Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Press release

Bruxelles, den 7. november 2012

Klima: Kommissionen foreslår en væsentlig reduktion af udledningen af fluorholdige drivhusgasser

Europa-Kommissionen tog i dag et vigtigt skridt hen imod at opfylde de langsigtede klimamål med forelæggelsen af et forslag, der mindsker udledningen af fluorholdige gasser (F-gasser) væsentligt. Udledningen af F-gasser, som har en global opvarmningseffekt, der er op til 23 000 gange større end CO2, er steget 60 % siden 1990, selv om vi har reduceret udledningen af alle andre drivhusgasser. Den foreslåede forordning sigter mod at mindske F-gasudledningerne til to tredjedele af de nuværende udledninger frem til 2030. Den indeholder også forbud mod brug af F-gasser i visse typer nyt udstyr, f.eks. husholdningskøleskabe, hvis der allerede findes bredt tilgængelige klimavenlige alternativer.

F-gasser anvendes normalt i kølesystemer og klimaanlæg samt i elektrisk udstyr, isoleringsskum, spraydåser og brandslukningsudstyr. De slipper ud i fri luft fra produktionsanlæg og fra apparater, som de bruges i, og når sådanne apparater smides ud.

Klimakommissær Connie Hedegaard udtaler: "Jeg er stolt af at præsentere dette nye initiativ på et tidspunkt, hvor vi fejrer Montreal-protokollens 25 års jubilæum. Ved at begrænse mængden af F-gasser, der må sælges i EU, gavner denne nye lovgivning klimaet og skaber gode forretningsmuligheder. Med vores nuværende lovgivning er det lykkedes at modvirke stigende udledninger og fremme teknologisk nytænkning. Nu, hvor der kan fremstilles mere klimavenlige produkter, går vi et skridt videre og mindsker F-gasudledningerne på en omkostningseffektiv måde".

Det forslag, der præsenteres i dag, indfører en nedtrapningsordning, som fra 2015 trinvis begrænser den samlede mængde af den mest betydningsfulde gruppe af F-gasser (hydrofluorcarboner (HFC), der kan sælges i EU, så vi når ned på en femtedel af det nuværende salg i 2030. Denne ordning bygger på den vellykkede udfasning af ozonnedbrydende stoffer, som i EU blev gennemført 10 år tidligere end den frist, der var aftalt på internationalt plan.

EU støtter en global indsats vedrørende HFC inden for rammerne af Montreal-protokollen. Den foreslåede ordning foregriber og fremmer enighed om en global nedtrapning af forbruget og produktionen af HFC, som vil blive drøftet på Montreal-protokollens 24. partsmøde i denne måned. Ordningen styrker også fordringen på konferencen under FN's klimakonvention i Doha i denne måned om en hurtig indsats mod HFC fra andre landes side for at mindske gabet mellem de nødvendige emissionsreduktioner frem til 2020 og de nuværende planlagte afbødningsforanstaltninger.

Med den rette lovramme vil EU's forbrugere og kommercielle brugere af udstyret kunne forcere ændringer og fremskynde den teknologiske udvikling i alle sektorer, der anvender F-gasser i dag. Det vil give øgede markedsandele til de virksomheder, som griber lejligheden til at udvikle klimavenlige produkter og udstyr. Nylige undersøgelser viser, at der er en række alternativer, som er teknisk egnede, sikre at bruge, omkostningseffektive og potentielt energibesparende.

Forslaget erstatter den nuværende forordning om fluorholdige drivhusgasser, som pålægger virksomhederne at gennemføre en række foranstaltninger med henblik på at mindske lækager fra udstyr, der indeholder F-gasser, og på at genvinde gasserne, når udstyret er udtjent. Den aktuelle forordning fastlægger også krav til uddannelse og autorisation af personale, som servicerer udstyr, mærkning af F-gasudstyr, indberetning af produktion, import og eksport af F-gasser og nogle forbud inden for et begrænset antal specifikke områder. Alle disse krav bibeholdes og/eller styrkes i det nye forslag.

Næste skridt

Forslaget vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til behandling og vedtagelse inden for rammerne af den normale lovgivningsprocedure.

Baggrund

Europa-Kommissionens køreplan for en lavemissionsøkonomi omfatter en omkostningseffektiv måde, hvorpå man opnår de nødvendige emissionsreduktioner, der kræves som led i en global indsats for at begrænse opvarmningen til 2 grader Celsius over det førindustrielle niveau. Alle sektorer og drivhusgasser må bidrage, hvis dette mål skal nås.

Køreplanen regner med en emissionsreduktion frem til 2030 på over 70 % for F‑gassektoren. Det nye forslag er udformet, så denne reduktion kan nås, og udgør et omkostningseffektivt bidrag fra F-gassektoren til den samlede økonomiske indsats, der er brug for, hvis vi skal undgå klimakonsekvenser med større omkostninger fremover.

Yderligere oplysninger

GD Klima, siden om F-gasser:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

EEA-overvågningsrapport om F-gasser:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

EEA's oversigt over drivhusgasser:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Se også MEMO/12/840 (spørgsmål og svar)

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar