Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 7. novembra 2012

Podnebni ukrepi: Komisija predlaga znatno zmanjšanje emisij fluoriranih plinov, ki povzročajo segrevanje ozračja

Z današnjo predstavitvijo predloga za znatno zmanjšanje emisij fluoriranih plinov je Evropska komisija naredila pomemben korak k dolgoročnim ciljem varstva podnebja. Emisije fluoriranih plinov, ki imajo do 23 000‑krat močnejši učinek segrevanja od ogljikovega dioksida, so se od leta 1990 povečale za 60 %, medtem ko so se emisije vseh drugih toplogrednih plinov zmanjšale. Cilj predlagane uredbe je zmanjšati emisije fluoriranih plinov do leta 2030, in sicer za dve tretjini glede na današnjo raven. Uredba prepoveduje tudi uporabo fluoriranih plinov v nekaterih novih napravah, kot so npr. gospodinjski hladilniki, če so na voljo učinkovitejše in podnebju prijaznejše nadomestne alternative.

Fluorirani plini se navadno uporabljajo v hladilnih in klimatskih napravah, kakor tudi v električni opremi, izolacijski peni, razpršilih z aerosoli in gasilnih aparatih. V ozračje uhajajo iz proizvodnih obratov in iz naprav, v katerih se nahajajo, in sicer v času njihove uporabe in tudi še potem, ko takšne naprave zavržemo.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Ponosna sem, da vam novo pobudo lahko predstavim ravno ob praznovanju 25. obletnice Montrealskega protokola. Z omejevanjem količine fluoriranih plinov, ki so v prodaji v EU, bo nova zakonodaja ugodno vplivala na podnebje in ustvarila odlične poslovne priložnosti. Veljavna zakonodaja je uspešno ustavila trend naraščanja emisij in bila gibalo tehnoloških inovacij. Zdaj, ko je mogoče proizvajati podnebju prijaznejše izdelke, naredimo korak naprej in stroškovno učinkovito zmanjšajmo emisije fluoriranih plinov.“

Današnji predlog uvaja ukrepe, ki bodo postopno zmanjšali in z letom 2015 omejili celotno količino najpomembnejše skupine fluoriranih plinov – fluoriranih ogljikovodikov (HFC) – ki so v prodaji v EU, ter do leta 2030 postopno zmanjšali njihovo prodajo na eno petino trenutne prodaje. Ti ukrepi bodo temeljili na postopnem opuščanju snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, ki je bilo v EU uspešno doseženo 10 let pred načrtom, dogovorjenim na mednarodni ravni.

EU podpira globalno ukrepanje glede HFC v okviru Montrealskega protokola. Predlagani ukrepi predvidevajo in omogočajo dogovor o postopnem zmanjšanju porabe in proizvodnje HFC na svetovni ravni, ki bo obravnavano na 24. seji pogodbenic Montrealskega protokola pozneje ta mesec. Opozarjajo tudi na nujnost ukrepanja drugih držav glede HFC za zapolnitev vrzeli med potrebnim zmanjšanjem emisij do leta 2020 in trenutno predvidenimi blažilnimi ukrepi, h kateremu bodo pozvali na konferenci o podnebnih spremembah, ki bo pod okriljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah potekala v Dohi pozneje ta mesec.

Z ustreznim pravnim okvirom bodo evropski potrošniki in komercialni uporabniki opreme lahko spodbujali spremembe in tehnološki razvoj v vseh sektorjih, ki trenutno uporabljajo fluorirane pline. To bo privedlo do povečanih tržnih deležev za tista podjetja, ki bodo izkoristila priložnost za razvoj podnebju prijaznih izdelkov in opreme. Nedavne študije kažejo, da obstajajo številne možnosti, ki so tehnično neškodljive, varne za uporabo, stroškovno učinkovite in lahko omogočijo prihranke energije.

Predlog bo nadomestil obstoječo uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih, ki zahteva od podjetij, da sprejmejo številne ukrepe za zmanjšanje uhajanja fluoriranih plinov iz opreme in za zajemanje takšnih plinov ob koncu njene življenjske dobe. Veljavna uredba je prav tako uvedla zahteve glede usposabljanja in izdajanja spričeval za osebje, ki vzdržuje in označuje opremo, ki vsebuje fluorirane pline, ter poroča o proizvodnji, uvozu in izvozu fluoriranih plinov, na nekaterih področjih pa je uvedla določene prepovedi. Vse te zahteve so ohranjene in/ali okrepljene v novem predlogu.

Naslednji koraki

O predlogu bosta razpravljala Evropski parlament in Svet ter ju sprejela po rednem zakonodajnem postopku.

Ozadje

Načrt za nizkoogljično gospodarstvo Evropske komisije določa stroškovno učinkovit način za doseganje potrebnega zmanjšanja emisij, ki se zahteva v okviru svetovnega prizadevanja za omejitev segrevanja na 2°  C nad predindustrijsko ravnijo. Da bi dosegli ta cilj, so potrebna prizadevanja vseh sektorjev glede vseh toplogrednih plinov.

Za industrijski sektor, ki vključuje fluorirane pline, načrt predvideva zmanjšanje emisij za več kot 70 % do leta 2030. Novi predlog je bil zasnovan, da bi se dosegli takšni prihranki, kar bi pomenilo stroškovno učinkovit prispevek sektorja fluoriranih plinov k splošnim gospodarskim prizadevanjem, ki so potrebna, da bi se izognili dražjim posledicam podnebnih sprememb v prihodnosti.

Več informacij

GD za podnebno politiko, spletna stran o fluoriranih plinih:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Poročilo Evropske agencije za okolje o fluoriranih plinih:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Preglednice toplogrednih plinov Evropske agencije za okolje:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Glej tudi MEMO/12/840 (vprašanja in odgovori)

Kontakta:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar