opatření na straně poptávky. Následně proběhne debata na nejvyšší politické úrovni.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Evropa vyrábí nejlepší automobily na světě. Komise chce, aby si toto vedoucí postavení zachovala a abychom ještě dále pokročili v oblasti bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Proto dnes předkládá strategii pro automobilový průmysl E a podnikne rovněž naléhavé kroky v zájmu řešení současných problémů tohoto odvětví a jeho koordinované restrukturalizace. Tento plán týkající se automobilového odvětví je prvním plodem strategie Komise na novou průmyslovou revoluci, jež byla představena dne 10. října. Automobilový průmysl má všechny předpoklady pro to, aby překonal současné problémy, zůstal konkurenceschopný, zvýšil svoji udržitelnost a zachoval si svoji výrobní základnu v Evropě. Ba co víc, vzhledem k multiplikačnímu účinku, kterým působí na celé hospodářství, by měl tento průmysl poskytnout silný impuls k zachování silné průmyslové základny v Evropě. Dnešní akční plán zajistí pro automobilový průmysl veškerou možnou politickou podporu.“

Globalizace a nové technologie skýtají příležitosti ve stále konkurenčnějším odvětví

Je pravděpodobné, že v nadcházejícím desetiletí budeme svědky výrazného nárůstu počtu automobilů prodaných v rozvíjejících se zemích, což nabízí příležitost pro automobilový průmysl EU, ale zároveň vytváří vysoký tlak na zlepšení jeho udržitelnosti a řešení problému narůstající celosvětové konkurence.

Akční plán obsahuje konkrétní návrhy iniciativ s cílem:

 1. Podporovat investice do vyspělých technologií a inovací v oblasti čistých vozidel, například:

 1. rozsáhlým balíčkem opatření ke snižování emisí CO2, znečišťujících látek a hluku.

 2. prováděním opatření v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, včetně inteligentních dopravních systémů.

 3. zavedením infrastruktury pro alternativní paliva (elektřinu, vodík a zemní plyn).

 4. normou EU pro dobíjecí rozhraní pro elektrická vozidla.

 5. iniciativou pro evropská ekologická vozidla v rámci programu 2020 na podporu investic do výzkumu a inovací.

 1. Zlepšit tržní podmínky, například:

 1. posílením jednotného trhu s motorovými vozidly prostřednictvím zlepšení systému schvalovaní typu, včetně dohledu nad trhem s cílem zamezit nekalé hospodářské soutěži.

 2. zefektivněním finančních pobídek pro čistá vozidla.

 3. důsledným uplatňováním zásad inteligentní regulace, včetně uplatňování hodnocení z hlediska konkurenceschopnosti v případě hlavních politických iniciativ, aby se posoudil konkrétních dopad těchto iniciativ na automobilový průmysl.

 1. Podporovat průmysl v přístupu na globální trh:

 1. uzavíráním vyvážených obchodních dohod, pečlivým hodnocením kumulativních účinků těchto obchodních dohod, jakož i podporou a rozvíjením dvoustranných dialogů s hlavními partnery ze třetích zemí a

 2. zintenzivněním práce na mezinárodní harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, přičemž konečným cílem je dosažení mezinárodního schválení typu vozidla a globálních bezpečnostních požadavků na elektrická vozidla a jejich baterie.

 1. Podporovat investice do dovedností a odborné přípravy, jejichž rozvoj bude odpovídat strukturální změně a předjímat budoucí potřeby v oblasti zaměstnání a dovedností, např. prostřednictvím podpory využívání Evropského sociálního fondu (ESF) pro tento účel.

Co bude následovat

Komise a členské státy musí nyní provést ohlášená politická opatření. Automobilový průmysl bude mít za úkol dosáhnout nových ambiciózních cílů, které byly stanoveny. Tento proces je zapotřebí monitorovat a také rozvíjet dialog se zúčastněnými stranami. Za tímto účelem bude zaveden zvláštní postup s názvem „CARS 2020“.

Údaje týkající se automobilového průmyslu v Evropě

Automobilový průmysl jako celek (výrobci automobilů, dodavatelský řetězec a následný trh zahrnující tisíce malých a středních podniků) má strategický význam pro evropské hospodářství, neboť představuje 12 milionů přímých a nepřímých pracovních míst, 4 % HDP a obchodní přebytek ve výši 90 miliard EUR (v roce 2011). Tento průmysl je největším soukromým investorem v oblasti výzkumu a inovací (investuje do ní přibližně 30 miliard EUR ročně).

Souvislosti

Akční plán představuje první konkrétní uplatnění nových politických priorit navržených v nedávném sdělení o průmyslové politice. Vychází z výsledků zasedání skupiny na vysoké úrovni CARS 21, na němž bylo zastoupeno sedm komisařů, jakož i členské státy a klíčové zúčastněné strany (včetně zástupců odvětví a nevládních organizací). Skupina CARS 21, jejíž činnost byla znovu obnovena v roce 2010, přijala svoji závěrečnou zprávu v červnu 2012.

MEMO/12/845 (více informací o vizi pro automobilový průmysl v roce 2020 a opatření ohlášená Komisí)

Více informací na internetových stránkách CARS 21

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 2 2951752)

Sara Tironi (+32 2 2990403)


Side Bar