Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 november 2012

Klimatpolitik: Kommissionen föreslår kraftigt minskade utsläpp av fluorerade gaser

Europeiska kommissionen har idag tagit ett viktigt steg mot de långsiktiga klimatmålen genom att lägga fram ett förslag om att avsevärt minska utsläppen av fluorerade gaser (f-gaser). Utsläppen av f-gaser, som har en uppvärmningseffekt som är upp till 23 000 gånger starkare än koldioxid, har ökat med 60 % sedan 1990, medan utsläppen av alla andra växthusgaser har minskat. Den föreslagna förordningen syftar till att till 2030 minska utsläppen av f-gaser med två tredjedelar jämfört med dagens nivåer. Den förbjuder också användningen av f-gaser i en del ny utrustning, t.ex. kylskåp, där mer klimatvänliga alternativ är lätt tillgängliga.

F-gaser används vanligtvis i kylningsutrustning och luftkonditioneringsapparater samt i elektrisk utrustning, cellplast, aerosolspray och brandsläckare. De läcker ut i atmosfären från produktionsanläggningar, från de apparater de används i, och när dessa apparater kastas.

Jag är glad över att lägga fram detta nya initiativ samtidigt som vi firar Montrealprotokollets 25-årsjubileum. Genom att begränsa den mängd f-gaser som får säljas i EU kommer den nya lagstiftningen att gynna klimatet och skapa fantastiska affärsmöjligheter. Tack vare vår existerande lagstiftning har vi brutit utvecklingen mot ökade utsläpp och drivit på den tekniska innovationen. Nu när mer klimatvänliga produkter kan produceras tar vi ytterligare ett steg framåt när det gäller att minska utsläppen från f-gaser på ett kostnadseffektivt sätt, säger EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard.

Genom dagens förslag införs en utfasningsåtgärd som från och med 2015 begränsar den totala mängd av den viktigaste gruppen f-gaser - fluorkolväten (HFC) – som får säljas i EU, så att vi till 2030 gradvis minskar dessa till en femtedel av den nuvarande försäljningen. Denna åtgärd är baserad på en framgångsrik utfasning av ozonnedbrytande ämnen som uppnåddes i EU tio år tidigare än vad man kom överens om internationellt.

EU stödjer globala åtgärder avseende fluorkolväten i enlighet med Montrealprotokollet. Genom den föreslagna åtgärden förutses och underlättas en överenskommelse om en global utfasning av användning och produktion av fluorkolväten, vilket ska diskuteras vid det 24:e mötet för parterna i Montrealprotokollet senare denna månad. Åtgärden förstärker också uppmaningen vid konferensen om klimatförändringar, i enlighet med Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar i Doha senare denna månad, om brådskande åtgärder mot fluorkolväten från andra länder för att minska gapet mellan de nödvändiga utsläppsminskningarna fram till 2020 och de nuvarande planerade begränsningsåtgärderna.

När den lämpliga rättsliga ramen väl är på plats kan EU:s konsumenter och kommersiella användare av utrustning driva på förändringen och stimulera den tekniska utvecklingen i alla sektorer som använder f-gaser idag. Detta kommer att leda till ökade marknadsandelar för de företag som tar vara på möjligheten att utveckla klimatvänliga produkter och utrustning. Färska undersökningar visar att det finns ett antal alternativ som är tekniskt hållbara, säkra att använda, kostnadseffektiva och kan leda till energibesparingar.

Förslaget ersätter den existerande förordningen om fluorerade växthusgaser som kräver att företagen vidtar en lång rad åtgärder för att minska läckage från utrustning som innehåller f-gaser och återvinna gaser vid slutet av utrustningens livstid. I den nuvarande förordningen fastställdes också krav om utbildning och certifiering av personal som sysslar med underhåll av utrustning, märkning av f-gasutrustning, rapportering om produktion, import och export av f-gaser samt en del förbud i ett fåtal specifika områden. Alla dessa krav ska upprätthållas och/eller stärkas i det nya förslaget.

Nästa steg

Förslaget kommer att läggas fram för Europaparlamentet och rådet för diskussion och antagande i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Bakgrund

I EU-kommissionens färdplan om låga utsläpp fastställs ett kostnadseffektivt sätt för att uppnå den nödvändiga minskning av utsläpp som krävs genom en global ansträngning för att begränsa uppvärmningen till två grader Celsius över de förindustriella nivåerna. Alla sektorer och växthusgaser måste bidra om detta mål ska uppnås.

I färdplanen planeras en minskning av utsläppen fram till 2030 på över 70 % för f-gassektorn. Det nya förslaget har utformats så att denna minskning kan nås, och utgör ett kostnadseffektivt bidrag från f-gassektorn till den samlade ekonomiska satsning som behövs om vi ska undvika dyrare följder av klimatförändringarna i framtiden.

Ytterligare information

GD Klimatpolitik, sidan om f-gas:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Europeiska miljöbyråns övervakningsrapport om f-gaser:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Europeiska miljöbyråns grafik över växthusgasutsläppen:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

MEMO/12/840

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar