Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 7. novembris

Klimata politika: Komisija ierosina būtiski samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas

Šodien, iesniedzot priekšlikumu, kas paredz būtiski samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) emisijas, Eiropas Komisija ir spērusi platu soli pretim klimata jomā izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem. F-gāzu sasilšanas potenciāls var būt līdz pat 23 000 reižu lielāks nekā oglekļa dioksīdam (CO2), bet šo gāzu emisijas kopš 1990. gada ir pieaugušas par 60 %, kamēr pārējo siltumnīcefekta gāzu emisijas ir samazinājušās. Ierosinātās regulas mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt F-gāzu emisijas par divām trešdaļām, salīdzinot ar šodienas līmeni. Tā turklāt aizliedz F-gāzu izmantošanu jaunās noteiktu veidu iekārtās, piemēram, virtuves ledusskapjos, ja ir viegli pieejamas klimatam mazāk kaitējošas alternatīvas.

F-gāzes parasti izmanto saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtās, kā arī elektroiekārtās, izolācijas putās, aerosola izsmidzinātājos un ugunsdzēšamajos aparātos. Atmosfērā tās nokļūst no ražotnēm, no ierīcēm, kurās tās izmantotas, un pēc šādu ierīču darbmūža beigām.

ES klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: "Esmu lepna, ka šo jauno iniciatīvu varu nodot atklātībai laikā, kad atzīmējam Monreālas protokola 25. gadskārtu. Ierobežojot F-gāzu daudzumu, ko drīkst pārdot ES tirgū, jaunā regula nāks par labu klimatam un pavērs jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Jau ar esošo tiesisko regulējumu ir izdevies lauzt emisiju pieauguma tendenci un stimulēt inovācijas tehnoloģiju jomā. Tagad, kad protam saražot vēl daudzveidīgāku klimatam nekaitējošu produkciju, ir laiks spert nākamo soli un samazināt arī F-gāzu emisiju samazināšanas izmaksas."

Šodienas priekšlikums paredz no 2015. gada ierobežot nozīmīgākās F-gāzu grupas —fluorogļūdeņražu (HFC) — kopējo daudzumu, kuru drīkstēs pārdot ES, līdz 2030. gadam to pakāpeniski samazinot līdz vienai piektdaļai no pašreizējiem pārdošanas apjomiem. Tajā tiks izmantota veiksmīgā pieredze ar ozona slāni noārdošo vielu emisiju pakāpenisku samazināšanu, kas ļāva starptautiskā līmenī saskaņotos mērķus ES teritorijā sasniegt 10 gadus pirms noteiktā termiņa.

HFC jomā ES atbalsta pasaules mēroga pasākumus, ko veic saskaņā ar Monreālas protokolu. Ierosinātais pasākums tuvina un briedina vienošanos par HFC patēriņa un ražošanas apjoma pakāpenisku samazināšanu pasaules mērogā, kuru jau šomēnes apspriedīs Monreālas protokola pušu 24. sanāksmē. Tas turklāt piedod lielāku svaru aicinājumam, ko ES gatavojas paust klimata pārmaiņu konferencē, kura ANO Vispārējās klimata pārmaiņu konvencijas paspārnē šomēnes notiks Dohā: tas ir aicinājums uz steidzamiem citu valstu pasākumiem par HFC, kas izlīdzinātu kontrastu starp vajadzīgajiem emisiju samazinājumiem līdz 2020. gadam un patlaban paredzētajiem riska mazināšanas pasākumiem.

Ar atbilstošu tiesisko regulējumu ES patērētāji un komerciālie iekārtu lietotāji spēs virzīt pārmaiņas un paātrināt tehnikas attīstību visos sektoros, kuros pašlaik izmanto F-gāzes.

Tas savukārt ļaus palielināt tirgus daļu tiem uzņēmumiem, kas būs izmantojuši iespēju izstrādāt klimatam nekaitīgu produkciju. Jaunākie pētījumi liecina, ka pastāv virkne alternatīvu, kas ir tehniski pamatotas, drošas, rentablas un var būt arī enerģiju ietaupošas.

Priekšlikums aizstās spēkā esošo regulu par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, kura prasa uzņēmumiem veikt virkni pasākumu, lai samazinātu noplūdes no F-gāzes saturošām iekārtām un lai iekārtu darbmūža beigās šīs gāzes atgūtu. Pašreizējā regula turklāt paredz prasības par iekārtas apkalpojošā personāla apmācību un sertifikāciju, F-gāzes saturošu iekārtu marķēšanu, ziņošanu par F-gāzu ražošanu, importu un eksportu, kā arī nosaka aizliegumus dažos konkrētos sektoros. Jaunajā priekšlikumā visas šīs prasības paliek spēkā un/vai ir pastiprinātas.

Turpmākās darbības

Priekšlikumu iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei apspriešanai un pieņemšanai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisijas ceļvedī par zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni ir iezīmēts rentabls veids, kādā sasniegt emisiju samazinājumu, kas vajadzīgs, lai piepildītu pasaules līmeņa centienus ierobežot globālās sasilšanas apmēru līdz 2°C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmetu. Lai sasniegtu šo mērķi, savs ieguldījums jādod visām nozarēm un ir jāaptver visas siltumnīcefekta gāzes.

Attiecībā uz rūpniecības sektoru, kurā strādā ar F-gāzēm, ceļvedī paredzēts vairāk nekā 70 % liels emisiju samazinājums, kas jāpanāk līdz 2030. gadam. Jaunais priekšlikums ir izstrādāts, lai sasniegtu šo samazinājumu, un tādā veidā F-gāzu sektors var dot rentablu ieguldījumu kopējā ekonomiskajā procesā, kas vajadzīgs, lai izvairītos no daudz dārgākām klimata pārmaiņu sekām.

Papildu informācija

Klimata politikas ģenerāldirektorāts, F-gāzu lappuse:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Eiropas Vides aģentūras monitoringa ziņojums par F-gāzēm:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Eiropas Vides aģentūras siltumnīcefekta gāzu skatlogs:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Sk. arī MEMO/12/840 (jautājumi un atbildes).

Kontaktpersonas:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar