Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. november 2012

Kliimameetmed: komisjonil on kavas kliimat soojendavate fluoritud gaaside heidet tunduvalt vähendada

Euroopa Komisjon tegi täna tubli sammu pikaajaliste kliimaeesmärkide saavutamise suunas ja esitas ettepaneku, millega tunduvalt vähendatakse fluoritud gaaside (F-gaaside) heidet. F-gaasid soojendavad kliimat kuni 23 000 korda rohkem kui süsinikdioksiid ja nende heitkogused on alates 1990. aastast kasvanud 60%, samas kui kõigi teiste kasvuhoonegaaside heidet on suudetud vähendada. Kavandatava määruse eesmärk on vähendada F-gaaside heidet 2030. aastaks kahe kolmandiku võrra praegusest tasemest. Samuti keelatakse F-gaaside kasutamine teatavates uutes seadmetes (näiteks kodustes külmikutes), mille jaoks on juba praegu olemas kliimasõbralikumad asendusained.

F-gaase kasutatakse tavaliselt jahutus- ja kliimaseadmetes ning samuti elektriseadmetes, isolatsioonivahtudes, aerosoolpihustites ja tulekustutites. Neid gaase lekib atmosfääri tootmistehastest ja seadmetest, kus neid kasutatakse, ja kui seadmed ära visatakse.

Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: Ma olen uhke, et võin seda uut algatust esitleda just nüüd, kui me tähistame Montreali protokolli 25. aastapäeva. Uus õigusakt, millega piiratakse Euroopa Liidus müüdavate F-gaaside kogust, on kasulik kliimale ja loob häid ettevõtlusvõimalusi. Meie praegused õigusaktid on edukalt peatanud heitkoguste kasvamise ja juhtinud tehnoloogilist innovatsiooni. Nüüd, kui on võimalik teha veel keskkonnasõbralikumaid tooteid, saame me jälle ühe sammu edasi astuda ja kulutõhusalt vähendada F-gaaside heitkoguseid.”

Tänase ettepanekuga võetakse kasutusele heite järkjärgulise vähendamise meede, millega alates 2015. aastast piiratakse kõige suurema F-gaaside rühma – fluorosüsivesinike (HFCd) – koguhulka, mida võib ELis müüa, ning vähendatakse seda 2030. aastaks ühe viiendikuni praegusest müügimahust. Meede rajaneb osoonikihti kahandavate ainete edukal järkjärgulisel kasutuselt kõrvaldamisel, mis ELis saavutati 10 aastat varem kui rahvusvaheliselt oli kokku lepitud.

EL toetab ülemaailmset fluorosüsivesinike alaste meetmete võtmist Montreali protokolli alusel. Kavandatav meede ennetab ja lihtsustab fluorosüsivesinike tarbimise ja tootmise ülemaailmse järkjärgulise vähendamise kokkuleppe saavutamist, mida arutatakse Montreali protokolli osaliste 24. koosolekul selle kuu lõpus. Samuti tugevdab see üleskutset teistele riikidele võtta kiiresti meetmeid fluorosüsivesinike heite vähendamiseks, et praegu ette nähtud vähendamismeetmetega oleks võimalik saavutada heitkoguste vähendamine 2020. aastaks soovitud tasemeni. Üleskutse on kavas esitada käesoleva kuu lõpul Dohas ÜRO kliimamuutuste konventsiooni alusel peetaval kliimamuutuste konverentsil.

Kui korralik õigusraamistik on kehtestatud, saavad ELi tarbijad ja seadmete kommertskasutajad muudatusi sisse viia ja kannustada tehnoloogilist arengut kõikides praegu F-gaase kasutavates sektorites. Selle tulemusel kasvab nende ettevõtjate turuosa, kes haaravad kinni võimalusest välja töötada kliimasõbralikke tooteid ja seadmeid. Värsked uuringud näitavad, et on olemas mitmeid alternatiive, mis on tehniliselt mõistlikud, ohutud kasutada, kulutõhusad ja võimaldavad energiat säästa.

Ettepanekuga asendatakse praegune fluoritud kasvuhoonegaase käsitlev määrus, millega nõutakse ettevõtjatelt mitmesuguste meetmete võtmist lekete vähendamiseks F-gaase sisaldavatest seadmetest ja gaaside kokkukogumist, kui seadme kasutusiga lõppeb. Praeguses määruses on ka sätestatud nõuded seadmeid teenindavate töötajate koolituse ja sertifitseerimise kohta, F-gaase sisaldavate seadmete märgistuse kohta, F-gaaside tootmist, importi ja eksporti käsitleva aruandluse kohta ning kasutamise keelu kohta mõnes konkreetses sektoris. Uue määruse ettepanekus on need nõuded kõik alles ja/või neid tugevdatakse veelgi.

Edasised sammud

Ettepanek esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule arutamiseks ning vastuvõtmiseks seadusandliku tavamenetluse alusel.

Taust

Euroopa Komisjoni avaldatud vähese CO2-heitega majanduse edenemiskavas nähakse ette kulutõhusad moodused heite vähendamiseks, mis on vajalik ülemaailmses pingutuses hoida kliima soojenemine tasemel, mis ületab tööstusajastu eelset taset kuni 2 °C . Selle eesmärgi saavutamises peavad osalema kõik majandussektorid ja vähendada tuleb kõigi kasvuhoonegaaside heidet.

Edenemiskavas nähakse ette, et 2030. aastaks vähendab tööstussektor, mis hõlmab ka F-gaase, oma heidet enam kui 70%. Uue määruse ettepanek on koostatud seda säästu silmas pidades ja kujutab endast kulutõhusat panust, mida F-gaaside sektor annab kogu majanduse pingutusse hoida ära kliimamuutuse palju kulukamad tagajärjed tulevikus.

Lisateave

Kliimameetmete peadirektoraat, F-gaaside lehekülg:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Euroopa Keskkonnaameti seirearuanne F-gaaside kohta:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Euroopa Keskkonnaameti kasvuhoonegaaside andmesait:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Vt ka MEMO/12/840 (küsimused ja vastused)

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar