Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 november 2012

Företagskoncentrationer: Kommissionen godkänner Outokumpus förvärv av Inoxum på vissa villkor

Efter en fördjupad undersökning har Europeiska kommissionen i enlighet med EU:s koncentrationsförordning godkänt den finländska tillverkaren av rostfritt stål Outokumpus förvärv av Inoxum, en producent av rostfritt stål som ingår i det tyska företaget ThyssenKrupp. Godkännandet förutsätter att Inoxum avyttrar sin anläggning för tillverkning av rostfritt stål i Terni i Italien. Kommissionen befarade att sammanslagningen av de två största leverantörerna av kallvalsade stålprodukter skulle ha gett den sammanslagna enheten möjlighet att höja priserna. Dessa problem har dock kunnat lösas genom de åtaganden som lämnats.

– Rostfritt stål är ett centralt material i ett stort antal produkter, alltifrån hushållsmaskiner till industriell utrustning, och är en grundläggande insatsvara för många europeiska industrier. I och med avyttringen av den italienska anläggningen i Terni säkerställer man att skapandet av en ny europeisk marknadsledare inte blir till nackdel för konsumenter och företag i Europa, sade Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken.

Kommissionens fördjupade undersökning inriktades på tillverkningen av kallvalsade produkter av rostfritt stål inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På denna marknad kommer sammanslagningen att avse den största och den näststörsta leverantören. Transaktionen, såsom den ursprungligen anmäldes, skulle ha skapat en aktör som är tre gånger så stor som Aperam i Luxemburg och fem gånger så stor som Acerinox i Spanien, vilka är de närmaste konkurrenterna och den tredje respektive fjärde största aktören på marknaden.

Kommissionens undersökning visade att importen visserligen står för en betydande andel av EES-marknaden, men att den är otillräcklig för att begränsa prishöjningar eftersom slutkunden i regel inte anser den vara helt utbytbar. Trots att de har outnyttjad kapacitet är det dessutom troligt att parternas två främsta europeiska konkurrenter, Aperam och Acerinox, hade ansett det vara mer lönsamt att följa den sammanslagna enhetens prishöjningar än att konkurrera tillräckligt effektivt för att förhindra dem. Prishöjningarna till följd av transaktionen, såsom den ursprungligen anmäldes, skulle sannolikt ha varit mycket större än eventuella synergieffekter.

För att undanröja dessa farhågor erbjöd sig parterna att avyttra Inoxums anläggning för tillverkning av rostfritt stål i Terni och ett antal distributionscentraler i Europa. Avyttringen kommer att ge köparen ett helt integrerat, fristående företag för tillverkning och distribution, med tillgång till alla större EES-länder. Om köparen så vill kommer avyttringen att omfatta Ternis anläggning för värmebehandling av metaller (Società delle Fucine) och den stora anläggningen för blankglödgning LBA2. Kommissionen kommer att se till att denna verksamhet säljs till en lämplig köpare, i enlighet med EU:s koncentrationsförordning, och kontrollera att Ternis lönsamhet och konkurrenskraft kan garanteras.

De föreslagna åtagandena garanterar att den sammanslagna enheten kommer att utsättas för ett tillräckligt konkurrenstryck på marknaden för tillverkning av kallvalsade produkter av rostfritt stål inom EES. Kommissionen drog därför slutsatsen att den föreslagna transaktionen, såsom den ändrats genom dessa åtaganden, inte skulle ge upphov till några konkurrensproblem. Detta beslut gäller under förutsättning att samtliga åtaganden uppfylls.

Bakgrund

Rostfritt stål är en stållegering som innehåller minst 10,5 % krom och högst 1,2 % kol. Det är en högvärdig produkt jämfört med kolstål och den står för 2 % av den globala stålmarknaden i volym och 10 % i värde. Det är tillsatsen av krom som ger rostfritt stål dess rostfria egenskaper. En av det rostfria stålets viktigaste egenskaper är dess motståndskraft mot korrosion.

Rostfritt stål används av en rad olika förbrukningsindustrier och i ett stort antal produkter där motståndskraft mot atmosfärisk och kemisk korrosion är nödvändig och där hygien också kan vara avgörande (exempelvis hushållsvaror, bilindustri, byggnation, restaurangverksamhet, kemisk industri, livsmedelsindustri, transporter osv.).

Den planerade transaktionen anmäldes till kommissionen för godkännande den 10 april 2012. Den 21 maj 2011 inledde kommissionen en fördjupad undersökning (se IP/12/495). Parterna underrättades i ett meddelande om invändningar som antogs den 9 augusti 2012 om att koncentrationen, såsom den ursprungligen anmäldes, gav upphov till allvarliga konkurrensproblem på marknaderna för tillverkning av kallvalsade produkter av rostfritt stål.

Kommissionens undersökning visade att den föreslagna transaktionen inte skulle medföra några konkurrensproblem för tillverkningen av plattor, varmvalsade produkter av rostfritt stål, precisionsband och ferrokrom. Kommissionen drog också slutsatsen att transaktionen inte skulle ge upphov till några problem i samband med distributionen av rostfria stålprodukter.

Företag och produkter

Outokumpu är ett finländskt företag som är noterat på Helsingfors fondbörs. Det är moderbolaget i en koncern som tillverkar och distribuerar produkter av rostfritt stål i hela världen. Outokumpu tillverkar också ferrokrom.

Inoxum är en producent av rostfritt stål som ingår i tyskaThyssenKrupp AG. Inoxum tillverkar och distribuerar produkter av rostfritt stål och höglegerade produkter.

Regler och förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES eller en väsentlig del av detta område.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

För närvarande pågår tre andra etapp 2-undersökningar. Det första fallet rör Hutchisons föreslagna förvärv av Orange Austria på marknaden för mobiltelefonitjänster i Österrike (se IP/12/726). Tidsfristen för ett slutligt beslut är den 21 december 2012. I det andra etapp 2-ärendet undersöker kommissionen budfirman UPS planerade övertagandet av konkurrenten TNT Express (se IP/12/816), med tidsfrist den 15 januari 2013. Det tredje etapp 2-ärendet avser lågkostnadsflygbolaget Ryanairs planer på att köpa det irländska lufttrafikföretaget Aer Lingus (se IP/12/921). Tidsfristen för detta ärende är den 6 februari 2013.

En icke-konfidentiell version av detta beslut kommer att finnas på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6471

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar