Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 ноември 2012 г.

CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост

Автомобилната промишленост е жизненоважна за създаването на работни места в Европа и за нейното благоденствие с оглед на 12-те милиона работни места, свързани с отрасъла. ЕС трябва да запази световното ниво на своята автомобилна промишленост, като произвежда най-качествените в световен мащаб енергийноефективни и безопасни превозни средства и осигурява висококвалифицирани работни места за милиони хора. За да може това да се случи, Европейската комисия предложи днес CARS 2020 ― план за действие, насочен към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на тази промишленост във времето до 2020 г.

Предложението на Комисията дава силен импулс на иновациите чрез рационализиране на научните изследвания и иновациите в рамките на европейската инициатива за „зелени“ превозни средства. Ще бъде засилено сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка с цел финансиране на мерките за стимулиране на иновациите и по-лесния достъп на МСП до кредити. Създаването на стандарт на ЕС за интерфейс за зареждането ще осигури регулаторната сигурност, която е необходима предпоставка за разгръщането на широкомащабно производство на електрически автомобили.

Иновациите в автомобилната промишленост ще бъдат насърчавани също чрез всеобхватен пакет от мерки за намаляване на емисиите на CO2, замърсители и шум, за повишаване на безопасността по пътищата и за създаване на усъвършенствани интелигентни транспортни системи (ИТС).

Успоредно с това Комисията предлага също така да се действа по непосредствените проблеми в автомобилния отрасъл. В отговор на спада на търсенето на европейските автомобилни пазари и обявеното затваряне на заводи, през ноември Комисията ще събере министрите на промишлеността, автомобилните производители и представителите на профсъюзите преди следващия Съвет по конкурентоспособността, за да бъдат разгледани мерки за координирано преодоляване на настоящата криза. Автомобилната промишленост е от значение в цяла Европа и следователно е нужен европейски отговор, който да се съсредоточи върху свръхкапацитета, социалните и технологичните инвестиции, както и държавните помощи и мерките във връзка с търсенето и да бъде последван от обсъждане на най-високо политическо равнище.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Европа произвежда най-добрите коли в света. Комисията желае да види това челно място запазено, като дори се напредне още повече по отношение на безопасността и на екологичните показатели. Поради това днес Комисията представя стратегия за автомобилната промишленост на ЕС и ще предприеме също спешни действия за координирано преодоляване на настоящите трудности и преструктуриране на отрасъла. Този план за автомобилната промишленост е първият плод на стратегията на Комисията за нова индустриална революция, представена на 10 октомври. Автомобилната промишленост разполага с всичко необходимо, за да преодолее настоящите проблеми, да запази своята конкурентоспособност, да стане по-устойчива и да съхрани своята производствена база в Европа. Нещо повече, поради функцията си на мултиплициращ фактор в икономиката, автомобилната промишленост следва да допринесе много за запазването на силната производствена база на Европа. С днешния план за действие на автомобилната промишленост се дава цялата възможна политическа подкрепа“.

Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията на все по-голяма конкуренция в отрасъла

През следващото десетилетие вероятно ще станем свидетели на голямо увеличение в броя на леките автомобили, продавани в страните с бързо развиваща се икономика, което предлага нови възможности за европейската автомобилна промишленост. Това е свързано обаче със силен натиск за повишаване на устойчивостта и справяне с нарасналата световна конкуренция.

Планът за действие съдържа конкретни предложения за политически инициативи с цел:

 1. Насърчаване на инвестициите в модерни технологии и иновации за незамърсяващи превозни средства, например чрез:

 1. цялостен пакет от мерки за намаляване на емисиите на CO2, замърсители и шум;

 2. прилагане на мерки за пътна безопасност, включително на интелигентни транспортни системи;

 3. изграждане на инфраструктура за алтернативни горива (електроенергия, водород и природен газ);

 4. стандарт на ЕС за интерфейса за зареждане на електрически превозни средства;

 5. европейска инициатива за „зелени“ превозни средства в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ за стимулиране на инвестициите в научни изследвания и иновации.

 1. Подобрени пазарни условия, например чрез:

 1. укрепване на единния пазар за превозни средства посредством подобрена система за одобрение на типа, включително надзор на пазара, за да се избегне нелоялната конкуренция;

 2. рационализиране на финансовите стимули за незамърсяващи превозни средства;

 3. последователно прилагане на принципите на интелигентното регулиране, включително преглед на въздействието, което основни политически инициативи ще окажат върху конкурентоспособността на автомобилната промишленост.

 1. Подкрепа на промишлеността за достъп до световните пазари чрез:

 1. сключване на балансирани търговски споразумения, внимателна оценка на тяхното кумулативно въздействие, както и насърчаване и продължаване на двустранните диалози с трети държави партньорки; и

 2. засилване на работата по международната хармонизация на нормативната уредба за превозните средства с крайната цел да се работи за постигане на международно одобрение на тип автомобил и глобални изисквания за безопасност по отношение на електрическите превозни средства и техните батерии.

 1. Насърчаване на инвестициите в умения и обучение, които да съпътстват структурните промени и да изпреварват потребностите от работни места и умения, например чрез насърчаване на използването на Европейския социален фонд (ЕСФ) за тази цел.

Следващи стъпки

Сега Комисията и държавите членки трябва да започнат осъществяването на обявените политики. Задачата на автомобилната промишленост ще бъде постигането на определените нови амбициозни цели. С оглед проследяване на процеса и продължаване на диалога със заинтересованите страни ще бъде създадена специална процедура — „CARS 2020“.

Данни за автомобилната промишленост в Европа

Автомобилната промишленост в своята цялост (автомобилни производители, вериги за доставки и следпродажбени услуги, в т.ч. и хиляди МСП) е от стратегическо значение за европейската икономика и осигурява 12 млн. преки и косвени работни места, 4% от БВП и положително търговско салдо в размер на 90 млрд. евро (през 2011 г.). Тази промишленост е най-големият частен инвеститор в областта на научните изследвания и иновациите, като изразходва за тази цел около 30 млрд. евро годишно.

Контекст

Планът за действие е първият конкретен принос към новите политически приоритети, предложени в неотдавнашното съобщение за индустриалната политика. Той се основава на резултатите от работата на групата на високо равнище CARS21, в която бяха представени седем членове на Комисията, както и държавите членки и ключовите заинтересовани страни (включително представители на промишлеността и НПО). Стартирана отново през 2010 г., групата CARS 21 прие окончателния си доклад през юни 2012 г.

MEMO/12/845 (повече информация относно виждането за автомобилната промишленост през 2020 г. и действията, обявени от Комисията)

За повече информация на уебсайта на CARS 21

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar