Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. marraskuuta 2012

Ilmastotoimet: Komissio ehdottaa fluorattujen kasvihuonekaasupäästöjen huomattavaa vähentämistä

Euroopan komissio esitti tänään fluorattujen kaasujen päästöjen huomattavaa vähentämistä koskevan ehdotuksen ja eteni siten merkittävästi tiellä kohti pitkän aikavälin ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamista. Fluorattujen kaasujen vaikutus ilmakehän lämpenemiseen on 23 000 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin, ja niiden päästöt ovat lisääntyneet 60 % vuodesta 1990 samalla kun muiden kasvihuonekaasujen päästöt ovat vähentyneet. Asetusehdotuksen tavoitteena on vähentää fluorattujen kaasujen päästöjä kahdella kolmasosalla nykyisestä tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi siinä kielletään fluorattujen kaasujen käyttö tietyissä uusissa laitteissa, kuten kotitalouksien jääkaapeissa, joita varten on jo olemassa ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja.

Fluorattuja kaasuja käytetään yleisesti jäähdytys-, ilmastointi- ja sähkölaitteissa, eristysvaahdoissa, aerosolisuihkeissa ja palontorjuntalaitteistoissa. Niitä pääsee ilmakehään tuotantolaitoksista ja laitteista laitteiden koko käyttöiän ajan ja vielä sen jälkeenkin.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard totesi: "Olen ylpeä voidessani esitellä tämän uuden aloitteen juuri nyt, kun Montrealin pöytäkirjan hyväksymisestä tulee 25 vuotta. Uudella asetuksella, jolla rajoitetaan EU:ssa myytävien fluorattujen kaasujen määrää, on myönteisiä ilmastovaikutuksia, ja se tarjoaa erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia. EU:n lainsäädännöllä on jo nyt onnistuttu pysäyttämään päästöjen kasvu ja edistetty teknologista innovaatiota. Nykyisin on mahdollista valmistaa ilmastoystävällisempiä tuotteita, ja voimme siirtyä askeleen verran eteenpäin fluorattujen kaasujen päästöjen vähentämisessä kustannustehokkaasti."

Tänään esitetyssä ehdotuksessa otetaan käyttöön toimenpide, jolla tärkeimpien EU:ssa myytävien fluorattujen kaasujen – fluorihiilivetyjen (HFC-yhdisteet) – kokonaismäärää rajoitetaan vuodesta 2015 lähtien asteittain yhteen viidesosaan nykyisistä myyntimääristä vuoteen 2030 mennessä. Toimenpide perustuu otsonikerrosta heikentävien aineiden käytön menestyksekkääseen vähentämiseen, johon EU:ssa päästiin 10 vuotta kansainvälisesti sovittua aikataulua nopeammin.

EU kannattaa Montrealin pöytäkirjan mukaisia fluorihiilivetyjä koskevia maailmanlaajuisia toimia. Ehdotetulla toimenpiteellä pyritään nopeuttamaan ja edistämään sopimuksen tekemistä fluorihiilivetyjen käytön ja valmistuksen maailmanlaajuisesta vähentämisestä. Siitä on tarkoitus keskustella myöhemmin marraskuussa järjestettävässä Montrealin pöytäkirjan sopimuspuolten 24. kokouksessa. Lisäksi toimenpide antaa lisäpontta YK:n ilmastosopimukseen liittyen Dohassa marraskuussa järjestettävässä ilmastonmuutoskonferenssissa esitettävälle vaatimukselle, joka liittyy muista maista peräisin olevia HFC-yhdisteitä koskeviin kiireellisiin toimenpiteisiin. Niitä tarvitaan, jotta vuoteen 2020 mennessä voidaan kuroa umpeen ero tarvittavien päästövähennysten ja vireillä olevien päästöjen hillitsemistoimien välillä.

Heti kun asianmukaiset oikeudelliset puitteet ovat valmiit, kuluttajat ja laitteiden kaupalliset käyttäjät EU:ssa voivat tukea muutosta ja edistää teknologian kehittämistä kaikilla fluorattuja kaasuja nykyisin käyttävillä aloilla. Ilmastoystävällisten tuotteiden ja laitteiden kehittelemiseen panostavat yritykset voivat näin kasvattaa markkinaosuuttaan. Tuoreiden tutkimusten mukaan on jo olemassa teknisesti luotettavia, turvallisia ja kustannustehokkaita energiaa säästäviä vaihtoehtoja.

Ehdotuksella korvataan nykyinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva asetus, jossa yritysten edellytetään toteuttavan erilaisia toimenpiteitä fluorattuja kaasuja sisältävistä laitteista peräisin olevien vuotojen vähentämiseksi ja kaasujen ottamiseksi talteen laitteiden käytöstäpoistamisen yhteydessä. Nykyisessä asetuksessa on myös vaatimuksia, jotka liittyvät fluorattuja kaasuja sisältävien laitteiden huoltoon osallistuvan henkilöstön koulutukseen ja sertifiointiin, laitteiden merkitsemiseen sekä raportointiin fluorattujen kaasujen tuotannosta, tuonnista ja viennistä; lisäksi asetuksessa säädetään kielloista tietyillä eritysaloilla. Kaikki nämä vaatimukset on sisällytetty uuteen asetusehdotukseen joko sellaisenaan tai tiukennettuina.

Tulevat toimet

Ehdotus esitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Taustaa

Euroopan komission vähähiilisen talouden etenemissuunnitelmassa hahmotellaan keinot päästövähennysten toteuttamiseksi kustannustehokkaasti, jotta voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan maapallon lämpötilan nousu ei ylitä 2 °C:tta esiteolliseen tasoon verrattuna. Toimien on koskettava kaikkia aloja ja kaikkia kasvihuonekaasuja.

Etenemissuunnitelman mukaan teollisuuden päästöjä – fluoratut kaasut mukaan luettuina – on vähennettävä yli 70 % vuoteen 2030 mennessä. Uusi ehdotus on laadittu tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Fluorattuja kaasuja käyttävän sektorin edellytetään osallistuvan kustannustehokkaalla tavalla yhteisiin ponnistuksiin, jotta voidaan välttää ilmastonmuutoksesta tulevaisuudessa aiheutuvat yhä kalliimmat seuraukset.

Lisätietoja

Ilmastotoimien pääosaston fluorattuja kaasuja käsittelevät sivut:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Euroopan ympäristökeskuksen fluorattuja kaasuja koskeva seurantakertomus:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Euroopan ympäristökeskuksen kasvihuonekaasutietokanta:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Ks. myös MEMO/12/840 (kysymyksiä ja vastauksia)

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32-2) 296 49 71

Stephanie Rhomberg (+32-2) 298 72 78


Side Bar