Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 november 2012

Klimaat: De Commissie stelt een aanzienlijke reductie van de emissies van gefluoreerde broeikasgassen voor

Met een voorstel om de emissies van gefluoreerde gassen (F-gassen) aanzienlijk terug te dringen, heeft de Europese Commissie vandaag een belangrijke stap gezet met het oog op de langetermijndoelstellingen voor het klimaat. De emissies van F-gassen, waarvan het opwarmingseffect tot 23 000 keer krachtiger is dan dat van kooldioxide, zijn sinds 1990 met 60 % gestegen, terwijl alle andere broeikasgassen zijn teruggedrongen. De voorgestelde verordening is erop gericht de F-gasemissies uiterlijk in 2030 te verminderen met tweederde van de huidige niveaus. Ze verbiedt ook het gebruik van F-gassen in bepaalde nieuwe apparatuur, zoals huishoudkoelkasten, wanneer er haalbare en klimaatvriendelijkere alternatieven voorhanden zijn.

F-gassen worden op grote schaal gebruikt in koel- en klimaatregelingssystemen, alsook in elektrische apparatuur, isolatieschuim, spuitbussen en brandblussers. Ze lekken weg in de atmosfeer uit fabrieken, uit apparaten waarin ze worden gebruikt, en wanneer zulke apparaten worden weggegooid.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaat: "Ik ben trots dat ik dit nieuwe initiatief kan voorstellen net nu we het vijfentwintigjarige bestaan van het Protocol van Montreal vieren. Deze nieuwe wetgeving komt het klimaat ten goede en schept grote bedrijfskansen door de hoeveelheid F-gassen te beperken die in de EU mag worden verkocht. Onze bestaande wetgeving heeft met succes een opwaartse trend in de emissies doorbroken en technologische innovatie aangedreven. Nu er klimaatvriendelijkere producten kunnen worden vervaardigd, gaan we een stap verder in het kostenefficiënt reduceren van F-gasemissies".

Het voorstel van vandaag bevat een uitfaseringsmaatregel waardoor de totale hoeveelheid van de belangrijkste groep F-gassen – fluorkoolwaterstoffen (HFK's) – die in de EU mag worden verkocht vanaf 2015 wordt begrensd en tegen 2030 stapsgewijs wordt afgebouwd tot eenvijfde van de huidige omzet. Deze maatregel bouwt voort op de geslaagde uitfasering van ozonafbrekende stoffen, die in de EU 10 jaar eerder werd verwezenlijkt dan internationaal was afgesproken.

De EU steunt mondiale actie inzake HFK's in het kader van het Protocol van Montreal. De voorgestelde maatregel loopt vooruit op en effent het pad voor een overeenkomst over een wereldwijde uitfasering van de consumptie en productie van HFK's, die later deze maand wordt besproken op de 24e bijeenkomst van de partijen bij het Protocol van Montreal. Tevens zet de maatregel kracht bij aan de dringende oproep die op de klimaatveranderingsconferentie in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering in Doha later deze maand tot andere landen zal worden gericht om maatregelen inzake HFK's te nemen teneinde de kloof tussen de tegen 2020 vereiste emissiereducties en de thans geplande mitigatiemaatregelen te dichten.

Met het juiste wetgevingskader kunnen consumenten en commerciële gebruikers van apparatuur in de EU voor verandering zorgen en de aanzet geven tot technologische ontwikkeling in alle sectoren waar vandaag F-gassen worden gebruikt. Dit zal leiden tot grotere marktaandelen voor de bedrijven die de kans grijpen om klimaatvriendelijke producten en apparaten te ontwikkelen. Uit recente studies blijkt dat er een aantal alternatieven bestaan die technisch uitvoerbaar, veilig te gebruiken en kostenefficiënt zijn en energiebesparingen kunnen opleveren.

Het voorstel vervangt de bestaande verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen, volgens welke bedrijven een reeks maatregelen moeten nemen om lekkage van apparatuur die F-gassen bevat, te verminderen en de gassen aan het einde van de levenscyclus van de apparatuur moeten terugwinnen. In de huidige verordening zijn ook vereisten vastgesteld inzake opleiding en certificatie voor personeel dat zich bezighoudt met het onderhoud van apparatuur, etikettering van F-gasapparatuur, rapportage over de productie, invoer en uitvoer van F-gassen, alsook enkele verbodsbepalingen op enkele specifieke gebieden. Al deze vereisten worden in het nieuwe voorstel behouden en/of verscherpt.

Volgende stappen

Het voorstel wordt ter bespreking ingediend bij het Europees Parlement en de Raad en daarna vastgesteld met de gewone wetgevingsprocedure.

Achtergrond

In de routekaart naar een koolstofarme economie van de Europese Commissie is een kostenefficiënt traject uitgestippeld om de noodzakelijke reductie te bereiken die vereist is in het kader van de wereldwijde inspanning om de opwarming te beperken tot 2°C boven de pre-industriële niveaus. Om deze doelstelling te bereiken, moeten alle sectoren en broeikasgassen een bijdrage leveren.

De routekaart voorziet in een emissiereductie van 70 % tegen 2030 voor de industriële sector. Daaronder zijn ook F-gassen begrepen. In het licht van deze reducties behelst het nieuwe voorstel een kostenefficiënte bijdrage van de F-gassector aan de totale economische inspanning die nodig is om te voorkomen dat in de toekomst een hogere prijs voor de klimaatverandering moet worden betaald.

Verdere informatie

DG Klimaat, F-gaspagina:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

EEA-monitoringverslag inzake F-gassen:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Broeikasgasdataviewer van het EEA:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Zie ook MEMO/12/840 (vragen en antwoorden)

Contact :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar